Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stångsubstantiv~en, stängerpole; flagg~ äv. staff; tunnare, för t.ex. gardiner äv. rod; horisontal samt i galler o.d. bar; räcke el. äv. för kläder rail; tvär~ el. t.ex. på herrcykel crossbarhålla ngn stången bildl. hold one's own against sb, keep sb in checkflaggan är på halv (hel) stång …at half (full) mastlängd:av t.ex. kanel el. lack el. smink stick; av vanilj pod
2 störsubstantiv~en, ~arstång pole, stake
stagsubstantiv~et, =lina o.d.:sjö. el. flyg. stay; flyg. äv. bracing-wire; till tält guy; till tennisnät o.d. cord; stång av trä el. metall strutgå över stag sjö. go about, tack
1 bomsubstantiv~men, ~marstång bar; järnv. [level crossing] gate; gymn. horizontal (high) bar; sjö. el. skog. boom; på vävstol beambakom lås och bom under lock and key
käppsubstantiv~en, ~arallm. stick; tunn cane; stång rodsätta käppar i hjulet throw a spanner into the workssätta käppar i hjulet för ngn put a spoke in sb's wheelgå med käpp stödd på en käpp walk with a stick
flaggasubstantiv~n, flaggorflag; som nationalitetssymbol äv. ensignflaggor koll. äv. bunting (sg.)vit flagga white flag; flag of trucedata. flagutsättande av flagga flaggingmus., på notskaft tailintransitivt verb~de, ~tfly (display) a flag (resp. flags), put out flags; sjö. fly the coloursflagga på halv stång fly the flag at half-mastdet flaggas för… the flags are out in honour of…flagga med visa upp el. t.ex. sina kunskaper show off, make a show of
halv (jfr halvt)adjektiv~thalfen halvsida half a…halva sidan half the pageen och en halv timme an hour and a half, one and a half hoursen och en halv månad vanl. six weeksett och ett halvt år vanl. eighteen monthstvå och en halv procent two and a half per cent (amer. percent)halv biljett half fareett halvt löfte a half promiseför (till) halva priset at half-price, at half the priceflaggan är halv stång …at half-masthalva vägen var bildl. meet halfwaylyssna med ett halvt öra listen only with one ear[klockan] halv fem at half past four, at four-thirty; vard. half fourfem i halv [fem] twenty-five minutes past [four]
2 vid
vid delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen vid motsvaras vanligen av at i uttryck som sittavid ett bord = sit at a table, vidmidnatt = atmidnight.
vid används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vidkusten under uppslagsordet kust, uttrycket vara vanvid under uppslagsordet van osv.

Rumsbetydelse
anger läge alldeles intill något at; bredvid bysitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tablebilen stannade vidframför dörren the car stopped at the doorsätta ett kryss vid ett ord put an x by a wordhon satt vid min sida she sat at (by) my sidesida vid sida side by sidetåget stannar vid stationen the train stops at the stationvi bor vid stationen we live near (close to) the station
anger befintlighet intill något långsträckt, t.ex. vattendrag, kust el. gräns on; vid ord som betecknar gata el. torg in (speciellt amer. on); bredvid bystaden ligger vid en flod the town stands on a rivervi bor vid en flod we live by a river; nära we live near a riverhuset ligger vid en gata nära centrum the house is in (amer on) a street near the town centrebo vid gränsen live on the borderhan stoppades vid gränsen här uppfattas gränsen som en plats he was stopped at the borderbo vid ett torg live in a squareen liten gata vid torget a small street off the square, a small street near the squarebo vid en väg live by a road, live near a road
anger att något sitter fast vid någonting tobinda [fast] ngt vid ngt tie sth to sth, tie sth on to sthden är fäst (sitter) viden stång it is fastened (attached) to…
anger organisation el. företag man är verksam inom: in, at; ofvara [anställd] vid en företag be employed in (at) a companyhan är vid marinen he is in the Navy
Tidsbetydelse
anger tidpunkt at; ungefärlig tidpunkt about; senast vid byvid midnatt at midnight; omkring about midnight; inte senare än by midnightvid jul (påsk) at Christmas (Easter)vid tiden för… at the time of…vid tidpunkten för hennes död at her death; jfr vid
anger tid omedelbart efter onvid hennes död on her death
Andra betydelser
anger omständighet: at, in; ofta används omskrivning med sats inledd med when (+ ing-form)vid hög fart måste föraren… at high speed the driver must…, when driving at high speed the driver must…vid dåligt väder in bad weathervara försiktig vid användningen av den be careful when using it, be careful in using itden slits vid användning it becomes worn by being used, it becomes worn when being usedvid förkylning bör man… when one has [got] a cold one should…
i betydelsen 'tillsammans med' withartikel används vid vissa ord the article is used with certain words
adverbden klibbar vid [överallt] it sticks to everything
© NE Nationalencyklopedin AB