Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ställningsubstposition; plats place; samhällsställning el. affärsställning standing; poängställning scorehur är ställningen? i spel what is the score?ta ställning a) ha egen uppfattning take one's stand b) bestämma sig make up one's mindi hög ställning of high position, of good social positioni sittande ställning in a sitting position; sittande sitting downställ stand; stomme frame
statussubststatus; ställning status, standing
ställsubstställning stand; för disk, pipor m.m. rack
överordnadadjektivsuperiori överordnad ställning in a superior position, in a responsible position
substsuperior
säkraverbsecure; t.ex. freden safeguardsäkra sin ställning consolidate one's position
intaverbplats m.m. take; försätta sig i, t.ex. liggande ställning place oneself in; ha, t.ex. en ledande ställning occupy, hold, have; t.ex. ståndpunkt take uperövra take, capturemåltid etc. have, eatfascinera, fängsla captivate
sittandeadjektivsittingden sittande regeringen the Government in officei sittande ställning in a sitting position
ekonomisubsteconomysom läroämne economics ((med verb i sing.))ekonomisk ställning, finanser finances (pl.)vi har dålig ekonomi our finances are poor
egenskapsubstquality; utmärkande characteristic; ställning, roll capacityjärnets egenskaper the properties of ironi egenskap av in my (your etc.) capacity as
ståndsubstsalustånd stall; spec. på marknad booth; på mässa standcivilstånd statussamhällsklass social classnivå heightfysiol. erectionställning etc.hålla stånd hold one's ground <mot against>, hold one's own <mot against>, hold out <mot against>skick etc. condition, statevara i stånd att göra ngt be able to do sth, be capable of doing sthfå till stånd bring about; upprätta establishkomma till stånd come about, be brought about; äga rum come off, take placesätta ngt ur stånd throw sth out of gearvara ur stånd att göra (inf.) ngt be incapable of doing sth, be unable to do sth
© NE Nationalencyklopedin AB