Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ställesubstantiv~t, ~nallm. place; plats el. fläck äv. spot; egendom äv. estate; hus äv. house; matställe äv. restaurant; passus i skrift o.d. passagegöra på stället marsch mil. mark timepå alla andra ställen everywhere elsepå alla möjliga och omöjliga ställen here, there and everywhere; in all sorts of placespå ett (något) annat ställe in some other place, somewhere elseskratta på rätt ställe …in the right placepå en del (sina) ställen in [some] places, here and there
i uttr. med prep. 'i':i stället instead; i gengäld in return, in exchange[om jag vore] i ditt ställe skulle jag… in your place (if I were you) I would…komma i ngns ställe come instead of sb; ersätta ngn take sb's place, replace sbi stället för instead of <att gå going>; som ersättning in [the] place of; såsom by way of
poliskontrollsubstantiv~en, ~erpolice check; ställe checkpoint
lappningsubstantiv~en, ~arlappande patching, mending; lappat ställe mend
trivsamadjektiv~t, ~mapleasant äv. om person; om plats, ställe äv. comfortable, congenial, cosy, snug
någonstansadverbpå (till) ett eller annat ställe somewhere [or other]; på (till) något ställe alls anywherevar någonstanshittade du den? where[abouts]…?vart ska vi gå någonstans? where…?
2 grundadjektivgruntshallow äv. bildl.substantiv~et, =grunt ställe shoal; t.ex. sand~ bank; undervattensklippa sunken rockgå (stå) på grund run (be) aground
ortsubstantiv~en, ~erplats place; [mindre] samhälle äv. village; trakt locality, district, neighbourhoodort och ställe on the spotpå högre ort in high quartershan vistas på okänd ort his whereabouts are unknowngruv. drift, gallery
limningsubstantiv~en, ~arglueing; limmat ställe glue jointgå upp i limningen lossna come unstuckhon höll på att gå upp i limningen she nearly blew her top, she freaked (was freaking) out
brottsubstantiv~et, = a) förbrytelse,speciellt jur. crime; lindrigare offence <moti båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst> b) i USA el. grövre felony; mindre förseelse misdemeanourkränkning:av t.ex. lagen el. neutraliteten violation, infringement; av allmän ordning el. regler el. kontrakt el. etikett breach <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>brutet ställe:allm. break; ben~ el. ~yta på metall fracture; på rör äv. burststen~ quarry
annanstansadverbnågon annanstans elsewhere, somewhere (resp.anywhere) else; på annat ställe äv. in some (resp.any) other place; på andra ställen äv. in other placesnågon annanstans än [här] in other places than [this]ingen (inte någon) annanstans nowhere (not anywhere) else
© NE Nationalencyklopedin AB