Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

städatransitivt verb~de, ~trengöra clean; vard. do; snygga upp i tidy [up]; plocka i ordning i (på) put…straight (in order)intransitivt verb~de, ~tha rengöring clean up; snygga upp tidy up; plocka i ordning put things straight (in order) <efter ngn after sb>ha hålla [det] städat i sitt rum keep…tidy
partikelverbstäda bortngt remove…when tidying upstäda undanngt clear (put) away…städa upp [i] ett rumtidy (straighten) up…; stad etc., äv. från brottslighet clean up
snyggatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsnygga till sig make oneself [look] tidy (presentable), tidy oneself up; piffa upp sig smarten (spruce) oneself upsnygga upp a) tr. o. itr.:städa tidy up b) tr.:ordna till el. renovera do up
stökaintransitivt verb~de, ~tstäda clean up; pyssla potter about; rumstera rummage (poke) about
partikelverbstöka tillmake a messstöka till i rummet make a mess of (litter up) the roomstöka undan ngtget sth out of the way (over with, off one's hands)
3 renadjektiv~t (ibland adverb, jfr slutet)fri från smuts clean äv. bildl.; fläckfri spotless; prydlig tidy; oblandado.bildl. pure; outspädd el. om spritdrycker neat; oförfalskad el. om matvara o.d. unadulterated, pure; förstärkande:'rena rama', 'bara' o.d. mere, sheerrena [rama] dumheten sheer stupidityen ren förlust a dead lossren hy clear complexion (skin)rena linjer clean linesren lättja sheer lazinessdet är en ren lögn …a downright (sheer) lieren nyfikenhet mere (sheer) curiosityrent samvete clear consciencerena [rama] sanningen the plain (absolute) truthav en ren slump by a mere chancerent spel fair playren vinst net (clear) profitgöra rent städa o.d. clean up; se äv. rengörahålla rent [och snyggt] omkring sig keep things clean and tidy
finadjektiv~tallm. fine; elegant smart, elegant; av god kvalitet choice, select, high-class, superior, first-rate; tunn thin; liten small; känslig el. om t.ex. instrument äv. sensitive, delicate; noggrann el. om t.ex. mätning accurate, precise; bra äv. [very] good, nice; utmärkt, vard. grand; ädel äv. noble; distingerad äv. distinguished[-looking]; mondän fashionable; gracil delicate; iron. äv. nice, prettyfinare ganska fin el. om t.ex. middag grandextra fin superfine, …of superior qualityren (snygg) och fin nice and clean (neat, tidy)fina betyg high (good) marks (amer. grades)fint folk fashionable (distinguished) peoplevara i fin form be in good (in fine, at the top of one's) formha fin hörsel have good hearingmin fina (finaste) klänning my best (vard. party) dressfin kvalitet fine (good) qualityen fin middag god äv. a first-rate dinner; förnäm a fashionable dinner partyi fintbildat sällskap in polite societyfint sätt fine (good, refined) mannerspå ett fint sätt delicately, tactfully, discreetlyen fin vink a delicate (gentle) hint[det är (var)] fint! fine!, good!göra fint [i rummet] städa tidy up [the room]; pryda make things look nice [in the room]klä sig fin dress updet är inte fint [att (+ inf.)] it is not good manners (good form) [to + inf.]det var fint att du kom it's a good thing you camehan är fin på att (+ inf.) he is very good at + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB