Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 squashsubstantiv~ensport. squash, squash rackets (sg.)
2 squashsubstantiv~en, ~erbot. squash
fläderblomssaftsubstantiv~en, ~erkoncentrerad elderflower syrup; utblandad med vatten elderflower squash
citronsaftsubstantiv~en, ~erlemon juice (sockrad, för spädning squash); amer. äv. lemonade
apelsinsaftsubstantiv~en, ~erorange juice; sockrad, för spädning orange squash
plattasubstantiv~n, plattorallm. plate; tunn lamin|apl. -aerund disc (amer. disk); cd~ [compact] disc, CD; grammofon~ record, disc; kok~ hot plate, hob; sten~ flag[stone]; golv~ el. vägg~ tile; flyg. apron, tarmacintransitivt verb~de, ~tplatta till (ut) flatten [out]; valsa ut laminateplatta till ngn ordentligt bildl. squash sb flat
klämmasubstantiv~n, klämmorskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasför papper o.d. clip~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasknipa el. trångmål straits (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasscraperåka (sitta) i klämma get into (be in) a mess (fix, tight corner, jam)
transitivt verb och intransitivt verbklämde, klämtsqueeze; om skodon pinch, hurtveta var skon klämmer bildl. know where the shoe pincheshan klämde fingret i dörren he got his finger caught in…klämma ngn på en summa squeeze…out of sbjag har klämt fingret I have squeezed (stark. crushed) my finger
partikelverbklämma fastfästa fix, fasten; med [pappers-]klämma clip…[securely together]klämma framklämma fram med ngt come out with sthklämma i medmelodi strike up; hurrarop giveklämma ihjälsqueeze…to death; ett föremål flattenklämma ihopflera föremål squeeze…together; ett föremål flattenklämma inklämma in ngt squeeze sth in[to…]klämma sig in i squeeze (squash) intoklämma söndercrush (squeeze) [i bitar…to pieces]klämma tillvard., klå sock (give)…onebildl. el. göra slag i saken go right aheadhan klämde till med en summa he came out with…klämma ur sigbildl. come out with; vard. spit…outklämma utklämma ut ngt ur… squeeze sth out of…klämma åtbildl. clamp (crack) down on
tryckatransitivt verb och intransitivt verbtryckte, trycktpress <mott.ex. väggenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; krama el. klämma squeeze; tynga weigh…down, oppress, press [heavily] upon; kännas tung be (weigh) heavy; vara trång be too tighttrycka ngns hand shake (hjärtligare clasp el. press) sb's handär det något som trycker dig? have you got anything (something) on your mind?trycka ngn till sitt bröst press (mera känslobetonat clasp) sb to one's bosomtrycka på en knapp press (push) a button
trycka på ngt framhäva el. betona emphasize sth
typogr.el.på tyg o.d. printboken håller på att tryckas …is being printed (in the press)tryckt hos… printed by…
jakt.el.friare (dölja sig):om djur squat[ligga och] trycka om person lie low ([in] hiding)
reflexivt verbtryckte, tryckttrycka sig tätt intill ngn a) kelande cuddle (om barn nestle) up to sb b) ängsligt press close against sbtrycka sig mot en vägg press (tätt intill flatten) oneself against…
partikelverbtrycka avavfyra fire; itr. äv. pull the triggertrycka av ett gevär pull the trigger of (fire) a guntypogr. print [off]; kopiera copy [off]trycka fastpress…[securely] on < to>trycka i sigvard., äta put (tuck) awaytrycka igen dörr o.d.push…totrycka ihop flera föremålpress (klämma squeeze)…together; packa compress; platta till flattentrycka inpress (klämma squeeze) intrycka ned (ner)press down; friareel.bildl. depress, oppresstrycka ned hissen send (ned till sig bring el. get) the lift downtrycka ner ngn i skorna make sb feel smalltrycka ombok o.d. reprinttrycka påutöva tryck exert pressuretrycka tillge ngt en tryckning press…hard; platta till flatten; t.ex. jord press downtrycka till ngn behandla ngn nedlåtande squash (lean on) sb; slå till ngn sock (wallop) sbtypogr.trycka till 5000 ex. print…more, print another…trycka uppallm. press uptrycka upp hissen send (upp till sig bring el. get) the lift uptrycka utpress (klämma squeeze) out
© NE Nationalencyklopedin AB