Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

speakersubstantiv~n, speakrarutropare el. hallåman announcer; konferencier compère; britt. el. amer., parl. Speaker
talmansubstantiv~nen, -mänparl. speakervice talman deputy speakerHerr talman! Mr Speaker!Fru talman! Madam Speaker!
valtalaresubstantiv~n, =election speaker
vältalaresubstantiv~n, =eloquent speaker (orator)
talaresubstantiv~n, =speaker; väl~ oratorjag är inte någon talare I am not much of a speaker
talandeadjektivoböjl.uttrycksfull expressive; om blick significant, meaning; om siffror o.d. telling, strikingsubstantiven ~, pl. =, den talande the speaker
viceadjektivoböjl. (attr.)vice-, deputyvice ordförande vice-chairman osv.; jfr ordförandevice talman deputy speakervice versa, se vice versa
föregåendeadjektivoböjl.previous, preceding; tidigare äv. former, earlierföregående dag [adv. on] the previous day, the day beforeföregående talare the last (previous) speakeri det föregåendehar nämnts in the foregoing…; i text äv. above…substantiven ~, pl. =, hans föregående his previous life, his antecedents (pl.)
repliksubstantiv~en, ~ergenmäle reply, answer, rejoinder; svar på tal retort; kvickt svar reparteesnabb i repliken quick-witted, quick at reparteetalaren får fem minuters replik the speaker is allowed five minutes in which to replyteat. line, words (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslängre lines (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasspeech; stick~ cuerepetera (glömma) sina repliker rehearse (forget) one's lineskonst. replica
maktsubstantiv~en, ~erallm. power äv. stat; i högre stil äv. might; drivande kraft el. våld force; herravälde dominion; [laglig] myndighet authoritymaktens korridorer the corridors of powervanans makt [the] force of habitvädrets maktervar onådiga the weather gods…milda makter! good gracious!kunskap är makt knowledge is powermakt över obtain (get) power over, gain (obtain) ascendancy over; om känsla o.d. take possession of; överväldiga get the better of, overwhelmha makt att (+ inf.) have power (authority, full powers) to + inf.ha utövamakten be in authorityha makten [i sin hand] be in powerha stor makt possess great power, be powerfulsätta makt bakom orden back up one's words by forceom han skulle ta makten …seize power
föregånget av prep.:
ha ngn i sin makt have sb in one's power (at one's mercy)ha ordet i sin makt be eloquent, be a good speakerdet står inte i min makt att (+ inf.) it is not in (is beyond, is out of) my power to + inf.vi gjorde allt som stod i vår (i mänsklig) makt we did all that was humanly possiblekomma till makten come (get) into power (parl. äv. office)vara (sitta) vid makten be in (hold) power
© NE Nationalencyklopedin AB