Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sparsamadjektiv~t, ~maekonomisk economical <med with>; thrifty <med with>vara sparsam med bränslet bränslet economize on…friare el. bildl.:gles sparse; knapp scanty; sällsynt rare, infrequentsparsam med (på) t.ex. beröm el. ord sparing (chary) of
hushållaintransitivt verb~de, ~tvara sparsam economize <med on>; be economical <med with>sköta hushållet keep house, do the housekeeping, housekeep
ekonomiskadjektiv~teconomic; finansiell, penning- financialekonomisk brottslighet economic crime; vard. white-collar crimeekonomisk krigföring economic warfaresparsam, besparande economicalekonomisk i småsaker economical in trifles, penny-wise and pound-foolish
snåladjektiv~tallm. stingy, mean <mot towards; om (på, med) with>; gnidig tight-fisted, parsimonious; sniken greedy; njugg el. överdrivet sparsam niggardly, miserly; knapp skimpy, scantysnål portion meagre (skimpy) portionvara snål med beröm be sparing of praiseom blåst biting, cutting
räddadjektivneutrum undviksallm. afraid endast pred. <för of; för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCB saknasof + ing-form>; förskräckt el. skrämd frightened, scared <för of>bli rädd get (be) frightened etc.vara rädd be afraid etc.vara rädd av sig be timidjag är rädd för att han inte kommer I am afraid he won't comeär han sjuk? – jag är rädd för det …I am afraid sodet var just det jag var rädd för I feared as muchvara rädd för äv. fearvara rädd om aktsam om be careful with; t.ex. sina kläder take care of; mån om be jealous of; sparsam med be sparing (economical) withägodelar som man är särskilt rädd om …that one specially treasures (cherishes)var rädd om dig! take care [of yourself]!, look after yourself!
sparatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsamla, gömma save äv. data.; sätta av äv. save up, put (lay) by; för senare tillfälle äv. keep, reserve <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; uppskjuta put off <till to, till>spar kvittot! save (keep)…!det är ingenting att spara it is not worth saving (keeping)spara till en bil save up for a carha en sparad slant have some money saved (put by, laid by), have some savings, have a nest egginbespara savespara arbete (plats, tid, utgifter) save labour (space, time, expense)vara sparsam be economical (saving), save; inskränka sig retrench, cut down one's expensesspara och snåla scrimp and saveden som spar han har waste not, want nothushålla med economize < on>; snåla be sparing < of>; hålla inne med keep…to oneself; skona el. t.ex. sin hälsa sparespara på krafterna save one's strengthinte spara på krafterna not spare (be unsparing of) one's strengthse bespara
reflexivt verb~de, ~tspara sig spare oneself, save one's strength; hålla igen not go all out; sport. äv. hold [oneself] back
partikelverbspara ihopsave (lay) up, put (lay) by <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; hopa accumulate; jfr hopsparadspara insavespara in dra in på ngt economize (cut down) on sth
sägatransitivt verbsade (sa), sagtyttra say; tala ˈom el. berätta el. tillsäga tell; betyda mean, convey a)vissa konstr. vid 'say' o. 'tell':säga ngt till (åt) ngn say sth to sb, tell sb sthhan sa sa ˈtill mig att jag skulle komma he told me to comehan sa talade om för mig att han skulle komma he told me (said) [that] he would come
b)andra ex.:säg det! vem vet? who knows?, search me!säg inte det! det är inte säkert I wouldn't say thatsäg ingenting om det här till någon! don't tell anybody [about this]!säg stopp! säg till när jag har hällt upp lagom mycket say when!
säga ngn ett sanningens ord tell sb a few home truthsså att säga so to speak (say), as it werehan är sparsam för att inte säga snål …, not to say stingyom jag får säga det själv though I say it myselffår jag sägaanvända förnamnet Anna? may I call you Anna?det är lätt för dig att säga that's easy for you to saydet kan jag inte säga I can't (couldn't) tell (say)man kan inte säga annat än att… there is no denying that…om, låt oss säga,tre dagar in, [let's] say,…och det ska du säga! t.ex. du som själv kommer för sent you are the one to talk!kom snart, ska vi säga i morgon? …[shall we] say tomorrow?det vill säga (förk.d.v.s.) that is [to say]förk.i.e.vad vill det här säga? what does this mean?, what is the meaning of this?det vill inte säga lite that is saying a good deal (quite a lot)säga vad man vill, men hon… I'll say this for her, she…; say what you like (will), but she…
gör som jag säger do as I say (tell you)jag säger då det! well, I never!; well, well!; well, I must say!det säger jag ingenting om det har jag ingenting emot I have nothing against (to say to) thatjag bara säger som det är I am merely stating factsvad var det jag sa? I told you so!, what did I say (tell you)?då säger vi det! that's settled, then!; all right, then!; OK, then!säger du det? really?, you don't say [so]?det säger du bara! you don't mean it reallyvad säger du om det? how do you like that?vad säger du om förslaget? vanl. what do you think about…?tänk på vad du säger var försiktig mind your P's and Q'sdet säger allt! that says it all!, it speaks volumes!det säger en hel del om hans förmåga that tells us quite a lot about…vem har sagt det? who said that (so)?; åt dig äv. who told you [that (so)]?namnet säger mig ingenting the name conveys nothing to mesom ordspråket säger as the saying goes
jag har hört sägas att… I have heard [it said] that…det sägs att han är rik he is said to be rich, it is said (they say, people say) that he is rich
sagt och gjort no sooner said than donesagt är sagt! om löfte a promise is a promise!det är lättare sagt än gjort it is easier said than donedet är för mycket sagt that is saying too muchdärmed är inte sagt att… it does not follow that…, that is not to say that…som sagt [var] as I said before, as I told youoss emellan sagt between ourselves (you and me)
reflexivt verbsade (sa), sagtdet säger sig självt it goes without saying, it stands to reasonhan sa sig att… he told himself that…det låter säga sig förefaller rimligt that's quite plausible
partikelverbsäga eftersäg efter mig! say (repeat) this after me!säga emotcontradict; framför allt i nekande o. frågande satser gainsaysäga ifrånsäg ifrån säg till mig (honom etc.) när du blir trött tell me (him etc.) when…, let me etc. know when…han sa ifrån [på skarpen] he put his foot downhan sa bestämt ifrån att han inte ville göra det he flatly refused to do it, he firmly declared that he would not do itsäga omsäga tillbefalla tell, ordersäga till [ngn] ge [ngn] besked tell sb, let sb knowsäga till om ngt beställa order (be om ask for) sthom ni önskar något så säg till! …, just say so!, …just say the word!säg till [när det räcker]! say when!säg till honom att komma tell him to comehan har ingenting att säga till om he has no say (influence)han har en hel del att säga till om he has a great deal of say (influence)säga uppanställd vanl. give…notice; hyresgäst vanl. give…notice to quit; avtal el. abonnemang o.d. cancel; kontrakt äv. give notice of termination of; fordran el. inteckning el. lån call insäga upp bekantskapen med ngn, se under bekantskapsäga upp sig give [in one's] noticesäga åtsäga åt ngn att (+ inf.) tell sb to + inf.jag har sagt åt honom att du tänker flytta I have told him that…
© NE Nationalencyklopedin AB