Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

snettadverbobliquely; slantingly, aslant, awry; diagonally; jfr snedsnett vard., bli fel go wrongtavlan hänger snett …is slanting (lopsided)bo snett emot el. bosnett över [gatan etc.] …almost oppositetitta snettngn (ngt) look askance at…
snedadjektivsnetteg.:t.ex. om linje el. stråle el. vinkel oblique; lutande slanting; sluttande sloping, inclined; skev warped; som väger ojämnt lopsided; krokig el. vind crooked, wry; på snedden diagonalsneda ögon slanting eyeshan är sned i ansiktet his face is (looks) lopsidedvard., arg pissed off; amer. pissed, sore
substantivoböjl., sned obliquely, aslant, on the slant, slantingly, slopingly, askew, awry; på tvären sidewayslägga huvudet på sned put one's head on one side
2 lutaintransitivt verb~de, ~tvara lutande lean, incline; slutta slope; om t.ex. tak äv. slant; stå snett stand aslant; böja sig bendväggen lutar vanl. the wall is out of [the] perpendiculartendera tend <mot to>jag lutar åt att tacka ja till erbjudandet I am inclined to accept…det lutar nog ditåt vard. it looks like itjag ser nog vartåt det lutar …which way things are goingtransitivt verb~de, ~tlean <mot against>luta huvudet åt sidan lay one's head on one sideluta mera på flaskan så rinner det bättre tilt the bottle [a bit] more…reflexivt verb~de, ~tluta sig bakåt el. tillbaka (fram el. framåt) lean back (forward)luta sig fram mot ngn (ut [genom fönstret]) lean towards sb (out [of the window])luta sig mot lean against (i riktning mot towards)luta sig över lean (bend down) over
3 rättadjektiv=riktig right, correct; tillbörlig proper; rättmätig rightful; sann el. verklig true, real; rättvis fair, justrätt ska vara rätt fair is fairom rätt ska vara rätt by rights, if we are fair, in all justicedet är rätt that's rightdet var rätt av henne att (+ inf.) it was right of her to + inf., she was right to + inf. (in + ing-form)det är inte mer än rätt [att…] it's only fair [that…][det är] rätt åt honom! serves him right!det enda rätta the only right thingden rätte the right man; vard. Mr Rightden rätta the right woman; vard. ibl. Miss Righti ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the wordhär är inte rätta platsen att (+ inf.) this is not the [right] place to + inf.i rätt tid in [due] time, on timeett ord i rättan tid …in seasonöverlämna ngt till den rätte ägaren …the right (rightful) owneri rätt[a] ögonblick[et] at the right moment
adverbkorrekt rightly, correctly; efter vb ofta äv. righträtt avskrivet intygas True Copy, true (correct) copy certified byeller rättare [sagt] or rather (more correctly)går din klocka rätt? is your watch right?det kan aldrig ha gått rätt till there must be (have been) something wrong here (there)handla rätt do the right thinghöra rätt hear righträkna rätt antal count right; räknetal do it (work it out) right; bildl. be right [in one's calculations]saken är inte rätt skött …not properly handledstava rätt spell correctlyträffa rätt hit the mark; bildl. hit upon the right thingförstärkande:riktigt quite; något försvagande:tämligen fairly; ganska (vanl. gillande) pretty; (vanl. ogillande) ratherjag trivs rätt [så] bra med arbetet I get on quite (pretty) well with…jag tycker rätt bra om henne I quite like herfilmen är rätt [så] bra äv. …not [too (so)] badrätt och slätt simplyhan är rätt och slätt en bedragare he is a swindler pure and simplerätt som det var plötsligt all at once, all of a sudden, suddenlyrätt som jag satt där just as I was sitting thererakt straight, direct, right; se ex. under raktduken ligger snett, lägg den rätt! …put it straight!tavlan hänger upp och ned, vänd den rätt! …turn it right side up!rätt så! sjö. steady [as she goes]!rätt i (åt) norr due northbo (gå) rätt över gatan …straight across the streetfå (leta, ta) rätt, se ex. under reda
hängatransitivt verbhängde, hängthang äv. avrätta; över axeln (axlarna) äv. sling; fritt äv. suspendbli hängd el. hängas avrättas be hangedhänga ngt i taket hang (suspend) sth from…hänga ngt på en krok hang (friare put) sth on…hängangt på tork hang…up (utomhus out) to dryhänga ngt över ngt put sth over…hänga läpp vara nedstämd be downhearted; bli sur pull a long face; vara sur mope [about]hänga ngn sport. hang after sb
intransitivt verbhängde, hängthang <i ett rep by (för att hålla sig fast to)…; en spik on (from)…>hänga i taket hang (be suspended) from…tavlan hänger snett …is slanting (lopsided)hänga och dingla (slänga) hang loose, danglestå och hänga hang about, lounge [around]hänga ngn i kjolarna cling to sb's skirtshänga med huvudet hang one's head, be down in the mouthhängakrogen hang out in (at)…hänga över böckerna pore (be poring) over one's booksdet hänger på beror på it depends on; avgörs av it hinges on
reflexivt verbhängde, hängthänga sig a) om person hang oneself b) data. freeze, jam, get stuck
partikelverbhänga av:hänga av sig [ytterkläderna] hang up one's thingshänga efter ngnbe running after sb, follow sb about [everywhere]hänga fast vidbildl. cling (stick) tohänga sig fast vid hang on (cling) tohänga för ett skynkehang…in fronthänga ihopsitta ihop stick together; ha samband, vara sammanhängande hang together, be coherentförhålla sigså hänger det ihop that is how it is (how matters stand)hänga ihop med bero på be a consequence (result) of; höra ihop med be bound up (connected) withhänga in ngt i garderobenhang sth [up] in…hänga medhänga med [i svängarna] keep up with things; vard. be with ithänga med i diskussionen follow…hänger du med? a) följer du med? are you coming along [with me (resp. us)]? b) fattar du? do you get me (it)?, are you with me?hänga neritr. hang downhänga påhänga sig på ngn force oneself (one's company) upon sbhänga sammanse hänga ihopovanhänga undanput…away[låta] hänga undan ngt el. t.ex. i affär put by, lay asidehänga upphang [up]hänga upp sig fastna catch, get caught (stuck), hitch <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>; om tal el. sak get stuckhänga upp sig på bry sig om el. oroa sig för get hungup on, worry (make a fuss) abouthänga ut ngthang (friare put) out…t.ex. om skrynklig klänningden hänger ut sig the wrinkles (creases) will go (disappear) if the…is left to hang
© NE Nationalencyklopedin AB