Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

snarastadverbsnarast möjligt as soon as possible; förk.el.vard. asap, at the earliest possible date (opportunity)
snar (jfr snarare, snarast, snart)adjektiv~tskyndsam el. snabb speedy; omedelbar prompt; hand. äv. early; nära förestående near, immediatesnar att (+ inf.) quick (prompt, benägen ready) to + inf.
snartadverballm. soon; inom kort shortly, before longsnart [som]konj. a) så fort as soon as; genast directly b) så ofta wheneversnart som möjligt, se snarast möjligtunder snarastsnart nog a) alltför ~ only too soon b) ganska ~ fairly (pretty) soon, by and by c) tillräckligt ~ soon enoughsnart sagt almost (etc., se nästan); not far from, pretty wellhan fick snart i gång bilen he was not long in starting the cardet är snartfort gjort it will soon be done, it will be done in next to no timejag kommer snart tillbaka I'll soon be backså har det varit i snart tio år …for nearly ten years
möjligadjektiv~tpossible; görlig äv. feasible, practicable; tänkbar conceivablealla möjliga [och omöjliga] sätt all sorts of ways, every possible way (sg.)det är mycket möjligtatt han har it is quite possible (it may well be)…det är möjligt att jag tar fel I may be wrongär det möjligtatt han…? is it possible (can it be)…?om möjligt if possibleså snart som (snarast) möjligt as soon as possible, as soon as I (you etc.) possibly canpå bästa möjliga sätt in the best possible wayhögsta möjligaränta the highest possible…, the maximum…med minsta möjligabesvär with the least possible…, with a minimum of…i möjligaste mån as far as possiblepraktiskt möjligt practically possible, practicable, feasible
© NE Nationalencyklopedin AB