Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smutsatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tdirty, soil; bildl. sullysmutsa [ned] äv. make…dirty; smörja ned äv. muck up; fläcka stainsmutsa ned [i ett rum] make things all dirty [in…], make a mess [in…]smutsa ned sig get dirtysmutsa ned sig om händerna make one's hands [all] dirty
1 sotatransitivt verb~de, ~tskorsten o.d. sweep; motor decarbonize; vard. decokesvärta black[en]sota [ned] smutsa cover…with soot, make…sooty (grimy)intransitivt verb~de, ~talstra sot smoke, give off soot
sölaintransitivt verb~de, ~tgå och masa dawdle, loiter; dra ut på tiden waste timesöla med sitt arbete dawdle over…transitivt verb~de, ~tsöla ned smutsa soil, dirty, make…[all] grimy (grubby); kladda make…[all] messy (mucky)
skitaintransitivt verbsket, skititskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvard. shitdet skiter jag i I don't care a damn about that, to hell with that; vulg. bugger (fuck) thatdet ska du skita i! that's none of your damn business!skita på sig vulg. shit in one's pants~de, ~tskita ner sig smutsa ner sig make oneself all filthy, get oneself all dirtyreflexivt verbsket, skititvard.skita sig misslyckas go to helldet sket sig it went to hell (pot), it was a complete fuck-up
ställatransitivt verbställde, ställtplacera:allm. put, place; sätta äv. set; i upprätt ställning äv. stand; mots. lägga put…up, place…upright; ordna t.ex. i storleksordning place, arrange; låta stå el. förvara keep; lämna leaveställangt kallt put (förvara keep)…in a cool placeställas inför en svårighet äv. be brought face to face with…ställa ngn (vara ställd, ställas) inför valet mellan A och B make sb (have to) choose between…man ställs ofta inför den frågan one is often faced with that questionställangt till förfogande make…availabledet är ställt utom allt tvivel att… it is beyond [all] doubt that…
ställa in setställa sin klocka armbandsklocka set one's watch
rikta el. t.ex. sina steg direct; t.ex. brev el. ord äv. addressställa en fråga till ngn ask…a question, put a question to…
(äv. itr.) inrätta, ordna arrangesom det nu är ställt as (the way) things are (matters stand) nowsom jag har det ställt in my situationhan har det bra ställt ekonomiskt he is well offdet är illa ställt med landet …is in a bad way; styra och ställa, se styra
framställa:t.ex. problem set, pose; t.ex. frågor ask, put; uppställa el. t.ex. krav, villkor make; lämna:t.ex. garanti give, furnish; t.ex. säkerhet äv. put upfrågan är felaktigt ställd …is wrongly put
reflexivt verbställde, ställt~ sig a) placera sig place oneself, take one's stand, station oneself <bredvid ngn at sb's side>[kom och] ställ dig här! [come and] stand here!ställa sig i kö (rad) queue (speciellt amer. line) upställa sig i kön take one's place in…ställa sig i vägen för ngn put oneself in sb's wayställa sig på en stol get up on…ställa sig upp stand upp, rise
b) bete (förhålla) sig behave, act; vara bejag vet inte hur jag ska ställa mig tycka …what attitude (view) to takeställa sig skeptisk [till…] take up (assume) a sceptical (amer. skeptical) attitude [towards…]hur ställer han sig till saken? what is his attitude towards (are his views on) the matter?
partikelverbställa avställa av bilen avregistrera deregister the car temporarilyställa framställa för en skärmput (place)…in frontställa ifrån sigput (set)…down; undan el. bort put away (aside)ställa ineg. put…in (inomhus inside); lämna till förvaring depositställa in ngt i ett skåp put sth in[to]…reglera el. t.ex. apparat el. kikare adjust; t.ex. bländare set; t.ex. avståndsmätare set, bring…into focus; anpassa accommodate <efter to>ställa in programmera videon programme the videose inställaställa in sig på ngt bereda sig på prepare [oneself] for sth; räkna med count on (expect) sthställa sig in hos ngn curry favour (amer. favor) with…; krypa, fjäska för äv. cringe to…, fawn on…; vard. suck up to…ställa omomorganisera reorganize; produktion convert, change (switch) overställa om posten till landet have one's mail (post) sent on to…ställa om sig efter nya förhållanden adapt (adjust) oneself to…klockan reset; se äv. ställa framovan ställa tillbakanedanställa sammansamla, utarbeta:t.ex. antologi, register compileställa tillställa till [med] anordna arrange, organize, get up; sätta i gång med start; t.ex. bråk make; vard. kick up; t.ex. kravaller el. oroligheter create; vålla causeställa till [med] bröllop arrange a weddingställa till [med] fest give (get up, vard. throw) a partyvad har du nu ställt till [med]? what have you been up to (gjort done) now?ställa till det illa för sig get [oneself] into a messställa till stöka till el. smutsa ned make a mess <i (på) in (on)>ställa tillbakapå sin plats put…back, replaceklocka put (set)…back <en timme an hour>ställa tilbaka klockan [till vintertid] put the time back [to winter time]ställa undanställa bortel.reservera put aside; plocka undan put awayställa uppplacera put…up; t.ex. schackpjäser set up, lay out; ordna el. t.ex. i grupper place, arrangeställa upp ngt på en hylla put sth up (place sth) on…uppbåda el. t.ex. en armé set up, raiseställa upp [med] ett starkt lag (sitt bästa lag) t.ex. i fotboll field (put up) a team (one's best team)deltaga take part, join in (compete); kandidera offer oneself as a candidateställa upp mot… i tävling meet…, take on…ställa upp som presidentkandidat (i presidentvalet) amer. run for President (the Presidency)han ställer upp till omval he is seeking re-election; polit. äv. he is standing (amer. running) againhjälpa till el. stödjahan ställer alltid upp för sina vänner he always stands by his friendshon ställer alltid upp hjälper alltid till she is always willing to helpgöra upp el. t.ex. program el. rapport draw up; t.ex. lista make [out]; ekvation form, set up; disponera arrange, organizeframställa el. t.ex. teori put forward, advance; t.ex. problem pose; t.ex. villkor make; fastställa el. t.ex. regel lay downställa upp ngt som sitt ideal (mål) set…up as one's ideal (make…one's goal)ställa upp sig placera sig take one's stand; om flera äv. form up; mil. draw up; arrangera sig get into positionställa upp sig på led (i rad) line up, stand in a lineställa utplacera put…out (utanför outside, utomhus outdoors); vaktpost post, stationutfärda:allm. make out; växel o.d. äv. draw; pass o.d. äv. issueställa ut en check make out a chequevisa exhibit, show; varor i t.ex. skyltfönster äv. display, exposekonstnären ställer ut i Paris just nu the artist is holding an exhibition (is exhibiting) in Paris…
dra (jfr dras)transitivt verb och intransitivt verbdrog, dragit (jfr dra)eg.el.friare draw; häftigare el. kraftigare pull; hala haul; släpa drag, lug; streta med tug; bogsera towdra! pull![ligga och] dra sport. set the pacedra kniv [mot ngn] draw a knife [on sb]dra ett kort [ur leken] draw a card [out of the pack]dra ett tungt lass uppför en backe pull a heavy load up a hilldra ledningar i huset wire the house [for electricity]dra ngn inför rätta take sb to court, bring sb up before courtdra…ur (i) led put…out of (set…into) jointtänja [ut]dra lakan[en] stretch (pull) the sheetsdra på munnen (smilbandet) smile slightlydriva (maskin o.d.) work; vrida (vev o.d.) turnlocka attractett stycke som drar [folk (fullt hus)] a play that draws [people (full houses)]ta bort, subtrahera take [away], subtracterfordra take; förbruka use [up]; konsumera consumehon drar storlek 40 i kläder she takes size 40…berätta, t.ex. en historia reel off; rabbla upp, t.ex. siffror go throughi vissa andra förb.:dra blankt, dra benen efter sig, dra en slöja över, dra ngn vid näsan, osv., se under resp. huvudord
intransitivt verbdrog, dragit (jfr dra)låta teet stå och dra let the tea brewtåga march; go, pass; röra sig move; flytta (om fåglar) migratedra i fält (krig) take the field (go to the wars)gå och dra sysslolöst lounge (hang) aboutjag måste dra , vard. I must be off, I'll be offopers.det drar there is a draught (amer. draft)
reflexivt verbdrog, dragit~ sig a) mera eg.:förflytta sig movemolnen drar sig norrut the clouds are passing to the northdra sig tillbaka draw back; retirera retreat; till sitt rum för kvällen etc. withdraw; pensionera sig retire b)klockan drar sig, se dra sig efterunder dranedan c)vara lättjefullligga och dra sig i sängen be lounging (lie lolling) in bed, be having a lie-in d)[inte] dra sig för ngt (för att (+ inf.)) [not] be afraid of sth (of + ing-form)inte dra sig för ngt (för att (+ inf.)) äv. not mind sth el. think nothing of sth (not mind + ing-form)
partikelverbdra avklä av pull (take) offavlägsna pull awaydra itu pull…in twodra ifrån deductdra borttr. draw away; trupper o.d. withdrawitr. move off, go away; om trupper withdraw   dra sig bort go awaydra sig efterom klocka be losing, loseklockan har dragit sig 10 minuter efter the clock is 10 minutes slowdra framtr.:taga (släpa) fram draw (pull) out; anlägga, t.ex. järnväg construct; bildl. bring up (forward, out), producedra fram näsduken pull out one's handkerchiefdra fram stolen [till fönstret] draw up the chair [to the window]itr. advancedra fram genom äv. traversedra sig fram [i världen] get on [in the world], get alongdra för gardinendraw…, pull…acrossdra förbigo past, pass bydra ifrångardin o.d. draw (pull) aside (back); ta bort take away, subtract; ta (räkna) ifrån deducthan drog ifrån [de andra] sport. he drew away [from the rest]dra igen dörrenpull…to, shut…, close…dra igenomtr. el. t.ex. ett band draw (pull)…through; bildl. go (work, hastigt run, ytligt skim) through…dra i gång ngtget sth going (working)dra ihopsamla gather…together; trupper concentrate; förkorta, t.ex. artikel cut downdra ihop sig eg. contract; sluta sig closedet drar ihop [sig] till oväder a storm is gatheringdet drar ihop [sig] till regn it looks like raindra intr. draw in äv. bildl.; dra tillbaka, återkalla withdraw; inställa discontinue, stop, take away; på viss tid suspend; avskaffa abolish, do away with; konfiskera confiscatedra in ngn i ett rum drag sb into a roomdra in ett körkort take away (på viss tid suspend) a driving licencedra in magen pull in one's stomachdra in en tidning confiscate (förbjuda suppress) a paperdra in vatten (elektricitet) lay on water (electricity)itr.dra in på… inskränka cut down [on]…dra isärdraw…apart (asunder)dra i vägmove off, march (go) away; march, start <till for>vard.dra i väg och… go and…dra meddrag…along [with one]dra med sig a) eg. take…about with one b) bildl. bring…with it (resp. them); innebära mean, involvedra med sig ngn i fallet drag sb down with onedra nedeg. draw (pull) down; smutsa ned make…dirtydra ned i smutsen drag…down into the miredra om sigdra om sig sjalen draw the shawl around one's shouldersdra omkringtr.:sprida, strö ut throw (scatter)…aboutitr. wander about; jfr ströva omkringunder strövadra omkullpull down; slå omkull knock…down (over)dra påtr el. t.ex. maskin, motor startitr:fortsätta go (push) on; vard., öka farten step on itdra på [sig] ett plagg put (pull) ondra på sig en förkylning catch [a] colddra sammanse dra ihopovandra tilltr.:t.ex. dörr pull (draw)…to; dra åt [hårdare] pull (tie)…tighter, tightenitr.:'breda på' pile it ondra till med en svordom (lögn) come out with a swearword (lie)dra till med att… vard., hitta på hit on the excuse that…dra till sig eg. draw…towards one; absorbera absorb; attrahera attract äv. bildl.; dra tillsammans summon (collect) round onedra tillbakadraw backdra tillbaka handen (trupperna) äv. withdraw one's hand (the troops)dra sig tillbaka, se dradra undandraw (pull, move)…aside (out of the way), removedra sig undan move (draw) aside (out of the way); tillbaka fall (draw) backdra sig undan från t.ex. plikter shirk, evadedra upptr. draw (pull, lift) up; fisk (vid metning) äv. land; odla raise; öppna open, uncork; klocka wind updra upp…med roten pull (drag)…up by the rootsdra upp en båt [ur sjön] pull a boat out of the seadra upp ngt ur fickan pull (vard. fish) sth out of one's pocketdra upp ngn ur vattnet drag (friare help el. rescue) sb out of the waterdra urtr. draw (pull, drag) outdra sig ur leken (spelet) quit the game; friare back out, give up; vard. chuck it indra uttr.:eg. draw (pull, drag, ta take) out; förlänga draw out, prolong; tänja ut stretch out[låta] dra ut en tand have a tooth extracteddra ut ngt ur… draw osv. sth out of…dra ut en sticka ur… remove a splinter from…itr. go off <på jakt (i krig) shooting (to the wars)>; march out; om rök o.d. find its way out, clear out, move offstrejken drar ut på tiden …is dragging on (is going on and on)det drar ut på tiden blir sent it is getting rather late; tar lång tid it is taking a long timedra vidaremove ondra åtdraw (pull)…tight[er], tightendra åt sig draw (pull, drag)…towards one; bildl. attract […to one]; med saksubj. absorb, suck updra överdra över [tiden] run over time <med 15 min. by…>dra över på kontot overdraw…dra över sig pull…over one; t.ex. olycka draw…down upon one[self]; jfr överdravulg.dra över ha samlag med poke, screw
© NE Nationalencyklopedin AB