Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smittasubstantiv~n, smittorinfection; spec. genom beröring contagion båda äv. bildl.transitivt verb~de, ~tinfect äv. bildl.; eg. äv. give (pass on, communicate) [the] infection tohan smittade mig el. jag blev smittad av honom vanl. I caught it from him, he gave it to mebli smittad [av ngn] catch an (resp. the) infection [from…]bli smittad [av en sjukdom] be infected [with…]smitta ned infectintransitivt verb~de, ~tbe infectious äv. bildl.; genom beröringel.om person be contagious äv. bildl.; om sjukdom äv. be catchingsmitta av sig på bildl. rub off on, infect
oemottagligadjektiv~tinsusceptible, unsusceptible <för to>; för smitta el. påtryckningar el. smicker äv. immune <för against, to>; proof <för against>; för kritik impervious <för to>
saneringsubstantiv~en, ~arav stadsdel o.d. slum-clearance; t.ex. av fastighet renovationbildl. reconstruction, reorganization; rationalisering rationalization; av t.ex. veckopressen cleaning-upavlägsnande av:radioaktivitet el. smitta decontamination; olja clearing […of oil]; giftgas degasification
saneratransitivt verb~de, ~tt.ex. stadsdel clear…of slums, redevelop; renovera t.ex. i fastighet renovaterensa upp clean upomorganisera reorganize; finanserna o.d. put…on a sound basisavlägsna:radioaktivitet el. smitta decontaminate; olja clear[…of oil]; giftgas degas
känsligadjektiv~tallm. el. om personel.mer fackspr. sensitive <för to>; mottaglig för t.ex. smärta el. drag el. motgång el. smitta el. intryck susceptible; om kroppsdel sensible <för to>; lättrörd el. ömsint emotional; lättretlig touchy; ömtålig delicate; känslofull emotional, …full of feelingett känsligt ämne a delicate subjectkänslig för kritik sensitive to…om växt känslig för kyla affected by the coldbarn i den känsliga åldern …at the impressionable age
© NE Nationalencyklopedin AB