Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slutsubstantiv~et, =allm. end; upphörande äv. close; avslutning äv. termination, conclusion; utgång:t.ex. lyckligt ending; resultat äv. outcome, result; nedersta del äv. bottom <av, i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>gott slut [på det gamla året]! ung. a happy end to the old year!slutet gott, allting gott all's well that ends welldet måste bli [ett] slut på det här there must be a stop to this, there must be no more of thisfå ett slut come to an endhistorien fick ett lyckligt slut …had a happy endingslut stoppa put an end (a stop) to, do away withgöra slut förbruka finish [up]; t.ex. pengar run throughde har gjort slut they have broken it off [with each other]lida mot sitt slut draw to an end (a close)ta slut upphöra end; tryta give out; om t.ex. förråd äv. run outsmöret börjar (håller på att) ta slut …is running shortvi har slut på smöret we have run out of…; vi har inget kvar we have no…[left]den andre (femte) från slutet the last but one (four)i (vid) slutet av (på) at the end ofi slutet av maj äv. late in Mayi slutet av sextiotalet äv. in the late sixtiesslutet in (at) the endtill slut till sist finally, in the end; äntligen at last; avslutningsvis lastly, to wind upända till slutet to the last, to the very end
adjektivoböjl.avslutad over, at an end, finished; förbrukad used up, [all] gone; om t.ex. maträtt på restaurang äv. off; slutsåld sold out, out of stock; utgången (om bok) out of print; utmattad shattered, whackedboken är slut på förlaget the book is out of printsmöret är slut el. det är slutsmöret there is no more… (no…left)och därmed är programmet slut el. och därmed är det slutprogrammet and that is the end of…det är slut med att (+ inf.) there will be no more + ing-formhan är slut som politiker he is finished (through) as a politician
slampasubstantiv~n, slamporvard. slut
1 slinkasubstantiv~n, slinkorhussy, wench; slampa slut
skoldagsubstantiv~en, ~arschooldayskoldagen är slut school is over for today
äntligenadverbom tid:till slut at last, finally; omsider äv. at length
ändalyktsubstantiv~envard., stuss posterioråld., sluten sorglig ändalykt a tragic end
ändlösadjektiv~tendless; som aldrig tar slut interminable; matem. infinite
arbetstidsubstantiv~en, ~erworking hours (pl.)hours [of work] (pl.)efter arbetstidens slut after working hours
citatsubstantiv~et, =quotationhan sa citat'vi ger aldrig upp' slut citat he said, quote,…,unquote
slocknaintransitivt verb~de, ~tgo out; om vulkan become extinct; bildl.:ta slut die down; somna drop off
© NE Nationalencyklopedin AB