Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

slitatransitivt verb och intransitivt verbslet, slititnötaslita [på] t.ex. kläder wear outslita hål på strumporna wear one's socks into holesdet sliter på nerverna it tells (is a strain) on one's nervesslit den med hälsan! you're welcome [to it]!, it's all yours!riva tear; rycka pullslita sitt hår tear one's hairslitablicken från take…offslitangt i stycken tear (pull)…to piecesslitangt ur händerna på ngn tear…from sbknoga toil, work [hard], drudgeslita med ngt toil (slave away) at…slita ont (hund) have a rough time of it, rough itslita och släpa toil and moilslitaen tvist settle…, decide…
reflexivt verbslet, slititslita sig om t.ex. djur break (get) loose; om båt break adriftslita sig [loss (lös)] från… om person tear oneself (break) away from… äv. bildl.; göra sig ledig get away
partikelverbslita avsönder break; itu pull…in two; slita bort tear offslita av ngn (sig) kläderna tear off sb's (one's) clothesslita bortnöta bort wear off; rycka bort tear away (off)slita ifrån ngn ngttear sth from sbslita loss (lös)tear off (loose)slita sig loss (lös), se under slitaovanslita sönderriva i bitar tear…up (to pieces)slita upptear openslita utnöta ut wear out; trötta ut wear…outslita ut sig wear oneself out, work oneself to death; se vidare utsliten
brödfödasubstantiv~nbread and butterslita [hårt] för brödfödan struggle hard to make a living (for one's bread and butter)
slöjasubstantiv~n, slöjorveil äv. bildl.; foto. fogdra (kasta) en slöja över… bildl. draw (throw) a veil over…slita slöjan från ngns ögon bildl. tear away the veil from sb's eyes
våndasintransitivt deponensverbvåndades, våndatssuffer agony (agonies), be in agony (anguish)våndasgruva sig inför ngt dread sthvåndas över slita med ngt go through agonies over sth, wrestle with sth
djursubstantiv~et, =allm. animal; större fyrfotael.i betydelsen 'kreatur', bibl., föraktfulltel.bildl. äv. beast; insekt insect, thingslita som ett djur work like a horsesom ett jagat djur like a hunted animal (some hunted creature)
förstöratransitivt verb-störde, -störtförinta el. göra obrukbar destroy; fördärva ruin, spoil; ödelägga wreckförstöra sin hälsa ruin one's health <genom by>förstöra nöjet för ngn spoil (ruin) sb's pleasureförstöra stämningen spoil the atmospherese förstörd förkrossad ut look devastatedreflexivt verb-störde, -störtförstöra sig slita ut sig wear oneself out; bli sjuk ruin (wreck) one's health
hundsubstantiv~en, ~ardog; jakt~ äv. houndman skall inte döma hunden efter håren appearances are deceptivefrysa som en hund be chilled to the marrowde är som hund och katt they are like cat and dog, they are at daggers drawn[få] slita hund [have to] rough it, have a rough time of ithär ligger en hund begraven there is something fishy about this, I smell a rat herelära gamla hundar sitta teach an old dog new tricks
rivatransitivt verbrev, rivitklösa scratch; om rovdjur clawriva ngn i ansiktet scratch sb's faceslita tearriva hål på kläder tear a hole (resp. holes) in…; t.ex. förpackning el. sårskorpa tear open…riva ngt i bitar tear (pull) sth to pieces (bits)rasera el. t.ex. hus demolish, pull (tear) downsmula sönder:med rivjärn grate; färg grindriva ihjäl kill, tear…to piecesriva [ribban] i höjd- o. stavhopp knock the bar off
intransitivt verbrev, rivitrota rummage <bland among>; poke (rummage) aboutriva [och slita] i ngt tear at sthsvidariva i halsen om t.ex. stark kryddning rasp (burn) the throat
reflexivt verbrev, rivit~ sig a)rispa sigriva sig [i handen] på en spik scratch (starkare tear) one's hand on a nail b) klia sig scratch [oneself]
partikelverbriva avtear (rip, strip) offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off…vard.riva av en låt tear off…riva isäga ifrån på skarpen put one's foot downriva itutear…in tworiva lös (loss)tear (rip) offriva nedeg. tear down; jfr riva; bildl. demolishriva ned en vas från hyllan knock down a vase from…riva söndertear; ~ hål på tear a hole (resp. holes) in; ~ i bitar tear…up (to pieces); t.ex. händer scratch…all overriva uppöppna tear (rip) open; gata o.d. take up; sår eg. reopen; beslut o.d. cancel, go back on, tear up; en gammal historia rake upriva uttear outriva ut ett blad ur en bok tear a leaf out of…
svåradjektiv~tatt förstå el. utföra o.d. difficult, hard; mödosam heavy, stiff; vard. tough; påfrestande trying; farlig el. allvarlig grave, serious, severe; tekn.:tung el. grov heavy
Ex.: a)attr. användning:ett svårt jobb a difficult (hard, tough) jobett svårt fall a difficult caseett svårt fall av lunginflammation a serious case of…en svår fråga a difficult (hard) questionsvåra förhållanden äv. trying conditionsen svår förkylning a bad (severe) colden svår förlust a heavy (severe) lossvara i svår knipa be in a great fix (a great mess, a very tight corner)svår köld severe colden svår olycka olyckshändelse a serious accidentha svåra plågor be in great painen svår sjukdom (skada) a serious (severe, starkare grave) illness (injury)ett svårt slag bildl. a sad blowfartyget har svår slagsida …a heavy listsvår terräng rough countryen svår uppgift a difficult (a hard, an arduous) taskett svårt val dilemma a difficult (hard) choicesvår värk severe pain
b)övrigt:göra det svårt för ngn make things difficult for sbha det svårt lida suffer greatly; slita ont have a rough (tough) time of it; ekonomiskt be badly offhan har svårt för sig nothing comes easy to himha svårt för engelska find…difficultha svårt [för] att (+ inf.) find it difficult (hard) to + inf., have [some] difficulty in + ing-formha svårt att fatta vara dum be slow on the uptakeha svårt för att lära be slow [to learn], be a slow learnerhan är svår att ha att göra med he is difficult to get on withdet är svårt [för mig] att (+ inf.) it is difficult (hard) [for me] to + inf.vara svårbegiven på spriten be fond of the bottlehan är svår på fruntimmer he is always running after women
styckesubstantiv~t, ~ndel el. avsnitt o.d. a) bit piece; del äv. part, portion; litet äv. bit, scrap; brott~ äv. fragment <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>ett stycke land (mark) a piece of landstycke för stycke piece by piece, bit by bit[allt] i ett stycke all in one piecei stycken sönder in pieces, brokenslå (slita) i stycken knock (tear)…to pieces, smash b)om vägvi fick gå ett stycke [av vägen] …part of the waybilen gick bara ett litet stycke …a little (short) way c)om tidett gott stycke in på 1900-talet well [on] into… d) text~ passage; del av sida där nytt avsnitt börjar paragraphsidan 10, andra stycket …the second paragraphnytt stycke fresh (new) paragraphvalda stycken selected passages, selections
exemplar, enhet a)stycken (förk.st.) speciellt efter räkneord ofta oöversatt,hand. ibl. piecesfem stycken [apelsiner] five [oranges]två (ett par) stycken [apelsiner] äv. a couple [of oranges]vi har beställt 1000 st. hand. …1000, …1000 piecesförk.pcs.vi har beställt 1000 st. flaskor hand. …1000 bottlesfem stycken nötkreatur five head of cattle[så där] en 5–6 stycken some five or sixfår jag fem stycken give me five [of them]vi var fem stycken there were five of usnågra stycken some, a fewvi är några styckensom tycker att there are some of us… b)tio kronor stycket …each, …apiece
om konstnärlig verksamhet:musik~ piece [of music]; teater~ playett stycke av Bach a piece (something) by Bachett stycke av Strindberg a play by Strindberg
i olika bildliga betydelseri många stycken in many respects (ways, things)vara ense i många stycken agree on many points
© NE Nationalencyklopedin AB