Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skymmatransitivt verbskymde, skymtblock [out]; fördunkla dim, obscure; dölja conceal, hideskymma sikten (utsikten) obstruct (block) the viewdu skymmer mig you are in my lightintransitivt verbskymde, skymtget darkdet (dagen) börjar skymma el. det skymmer [på] it is getting dark (dusk)
vägsubstantiv~en, ~areg. (anlagd) road; framför allt mera abstr. o. bildl. el. vanl. way; rutt äv. route; färd~,resa journey; gång~ walk; åk~ drive, ridedygdens väg the path of virtueen timmes väg [att gå (köra)] härifrån one hour's walk (drive) from herevägen till lycka och framgång the way (road) to…allmän väg public roadhär skils våra vägar this is where our ways partdet är lång vägtill it is a long way…det märks lång väg (långa vägar) it stands out a mile; bildl. äv. you can see it a mile awayär det här rätta vägen till…? is this the right way to…?, is this right for…?bana väg för clear (bildl. pave) the way <för for>bryta nya vägar bildl. break new ground, strike out new pathsgå (resa) sin väg go away, leavegå din väg! go away!gå sin egen väg (sina egna vägar) go one's own waygår (ska) du samma väg som jag? are you going my way?vilken väg gick de? which way did they go?, which road did they take?vägen fram walk along the roadvägen rakt fram go (walk) right on, follow the road (resp. path)det gick vägen! vard., det lyckades it worked (clicked)!om ni har vägarna förbi if you happen to be coming this way (in this direction)jag hade vägarna förbi I was [just] passing byspärra vägen för ngn bar (block) sb's wayvart ska du ta vägen? where are you going (off to)?; iron. o.d. where do you think you're going?vart har hon (boken) tagit vägen? where has she (the book) gone (got to)?, what's become of her (the book)?jag vet inte vart jag ska ta vägen I don't know where to go; bildl. I don't know what to dovisa ngn vägen show sb the wayvisa vägen show (lead) the way äv. bildl.
med föreg. prep.:i väg adv. offbära i väg, se bära avunder bärage sig i väg, se ge sig avunder gekomma i väg, se komma ivägunder kommastå i vägen för ngn stand in sb's way äv. bildl.; skymma stand in sb's lightnågot i den vägen something like that (it), something of the sort, something in that linevara på väg till… be on one's way to…; om fartyg äv. (vara destinerad till) be bound for…följa ngn en bit på väg[en] accompany sb part (a bit) of the wayundervägen såg vi… on the (our) way (under färden as we went along) we saw…på den vägen är det vard., så förhåller det sig that's how (the way) it isstanna (mötas äv. bildl.)på halva vägen stop (meet) halfwayfortsätta på den inslagna vägen continue on the career (course) that one has entered uponhan är på god väg att bli ruinerad vanl. he is well on the road to (is heading straight for) ruinjag var [just] på väg att säga det I was about (was just going) to say it; var nära att I was on the point of saying itpriserna är på väg uppåt prices are on the increasepå elektronisk väg electronicallypå mekanisk väg mechanically, by mechanical meansfå veta ngt på privat väg …from a private source, …privatelyvara [inne] på rätt väg be on the right track äv. eg.inte på långa vägar not by a long way (vard. chalk)hur ska man gå till väga? …set (go) about it?gå ur vägen för ngn go (get) out of sb's way, keep clear of sbur vägen! get out of the way!, stand aside!det skulle inte vara ur vägen om… it would not be a bad thing if…vid vägen vägkanten on (by) the roadside
ståintransitivt verbstod, ståttvara stående stand; inte sitta äv. stand up; vara placerad el. t.ex. i bokstavsordning be placed (arranged); förvaras be keptstå orörlig stand (förbli remain) motionlessstå ostadigt wobble; om sak äv. be rickety (shaky)dörren står öppen …is (stands) openhur står det (spelet)? what's the score?det står 2–1 it (the score) is two onevar stårkopparna? where are…?var ska (brukar) kopparna stå? where do…go?disken får stå el. jag låter disken stå I'll leave…han fick ståfick ingen sittplats hela vägen in till stan he had to stand all the way…låta ngt stå inte flytta leave…[where it is]; inte röra leave…alone; inte ta bort, t.ex. ord leave…in, keep (retain)…stå och hänga hang aroundstå som förstenad av skräck be petrified with…
med obeton. prep.
stå efter ngt aspire to sthdet är ingenting att stå efter att ha it's not worth having; att vara angelägen om it's not worth bothering aboutstå för ansvara för be responsible for, answer for; leda el. ha hand om be at the head (in charge) of; understödja sponsor; betala pay; innebära el. representera stand for, representstå för betalningen paystå för följderna take (be responsible for) the consequencesstå för vad man säger stand by what one has saidjag är rojalist och det står jag för …and I don't mind admitting itden åsikten får stå för honom that is [just] his opinion, he is only speaking for himselfstå i ackusativ be in the…stå i affär work in a shopstå i kontakt med… be in touch with…stå i duschen be in the showersolen står i söder the sun is in the southjag står i tur att… it's my turn to…aktierna står i 200 kronor the shares are (stand) at…vad står dollarn i? what's the dollar worth?ha mycket att stå i have many things to attend to, have plenty to dostå inför, se ex. under inför, infördet står och faller med honom it all depends on himvalet står mellan… the choice lies between…stå [vänd] mot… face…stå på benen stand on one's legs; ~ upp stand [up]stå på listan be on the listståen sockel stand (vila rest) on…termometern stårnoll the thermometer is at (registers)…mitt hopp står till… my hope (trust) is in…, I set my hopes on…allt som står till förfogande …is availablelägenheten står till ditt förfogande …is at your disposalstå vid vad man sagt stand by…, keep (stick) to…stå vid sitt ord be as good as one's word
ha stannat el. om klocka have stopped; hålla el. om tåg o.d. stop, wait; inte vara i gång:om maskiner o.d. be (stand) idle; om t.ex. fabrik be at (have come to) a standstillmin klocka står my watch has stopped
äga rum take place; om bröllop äv. be [held]; om slag be foughtnär ska bröllopet stå? when is the wedding to be?
finnas skriven be [written]läsa vad som står om… read what is written (i tidning what they say) about…var stårdet citatet? where is…to be found?det står i boken it is in…det står ingenting om det i boken there is nothing…in the bookdet står [en artikel] om honom i tidningen there is an article about him in…det står Björk på dörren it says Björk on the door
transitivt verbstod, ståttstå sitt kast take the consequences, face the music
reflexivt verbstod, ståttstå sig hävda sig hold one's own (ground) <i konkurrensen in…>; hålla sig el. om mat o.d. keep; fortfarande gälla el. om teori o.d. hold good (true), stand; klara sig manage; bestå lastståklara sig bra do (get on) well, manage all rightstå sig inför kritiken stand up to…jag står mig på den frukosten …will keep me goingjag står mig fram till middagen I can do (manage)…
substantivoböjl., gå i stå köra fast mark time, be at a standstillpartikelverbstå bakomngt el. bildl. be behind (bildl. support, ekonomiskt sponsor)…; vara orsak till be at the bottom of…stå bistå efterbildl.stå efter vara underlägsen ngn be inferior to sbinte stå någon efter äv. be second to (yield to) nonestå emottr. resist, withstand; tåla stand; om saker äv. el. t.ex. slitning stand up to; inte skadas av el. t.ex. eld be proof againstjag kan inte stå emot när… I can't resist when…stå fastom person el. inte ge vika be firm, stand pat; om t.ex. anbud be firm, stand (hold) gooddet står fast att… it is certain that…stå fast vid t.ex. anbud stand (abide) by, hold to; t.ex. löfte äv. keep to; t.ex. åsikt stick to; t.ex. krav insist onstå fast vid att + sats maintain (insist) that…stå frammetill användning o.d. be out (ready); till påseende be displayed; skräpa be left aboutmaten står framme the meal is on the tablestå förstå för [ngn] skymma stand in sb's way (light); dölja stand in front [of sb]stå iarbeta work hard, be at itarbeta och stå i hela dagen be busy working…stå inneom tåg o.d. be inom pengarlåta pengarna stå inne leave…on depositstå kvarom person:förbli stående remain (keep) standing; stanna remain, stay [on]han står kvar där he is still [standing] thereståstanna kvar! stay (remain) where you are!; jfr äv. under kvarstå påvara påkopplad be onvad står på? hur är det fatt what's the matter?; vard. what's up?; vad händer äv. what's going on?stå på sig stick to one's guns; inte ge vika äv. be firm; hävda sig hold one's own (one's ground)stå på dig! don't give in!, stick up for yourself!stå tillhur står det till [med dig]? hur mår du how are you?hur står det till hemma (med familjen)? how is your family?står det till med den saken that is how matters stand (things are)det står inte rätt till [med…] there is something wrong (something the matter) [with…]stå tillbakastå tillbaka för… ställas i skuggan be pushed into the background by…; offras have to be sacrificed for…stå uppresa sig stand up; stiga upp el. höja sig risestå upp från de döda rise from the deadstå uteg. stand out, project, protrudehärda utjag står inte ut längre I can't stand (bear, put up with) it any longerstå ut med stand, bear, endure, put up withstå överstå över ngn vara överordnad be sb's superior; vara överlägsen be superior to sbstå över ngn [i rang] be above…[in rank], rank above…stå över ngt: vara höjd över be above…uppskjutas lie (stand) overjag står över till… I'll wait till…stå över [sin tur] i spel pass, miss one's turn
2 för
för delas in i ordklasserna
I preposition
II konjunktion
III adverb
preposition
Prepositionen förmotsvaras vanligen av for i uttryck som arbeta förnågon = workforsomebody, det är bra för dig = that is good for you.
En annan vanlig motsvarighet är toi uttryck som läsa ngt för någon = read somethingtosomebody.
för används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket för din (vår osv.) skull under uppslagsordet skull, uttrycket misstänka någon för något under uppslagsordet misstänka, ha smak förunder uppslagsordet smakosv.
för översätts vanligen medfori betydelse 1–7:
anger vem eller vad något är bra eller dåligt för fordet är bra (bäst) för dig it is good (best) for yourökning är skadlig för hälsan smoking is bad for your health
anger ur vems perspektiv eller synvinkel något betraktas forlätt för easy foromöjlig för impossible fordet är tid för dig att… it's time for you to…
anger vad eller vem något är avsett fören kalender för nästa år a calendar for next yearen bok för hundvänner a book for dog lovers
anger vem eller vad som får stöd eller hjälp forär ni för eller emot? are you for or against?kämpa för ngt fight for sthvad kan jag göra för dig? what can I do for you?tala för ngn speak for sb, speak on behalf of sb
anger vem någon är anställd hos forarbeta för ngn (ett företag) work for sb (a company)han spelar för AIK he plays for AIK
anger pris eller vara vid ord som betecknar 'köpa' eller 'sälja' forbetala för ngt pay for sthköpa frimärken för 5 euro buy stamps for 5 euros, buy 5 euros' worth of stampsvad tar ni förvad kostar …? what do you charge for...?
anger orsak, anledning eller grund för något forberömd för famous forbli straffad för ngt be punished for sth
för översätts vanligen medtoi betydelse 8 och 9
tillsammans med verb med betydelsen "berätta", "visa" för att ange vem man riktar sig till toberätta ngt för ngn tell sth to sb, tell sb sthförklara ngt för ngn explain sth to sbläsa (spela) ngt för ngn read (play) sth to sb, read (play) sb sth
anger vem som upplever något toför mig (henne etc.) i mina (hennes etc.) ögon to me (her etc.)det blev en chock för henne it was a shock to herdet är nytt för mig it is new to meviktig för ngn important to sb
förmotsvaras av andra prepositioner i engelskan i betydelse 10–14
i uttryck av typen substantiv + för + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. chefen för avdelningen = avdelningens chef ofchef för avdelningen head of the departmentoffren för massakern the victims of the massacrepriset för boken the price of the booktiden för min avresa the time of my departure
vid ord som betecknar försvar, hemlighållande, skydd el. vanligen fromdölja ngt för ngn conceal sth from sbgömma ngt för ngn hide sth from sbskydda ngn för ngt protect sb from sthvi har inga hemligheter för dig we have no secrets from you
anger läge framför något beforegardiner för fönstren curtains before the windowshålla handen för munnen hold one's hand before one's mouthknyta en näsduk för ögonen på ngn tie a handkerchief over sb's eyes
anger pris per måttsenhet atköpa tyg för 200 kronor metern buy cloth at 200 kronor a metre
anger vem som drabbas av något onelden slocknade för mig the fire went out on metelefonen bara dog för mig the telephone just went dead on me
Olika fasta förbindelser och uttryck medföri betydelse 15–23
för…sedan …agoför ett år sedan a year agotill för ett år sedan until a year agoför länge sedan long agoför inte länge sedan not long agomiddagen är färdig för länge sedan dinner has been ready for a long time
i uppräkningar av argument o.d.för det andra (tredje etc.) second (third etc.), secondly (thirdly etc.), in the second (third etc.) place
anger upprepning i konstruktioner av typen substantiv + för + substantiv el. vanligen by; i vissa fall fordag för dag day by day, every dayord för ord word for wordpunkt för punkt point by point
anger upprepning i konstruktion med var och varjeför varje… every…, each…bli sämre för varje dag [som går] get worse every dayför var gång jag ser honom each time I see him
var för sig each one separately, each one individually
för sig själv ensam by oneself; med verb som riktar sig till den som utför handligen to oneselfhan sitter ofta för sig själv he often sits by himselfle för sig själv smile to oneselfprata för sig själv talk to oneselftänka för sig själv think to oneselfha ett helt hus för sig själv have a whole house to oneselfvara för sig själv ensam be alone, be on one's own
det blir inte bättre för det that won't make it any better
för mig vad mig beträffar får han göra som han vill as far as I am concerned he can do as he likes
ta sånglektioner för ngn take (have) singing lessons from (with) sb
för att+ inf. i betydelse 24–29
för att uttrycka avsikt el. vanligen to + inf., in order to + inf.; formellare so as to + inf.jag sprang hela vägen för att hinna med tåget I ran all the way to catch the trainhon gick ut för att leta efter honom she went out to look for himför att inte in order not to + inf., so as not to + inf.vi åkte tidigare för att inte fastna i trafiken we went earlier in order not to (so as not to) get stuck in the traffic; mindre formellt we went earlier so that we wouldn't get stuck in the traffic
för att uttrycka avsikt efter rörelseverb används enbart ing-formhan har gått ut för att jaga (handla) he has gone out shooting (shopping)
i uttryck av typen vara alltför stor för att passa to + inf.den är [allt]för stor för att passa it is too big to fithon sprang inte tillräckligt fort för att hinna med bussen she did not run fast enough to catch the busdet är för bra för att vara sant it's too good to be true
för att vara… med tanke på att han (hon etc.) är… for a…han talar bra engelska för att vara nybörjare he speaks good English for a beginner
för att inte tala om… not to mention…, let alone…
hon reste sin väg för att aldrig återvända she left never to return
konjunktionoch i sammansatta konjunktionerty forför [att] därför att becauseinte för att jag hört något not that I…för att på det att so (in order) thatför att produktionen ska kunna ökas måste vi… for production to be increased we must…vägen var [allt]för smal (inte bred nog) för att två bilar skulle kunna mötas …too narrow (not wide enough) for two cars to passför så vitt provided thatför så vitt inte ofta unless
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. dra för under dra)alltför toomycket för gammal much too oldför lite too little, not enoughdet var då för väl, att du… it's a very good thing you…i rumsbetydelsegardinen är för …is drawnluckan (regeln) är för …is tohålla förett skynke hold…in fronthålla för hålet [med någonting] el. hålla för [någonting för] hålet hold sth before (in front of) the holestå förär du snäll! stand in front…!stå förskymma ngn stand in sb's waysätta för luckan put up the shuttermotsats till 'emot' forjag är för förslaget äv. …in favour of the proposalär du för eller emot …for or againstskälen för och emot äv. the pros and consdet kan anföras skäl för och emot there is much to be said on both sides
© NE Nationalencyklopedin AB