Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skyddsubstantiv~et, =protection <mot (för) against (from)>; mera konkr. shelter; värn defence; trygghet, säkerhet security <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; betäckning cover; tillflykt refugesöka (ta) skydd seek protection, seek (take) shelter; gömma sig go into hidingsöka skydd hos ngn seek protection (take refuge) with sbi skydd av mörkret under [the] cover (cloak) of darkness
betäckningsubstantiv~en, ~arcover; skydd äv. shelter; parning av djur covering
dynasubstantiv~n, dynorcushion; till skydd mot t.ex. tryck samt stämpel~ pad
värnsubstantiv~et, =försvar defence; beskydd protection; skydd safeguard, shield <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; försvarsanläggning bulwark
2 tyreflexivt verb~dde, ~ttty sig till ngn (ngt) have recourse to sb (sth); starkare cling to sb (sth); söka skydd hos turn to…[for protection]
substantivoböjl.lee; skydd mot vinden sheltersitta i …on the lee side (the leeward)i för vinden sheltered from…där ligger du i bildl. that (he etc.) puts you in the shade, doesn't it (doesn't he etc.)?; now you've met your match
beslagsubstantiv~et, =till skydd el. prydnad:allm. mount[ing]; i pl. äv. fittings; järn~, mässings~ ofta piece of ironwork (brasswork)fys. el. kem., beläggning coatingkvarstad confiscation, seizure, sequestrationlägga beslag requisition; friareel.bildl. appropriate, take, lay hands [up]onhan lade beslag på mig (min tid) hela kvällen he monopolized me (he took up my time) all the eveningta i beslag konfiskera confiscate, seize
hysatransitivt verbhyste, hystha, känna entertain; en mening äv. hold; t.ex. förhoppningar el. en känsla el. planer äv. cherish; t.ex. hämndbegär äv. harbour, nurse; t.ex. respekt feel <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknastowards>hysa misstankar mot have (entertain) suspicions aboutge husrum åt house, accommodate, put up; ge skydd åt shelter, give shelter to; rymling o.d. harbourhysa in ngn hos ngn find lodgings (a lodging, quarters) for sb with sbhysa in ngt hos ngn store sth at sb's house
erbjudatransitivt verb-bjöd, -bjuditge anbud [om] o.d. offer; ibland tender; spec. självmant volunteererbjuda ngn sina tjänster offer (tender) sb one's servicesförete el. medföra present; förete äv. afford; skänka afford, offererbjuda en storslagen anblick present (afford) a magnificent spectacleerbjuda många fördelar hold out (present, offer) many advantageserbjuda skydd mot provide (afford) shelter fromreflexivt verb-bjöd, -bjudit~ sig a) förklara sig villig offer one's services, come forward; spec. självmant volunteer <somi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasas>erbjuda sig att (+ inf.) offer (resp. volunteer) to + inf. b) yppa sig el. öppnas present itself; om tillfälle o.d. äv. occur, ariseen möjlighet erbjöd sig för honom a chance came his way
sökaintransitivt verbsökte, sökteftersträva (t.ex. lyckan) seek; önska få (t.ex. upplysningar) want; försöka få try to get; leta looksöka [efter] leta efter look (ihärdigt search, ivrigt hunt) for; vara på jakt efter be on the lookout for, be in search of; se sig om efter look about for; försöka hitta try to findför att söka [efter] äv. in search (quest) ofsöka [läkare] för ngt see (consult) a doctor about…söka sanningen seek [after] (search after) the truthsöka skydd seek (ta take) sheltersökatröst hos ngn turn to sb for…söka ngns blick try to catch sb's eyesöka i fickorna rummage one's pocketsvilja träffa want to see; försöka träffa try to get hold of; genom besök äv. call onvem söks? el. vem söker ni? who[m] do you want?det är en herre som söker dig there is a gentleman to see youansöka om el. t.ex. anställning el. licens apply for; stipendium try (compete) forförsökasöka (+ inf.) try (sträva efter att attempt, endeavour) to + inf.jakt. track…by scent
reflexivt verbsökte, söktsöka sig el. söka sig fram [try to] find (pröva sig feel) one's waysöka sig till bege sig till [try to] go to; uppsöka (t.ex. skugga) seek; vara på väg till, dras till make for; ta sin tillflykt till resort tosöka sig till ngn seek sb (ngns sällskap sb's company)folk söker sig till storstäderna people make for…, tend to move to…
partikelverb (jfr äv. under söka, leta)söka sig bort från en stadtry to get away from…; söka nytt arbete try to get a job somewhere else than in…söka in på (till) en skolaapply for admission in (entrance into)…söka uppleta upp search out, hunt up; hitta findsöka upp ngn look…up, call on…, go (resp. come) to see…; söka reda på seek out…söka ututvälja choose, select, pick out; ta reda på åt sig find oneselfsöka sig ut om t.ex. rök escape
© NE Nationalencyklopedin AB