Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skullsubstför min skull for my sake, just to please meför min egen skull i eget intresse in my own interestför en gångs skull for once
dödskallesubstdeath's-head, skull
omväxlingsubstvariety, variationför omväxlings skull for a change
skallesubstskullanat., huvud head; vard. nut
nöjesubstglädje pleasure, delight, joyjag har nöjet att presentera… I have the pleasure of introducing…för nöjes skull for funförströelse amusement
gudsubstgodgode Gud! Good Lord!, Good heavens!för Guds skull! for goodness' sake!, for God's sake!, for Heaven's sake!
vänskapsubstfriendshipfatta vänskap för ngn become attached to sbför gammal vänskaps skull for old friendship's sake, for old times' sake
synsubstsynsinne sightha dålig syn have a bad eyesightsyn catch sight ofsynsätt view < of>anblick sightvision vision; spökbild apparitionutseende el. skenför syns skull for the sake of appearancestill synes som det ser ut apparently; skenbart seemingly
1 rosubstvila rest; frid peace; stillhet stillnessjag får ingen ro för honom he doesn't give me any peacejag gör det inte för ros skull I'm not doing it for funslå sig till ro make oneself comfortable; dra sig tillbaka settle down
säkerhetsubstvisshet certainty, safety; trygghet utan risk security; i uppträdande assuranceden allmänna säkerheten public safetyför säkerhets skull to be on the safe sidevara i säkerhet be safe, be in safetymed all säkerhet säkerligen certainly, without doubtveta med säkerhet know for certainsecuritylämna säkerhet för ett lån give security for a loanlåna ut pengar mot säkerhet lend money on security
© NE Nationalencyklopedin AB