Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skrikaintransitivt verb och transitivt verbskrek, skrikitutstöta skrik cry, call (cry) out; ropa shout, yell; vard. holler; gällt el. oartikulerat scream, shriekskrika sig hes shout osv. oneself hoarseskrika som en stucken gris vard. squeal like a [stuck] pigskrika av smärta cry (roar) with painskrika åt ngn shout (roar) at sbgnissla squeak, creak, screechdet skriker i magen på mig vard. I'm famishedsubstantiv~n, skrikorzool. jaymager som en skrika [as] thin as a rake
gastaintransitivt verb~de, ~tskrika yell, bawl
skrikande (jfr skrika)adjektivoböjl.shouting, yelling, screamingsubstantiv~tshouting, yelling, screaming
överröstatransitivt verb~de, ~toväsendet överröstade honom (musiken) …drowned his voice (the music)han överröstadeoväsendet he made himself heard above…, he (his voice) was heard above…överrösta ngn skrika högre än shout louder than sb
gnisslaintransitivt verb~de, ~tsqueak; t.ex. om dörr äv. creak; 'skrika' screech; om syrsan chirpdet gnisslar i maskineriet bildl. things are not working smoothlygnissla tänder grind one's teeth
1 skysubstantiv~n, ~armoln cloud äv. bildl.; dimma, dis hazehimmel skystå som fallen från skyarna be struck all of a heapskrika i högan sky scream (cry) blue murderhöja ngn (ngt) till skyarna praise (extol)…to the skies
gapaintransitivt verb~de, ~tom person o. djur:öppna munnen open one's mouth (om fågel its beak) [wide]; hålla munnen öppen keep one's mouth (resp. beak) openden som gapar efter mycket [mister ofta hela stycket] ung.if you are too greedy, you often lose the lotskrika etc., vard. bawl, shout, yell; grasp all, lose allom saker:vara vidöppen el. inte sluta till gape; om t.ex avgrund yawn
halssubstantiv~en, ~areg. neck äv. friare på plagg, flaska, fiol el. bildl.; strupe throathals över huvud in a rush, headlong, precipitatelyge hals raise a cry (a shout)skrika för full hals shout at the top of one's voicehan fick ett ben i halsen a bone stuck in his throatsätta ngt i halsen vrångstrupen choke on sthskjortan är för vid (trång) i halsen …too wide (tight) round the neckhög (låg) i halsen high (low) at the neckha ont i halsen have a sore throatfå ngn (ngt) på halsen be saddled with sb (th.)sträcka på halsen crane [one's neck]det står mig upp i halsen I am fed up with it
av

av delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen av motsvaras vanligen av of i uttryck som några av böckerna = some of the books, kungen av Sverige = the king of Sweden och gjord av ek = made of oak. För att ange satsdelen agent i passiva satser används by, t.ex. boken skrevs av John Adams = the book was written by John Adams.
avanvänds i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket njuta avngtunder uppslagsordetnjuta, uttrycketvara beroendeavunder uppslagsordet beroende osv.
av översätts vanligen med of i betydelse 1–6
anger en del av ngten del av tiden part of the timenågra av böckerna some of the booksdu har inte ätit något av maten you haven't eaten any of the food
anger materialet ngt är gjort av [out] of; i uttryck som anger ursprung, härkomst vanligen ofett bord av ek a table of oak, an oak tableett hus [byggt] av trä a house [built] of wood, a wooden housegjord av ull made [out] of woolen bild avföreställande Picasso a picture of Picassoett foto av min mamma a photo of my motherav god familj of good familygöra ost av getmjölk make cheese out of goat's milk
i prepositionsfraser som uttrycker bl.a. tillhörighet, ofta utbytbara mot genitivkonstruktion, t.ex. kungen av Sverige=Sveriges kungkungen av Sverige the king of Swedeni slutet av boken at the end of the book
för att uttrycka vad man tycker om någondet var snällt av dig that's (that was) kind of you
i en del uttryck med adjektiv + substantiv för att precisera t.ex. egenskap el. innebörd ofav stor vikt of great importancevara av samma åsikt be of the same opinion
i vissa måttsuttryck och specificerande uttryckett avstånd av tio meter a distance of ten metresav medellängd of medium height
av översätts vanligen med by i betydelse 7 och 8
satsdelen agent i passiva satserhuset är byggt av A. the house was built by A.ett tal hållet av statsministern a speech made by the Prime minister
person som är skapare, upphovsman eller upphovskvinnaen roman av Jane Austen a novel by Jane Austen
avi uttryck för orsak, betydelse 9–11
orsaken till en mer el. mindre frivillig handling out ofhan handlade så inte av hat utan av kärlek he acted like this not out of hatred, but out of lovehan gjorde det av nyfikenhet (tacksamhet) he did it out of curiousity (gratitude)
orsaken till en ofrivillig handling with; ibland forskratta (skrika) av förtjusning laugh (scream) with delightvara utom sig av glädje be beside oneself with joybli röd av ilska turn red with angergråta (ropa) av glädje cry (shout) for joy
orsaken till ett tillstånd withutsliten av arbete worn out with workträdet är vitt (översållat) av blommor the tree is white (covered) with blossoms
Andra fall
med verb som ta och i betydelsen 'från' fromjag fick en bok av mamma I got a book from motherköpa (låna) ngt av ngn buy (borrow) sth from sbjag har hört det av honom I've heard it from him
anger antal gånger av något out ofnio gånger av tio nine times out of teni fyra fall av fem in four cases out of five
tillsammans med verb i betydelsen "bort från, ned från" offgnaga köttet av benen gnaw the meat off the bonesfalla (hoppa) av tåget fall (jump) off the trainstiga av bussen get off the bus
grund för slutsats o.d. fromav hans utseende är det uppenbart att… from his appearance it is evident that…dra slutsatser av ngt draw conclusions from sthav det slöt jag mig till (förstod jag) att… from this I gathered that…
i många uttryck har av ingen motsvarande preposition i engelskan, utan en annan konstruktion användsvara av samma färg be the same colourett hotell av högsta klass a first-rate hotel
av sig själv: han gjorde det av sig själv he did it by himself (självmant of his own accord)såret läktes av sig självt the wound healed itselfdet går av sig själv it runs by (of) itself, it works by (of) itselfdet följer av sig själv it follows as a matter of course
vara…av sigför att beskriva en persons karaktärsdrag; 'av sig' saknar motsvarighet i engelskan, men ibland används en omskrivningvara rädd av sig be timid, be inclined to be timidhon är gladlynt av sig she is cheerful, she is a cheerful person, she is of a cheerful naturevara sur av sig have a sour temper
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. bryta avunder bryta) a) 'bort[a]' el. 'i väg' el. 'ned [från]' el. 'åt sidan' m.m.:vanl. offborsta av smutsen brush off the dirt (jfr d)ge sig av start offlämna av ett paket deliver a parcelramla av [cykeln] fall off [the cycle]runda av round offstiga av tåget get out of (get off) the trainsätta av pengar lay by moneyta av till höger turn off to the rightlocket är av the lid is off (not on) b)svimma av faint [away] c)klä avngn undress…lasta av unload d)borsta av en rock brush [down] a coat, give a coat a brushdamma av i ett rum dust a roomdiska av (slicka av) tallriken wash up (lick) the platerita av copy, make a drawing ofskriva av copy [out], transcribe e) 'itu' in two; '[av]bruten' brokenrepet gick [mitt] av the rope snapped in twohans ben är av his leg is brokenen sena är av a sinew is (has been) severed
av och an [på golvet] to and fro [on the floor], up and down [the floor]av och till då och då off and onav med mössan! off with (take off) your cap!av med mössorna! äv. caps off!rent av, se rentav
© NE Nationalencyklopedin AB