Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skriksubstantiv~et, =cry; rop shout; tjut yell; gällt, oartikulerat scream, shriek; ~ande shouting, yelling, screaming, shriekingge till ett skrik give a cry osv., cry osv. out loudsista skriket bildl. the latest fashion (craze), all the rage, the last word
gapsubstantiv~et, =mun mouth; hål el. öppning gap, opening; avgrund abyssgapet mellan fattiga och rika the gap between…skrik, vard. bawling, shouting
nyföddadjektiv-fötteg. newborn…; om hopp newden nyföddesskrik the…of a (resp. the) newborn childoskyldig som ett nyfött barn as…as a newborn babe
skrikaintransitivt verb och transitivt verbskrek, skrikitutstöta skrik cry, call (cry) out; ropa shout, yell; vard. holler; gällt el. oartikulerat scream, shriekskrika sig hes shout osv. oneself hoarseskrika som en stucken gris vard. squeal like a [stuck] pigskrika av smärta cry (roar) with painskrika åt ngn shout (roar) at sbgnissla squeak, creak, screechdet skriker i magen på mig vard. I'm famishedsubstantiv~n, skrikorzool. jaymager som en skrika [as] thin as a rake
lagomadverbjust right; nog just enough; tillräckligt sufficiently; måttligt in moderation, moderatelyden är lagom saltad …salted just rightden är lagom stor …just large enough, …just the right sizedet är lagom svalt (varmt) the temperature is just right (comfortable); it is not too hot, and not too coldkomma precis lagom i tid be just in time; lägligt come at the right momentskrik lagom! don't shout like that!adjektivoböjl.tillräcklig adequate, sufficient; lämplig el. passande fitting, appropriate, suitable; måttlig moderatelagom avstånd at just the right distancedet blir (är) precis lagom it's just right; tillräckligt it's quite enoughskon är [precis] lagom åt mig …fits me [exactly]det är lagom åt honom iron. it serves him rightsubstantivoböjl., lagom är bäst everything in moderation
getransitivt verbgav, gett el. givitallm. give; skänka äv. present <ngn ngt sb with sth>; bevilja el. t.ex. ngn anstånd el. sitt samtycke äv. grant, accord; räcka hand; vid bordet pass; avkasta el. inbringa el. t.ex. frukt el. ränta el. resultat yielddet kommer att ge arbete åt många …provide work for a great many [people]inte ge mycket för ngns omdöme not think much of…vad fick du ge för bilen? how much did you pay for the car?jag ska ge dig! vard. I'll show you!jag skulle ge vad som helst för att få slippa I would give anything…vad ger du mig för det? what do you say about that?teat. give, performkortsp. dealdu ger! it is your deal!
reflexivt verbgav, gett el. givitge sig kapitulera surrender; erkänna sig besegrad yield; friare el. äv. ge tappt give in; avta abate, subsidege sig tid till give oneself time fordet ger sig självt it is obviousdet gerordnar sig nog med tiden it will be all right in time (in the end)det kan du ge dig [sjutton] på! vard. you bet!
partikelverbge sig avbe offge bortgive away, part withge efteryield; bildl. äv. give way <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>ge efter för ngns krav give in to sb's demandsge ifrån siglukt el. ljus el. värme emit, give offlivstecken give; ljud utterge igenhämnas pay back; svara give as good as one getsge sig inge sig in på ett företag embark upon…ge sig in i en diskussion o.d. enter into…ge sig i vägse ge sig avovange medge med sig avta abate, subside; ge efter yieldge sig påge sig på ngn set about sbge sig på ett problem tackle a problemge tillge till ett skrik give a cryge sig till att (+ inf.) start (set about) + ing-formge tillbakalämna give back, returnvid växlingge [ngn] tillbaka give sb change < for>jag kan inte ge tillbaka I haven't got any changege uppgive upge upp hoppet (försöket) äv. abandon…jag ger upp! till motståndare äv. you win!ge upp ett skrik give a cryge utpublicera el. låta trycka publish, bring out; t.ex. frimärken el. bokupplaga äv. issue; sedlar issuege sig ut bege sig go outge sig ut och fiska go out fishingge sig ut för att vara läkare pass oneself off as a doctor
© NE Nationalencyklopedin AB