Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skrattaintransitivt verb~de, ~tlaugh <åt at>det är ingenting att skratta åt äv. it's no laughing matterskratta sig fördärvad el. hålla på att skratta ihjäl sig el. skratta på sig split one's sides [with laughter], nearly die laughingskrattar bäst som skrattar sist; he who laughs last laughs longestskratta till give a laughskratta ut ngn laugh at sb; se äv. utskrattad
hjärtligtadverbcordially etc.; jfr hjärtlighjärtligt trött på heartily sick ofskratta hjärtligt laugh heartily, have a hearty laugh
kiknaintransitivt verb~de, ~tchoke (be nearly suffocated) with coughing; vid kikhosta whoopskratta så man kiknar …till one chokes (splits)
fördärvadadjektiv-därvat, ~eruined etc.; jfr fördärvaskratta sig fördärvad vard. laugh one's head off, die with laughingslå ngn fördärvad beat sb to a pulpskämd tainted; moraliskt äv. corrupt, depraved
ihjäladverbto deathskjuta ihjäl ngn shoot sb dead; amer. äv. shoot sb to deathslå ihjäl ngn kill sbhålla på att skratta ihjäl sig nearly die [of] laughingsvälta ihjäl itr. die of hunger (starvation), starve to death; se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. köra ihjälunder köra
ansiktesubstantiv~t, ~nface äv. min; högtidl. countenancekända ansikten personer well-known personalitiesförlora ansiktet lose facerädda ansiktet save one's facebli lång i ansiktet pull a long facebli röd i ansiktet go red in the faceskratta ngn rakt upp i ansiktet laugh in sb's facetvätta sig i ansiktet wash one's facestå ansikte mot ansikte med stand face to face with, face
gottsubstantivoböjl.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse god
adverballm. well osv.; jfr bragott och väl med lätthet easilyhälsa så gott! all my regards (love)!leva gott live welllukta (smaka) gott smell (taste) nice (good)skratta gott laugh heartily <åt at>sova gott sleep soundly osv.; jfr sovabosätta sig i London för gott …for goodgöra så gott man kan do one's bestgott som ingenting practically (next to) nothinggott som färdig practically (all but, as good as)…lätt el. väldet kan jag gott förstå I can very well (easily) understand thatgärnadet kan du gott göra you can very well do that (so)
skrattsubstantiv~et, =laughter; enstaka ~ el. sätt att skratta laughfå sig ett gott skratt åt… have a good laugh at…kikna av skratt choke with laughterett gott skratt förlänger livet ung. laughter is the best medicinejag försökte hålla mig för skratt I tried to keep a straight face, I tried not to laughjag kunde inte hålla mig för skratt I couldn't keep a straight face (help laughing)brista [ut] i skratt burst out laughingvara full i skratt be ready (fit) to burst [with laughter]
ställesubstantiv~t, ~nallm. place; plats el. fläck äv. spot; egendom äv. estate; hus äv. house; matställe äv. restaurant; passus i skrift o.d. passagegöra på stället marsch mil. mark timepå alla andra ställen everywhere elsepå alla möjliga och omöjliga ställen here, there and everywhere; in all sorts of placespå ett (något) annat ställe in some other place, somewhere elseskratta på rätt ställe …in the right placepå en del (sina) ställen in [some] places, here and there
i uttr. med prep. 'i':i stället instead; i gengäld in return, in exchange[om jag vore] i ditt ställe skulle jag… in your place (if I were you) I would…komma i ngns ställe come instead of sb; ersätta ngn take sb's place, replace sbi stället för instead of <att gå going>; som ersättning in [the] place of; såsom by way of
2 luraintransitivt verb~de, ~tligga på lur lie in wait <på ngn for sb>; bildl. el. t.ex. om fara el. olycka lurk
transitivt verb~de, ~tnarra take…in; bedra deceive, dupe, play…false; speciellt på pengar el. ngt utlovat cheat, swindle; vard. do, diddle <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>; förleda el. locka entice, lure <att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto + ing-form>lura ngn att skratta make sb…lura ngn att tro ngt delude (inveigle) sb into believing sth, have sb onlåta lura sig [allow oneself to] be taken in (deceived, cheated, fooled)jag har blivit ordentligt lurad I've been properly taken in (properly had)
partikelverblura av ngn ngtgenom övertalning el. med smicker wheedle sth out of sb; genom bedrägeri cheat (swindle, con) sb out of sthlura i ngn ngtinbilla delude sb into believing sthlura på ngn ngtfå ngn att köpa ngt trick (genom prat talk) sb into buying sth; pracka palm off sth on sblura sig till (till sig, åt sig) ngtget sth by trickerylura ur ngn en hemlighetworm…out of sblura ut ngtta reda på get to know sth, find out about sth
© NE Nationalencyklopedin AB