Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skraladjektiv~tunderhaltig poorhan är skral i engelska he is poor at…; skol. he is weak in…krasslig out of sorts, poorly, ailing (alla endast pred.)ha skral hälsa be in poor health
skraltigadjektiv~tse skralilla medfaren rickety, ramshackle
torftigadjektiv~tenkel plain; fattig poor; t.ex. om omständigheter needy, indigent; t.ex. om argument threadbare; knapp el. skral scanty, meagreett torftigt program a poor (meagre) programmehennes hem såg ganska torftigtsparsamt möblerat ut …looked rather bare
klenadjektiv~tsjuklig o.d.: feeble; ömtålig delicate; bräcklig frail <till hälsan in health>; speciellt om barn äv. weakly; svag weakvara klen äv. be sickly, be of weak (delicate) healthunderhaltig el. skral poor; svag feeble; mager meagre, slendermed klent resultat with poor resultsen klen tröst a poor consolation
slätadjektivslättjämn el. allm. (om t.ex. haka, hy, hår, yta) smooth; plan level, plane; om yta äv. even; om mark äv. flat; enkel el. osmyckad (om t.ex. ring) plainslätt hår äv. sleek (amer. slick) hairen slät kopp kaffe ung. just a cup of coffee [without anything], a plain cup of coffeeskral poor; slätstruken indifferentgöra en slät figur cut a poor figure
svagadjektiv~tallm. weak; medlidsamt el. klandrande feeble; klen äv. delicate; bräcklig äv. frail; kraftlös el. utmattad faint; lätt el. om t.ex. el. vin el. öl light; liten el. ringa faint, slight, slender; otydlig el. om ljud faint, soft; om ljus äv. dim, feeble; skral poorha en svag aning om ngt have a faint (vague) idea of sthsvag hälsa delicate healthen svag känsla a slight feelingdet svaga könet the weaker sexjag har ett svagt minne av att… I have a vague recollection that…en svag likhet (misstanke) a faint (vague) resemblance (suspicion)svaga nerver weak nervessvag puls feeble pulseen svag skiftning a faint tingesvag tillbakagång mild recessionsvagt verb weak verbsvag värme kok. low heati ett svagt ögonblick äv. in a moment of weaknessvara svag för… have a weakness for (be fond of)…vara svag i engelska be poor at (skol. weak in) English
dålig (jfr sämre, värre, sämst, värst)adjektiv~tallm. bad; ofullkomlig, 'skral' äv. poor; sämre sorts inferior; [ur]usel, vard. rotten; svag, klen weak; jfr ex.ett dåligtilla utfört arbete a poor piece of workdåliga betyg skol. bad (low) marks (grades)ha dåligt hjärta have a weak heartvara på dåligt humör be in a bad temperha dålig hörsel be hard of hearingdålig jordmån poor soildålig karaktär a bad (weak) characterdålig luft bad (foul) airdålig lön low payen dålig människa a bad (stark. wicked) persondåliga nyheter (råd) bad news (advice)ha dåligt samvete have a bad (guilty) consciencedålig sikt poor visibilitydålig smak bad taste äv. bildl.tala dålig svenska …poor Swedishha dålig syn have [a] bad eyesightråka i dåligt sällskap get into bad companydåliga tider hard (bad) timesdet är en dålig tröst that is a poor consolationdåliga tänder bad teethdåligt uppförande äv. misbehaviour, misconducten dålig ursäkt a poor (flimsy) excusedålig vana bad habitdet var inte dåligt! that's not bad (not half good)!det blir dåligt med potatis i år there will be a shortage of potatoes this year
krasslig poorly, ill; amer. sick; vard. bad; inte riktigt kry out of sorts; illamående sickbli dålig be taken illjag känner mig dålig vanl. I don't feel [very] well, I feel rottenvara dålig i magen have a bad (an upset) stomach
© NE Nationalencyklopedin AB