Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skiftaintransitivt verb~de, ~tförändra sig el. växla change, alter; omväxla med varandra alternateskifta i rött be shot (tinged) with redskifta i regnbågens alla färger have all the colours of the rainbowtransitivt verb~de, ~tbyta changeskifta färg shifting coloursjur., fördela:arv distribute; bo, mark partition
blåttsubstantivoböjl.blueklädd i blått dressed in bluevara klädd i blått wear blueskifta i blått be shot (tinged) with blue
fördelatransitivt verb~de, ~tallm. distribute <bland (emellan, på) among[st]>; uppdela divide <i into>; skifta ut allocate; utsprida spread, dispersefördela rollerna cast (assign) the partsfördela utgifterna över flera år spread the expenditurefördela sig be distributed
skiftandeadjektivoböjl.changing osv.; jfr skifta; ombytlig el. om t.ex. lynne vanl. changeable; om t.ex. väder vanl. variable; om t.ex. innehåll el. värde varied; om tyg o. färg shot
färgsubstantiv~en, ~ercolour (amer. color) äv. bildl.; målar~ paint; till färgning dye; tryck~ ink; kortsp. suitpolitisk färg [political] colour, [political] complexionfärg om ansikte get a colourhålla färgen bildl. not betray one's feelings, not give the game awayskifta färg change colourvad är det för färg på (vilken färg har) bilen? what colour is the car?
bytatransitivt verbbytte, byttömsa el. skifta change; ömsesidigt exchange; vid byteshandel barter, trade; vard. swap <mot for>jag skulle inte vilja byta med honom I wouldn't like to change places with himbyta bil trade (turn) in one's old car for a new onebyta [om] changebyta kläder change one's clothesbyta plats flytta sig move; ömsesidigt change places (seats)byta tåg change trainshan bytte sin kniv mot en klocka he traded (bartered, swapped) his penknife for a watch
partikelverbbyta avrelievebyta bortexchange, barter, swap <mot for>byta int.ex. bil trade in <mot for>byta omchangebyta till sig (sig till) ngtget sth in exchange <mot for>byta upp sighon bytte upp sig till en nyare bil she traded in her car for a newer modelbyta utexchangebyta ut A mot B exchange A for B, substitute B for A
växlatransitivt verb~de, ~tt.ex. pengar el. färg change; utbyta el. t.ex. ord el. ringar exchange; t.ex. artigheter äv. interchangekan jag få växla ett par ord med dig? can I have a word with you?, can you spare me a minute?kan du växla100 kronor [åt mig]? äv. can you give me (have you got) change for…?järnv. shunt, switch; jfr växla inunder växlaintransitivt verb~de, ~tskifta vary; ändra sig change; i stafett change over, pass the batonpriserna växlar a) för samma vara på olika orter …vary b) höjs el. sänks oregelbundet …fluctuatetiderna växlar times change (vary)bil. change (speciellt amer. shift) gear[s]växla till tvåan change to (go into) second (second gear)om tåg shunt
partikelverbväxla inväxla in ett tåg på ett sidospår shunt a train on to (switch a train into) a sidingväxla in en resecheck cash…växla nerbil. change (gear) down, change to a lower gear, downshiftväxla omalternateväxla till sigväxla till sig enkronor change money into one-krona piecesväxla uppbil. change (gear) up; amer. shiftväxla utexchange
© NE Nationalencyklopedin AB