Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skavanksubstantiv~en, ~erfel defect, fault; ofullkomlighet imperfection; skönhetsfläck flawutan skavanker äv. faultless, flawless
bristsubstantiv~en, ~eravsaknad lack; avsaknad av något väsentligt want; frånvaro absence; knapphet vanl. scarcity, shortage; starkare dearth <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>brist på lärare scarcity (shortage) of teachersbrist på omdöme (utrymme) want (lack) of judgment (space)lida brist be short ofi brist frånvaro av in the absence of, if one lacksi brist på bättre for want of anything (something) betterbristfällighet deficiency, imperfection; ofullkomlighet shortcoming; skavank defect, flaw; moraliskt fel el. svaghet failing
felsubstantiv~et, =skavank el. defekt o.d. fault; kroppsligt ~ defect, infirmity; karaktärs~el.~ hos ting äv. defect, flaw, blemish; ofullkomlighet äv. imperfection, shortcoming; missförhållande trouble; tennis o.d. faulthela felet är att… the whole trouble is that…felet med honom är att… the trouble with him is that…det är [något] fel på… there is something wrong (something the matter) with…ha fel på hjärtat have a heart conditionvara utan fel äv. be faultlessmisstag mistake, error, faultgrammatiska fel grammatical errors (mistakes)ett grovt fel t.ex. i en skrivning a serious error (mistake)begå (göra) ett fel make a mistake (mindre slip), commit a fault (an error, 'tabbe' a blunder)ha fem felpå provet have five wrong answers…skuld faultdet är hans eget fel att + sats it is his own fault that + sats, he has only himself to blame for + ing-formvems är felet? whose fault is it?, who is to blame?
adjektivoböjl.wrong; attr. vanl. the wronguppge fel adress give the (a) wrong addressvakna på fel sida get out of bed on the wrong side; jfr felaktig
adverbwrong; speciellt före perf. part. wrongly (iblandjfr ex.); mis-ge fel tillbaka vid betalningfel give the wrong changefel go the wrong way, lose one's (miss the) waymin klocka går fel my watch is wronggöra fel make a mistake; moraliskt do wrongha fel be wronghöra fel mishearjag har kommit fel till fel telefonnummer I've got [on to] the wrong numberköra fel drive the wrong wayräkna fel miscount; felberäkna miscalculateskriva ngt fel write sth wrongslå fel bildl. be (prove) a failure, fail, go wrong (amiss)det slår aldrig fel! you can be sure!, you bet!skörden slog fel the crops failedta fel make a mistake; vard. get it wrongta fel på tiden mistake (make a mistake about) the time
© NE Nationalencyklopedin AB