Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skaffatransitivt verb~de, ~tallm. get; [in]förskaffa procure; anskaffa provide; få tag på get hold of; få ihop (t.ex. pengar) find, raise <åt ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor sb>; inhämta, erhålla obtain; skicka efter send forbörja tänka på attskaffa barn …have children, …start a familyskaffangt ur vägen get…out of the way
reflexivt verb~de, ~tskaffa sig get [oneself]; förskaffa sig procure [for oneself]; t.ex. kunskaper acquire; t.ex. vänner make; ådraga sig contractskaffa sig upplysning om obtain information aboutskaffa sig vänner make friends
intransitivt verb~de, ~tgöra dosjö., äta eat
partikelverbskaffa framanskaffa get; åstadkomma produceskaffa hemköpa hem buy; beställa hem order…[to be sent home]; varor till affär getskaffa undanremove, clear away
förskaffatransitivt verb~de, ~tlitt. procure; jfr skaffa; rendera bring
anskaffatransitivt verb~de, ~tskaffa sig obtain, acquire, procuretillhandahålla provide, supply, furnish <ngt åt ngn sb with sth>
fiendesubstantiv~n, ~renemy <till of>; poet., starkare foefienden koll. the enemyskaffa sig fiender make enemies
uppbringatransitivt verb~de el. -bragte, ~t el. -bragtskaffa procure; pengar äv. raisekapa capture, seize
erhållatransitivt verb-höll, -hållitpassivt mottaga receive; [för]skaffa sig el. utverka el. utvinna obtain; jfr vidare
eftersträvatransitivt verb~de, ~tsöka åstadkomma [try to] aim at; söka skaffa sig try to obtain; söka nå try to attaineftersträva makt strive after power
visshetsubstantiv~encertainty; tillförsikt assurancevisshet om… find out…[for certain]skaffa sig visshet om… ascertain [the truth about]…
motioneratransitivt verb~de, ~tmotionerat.ex. en häst give…exercise, exercise…intransitivt verb~de, ~tskaffa sig motion take exerciseväcka förslagse väcka motionunder motion
inhämtatransitivt verb~de, ~tfå veta el. lära pick up, learn; skaffa sig obtain, procure <avi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>inhämta ngns råd ask sb's advice, consult sbinhämta upplysningar om obtain information (make inquiries) about
© NE Nationalencyklopedin AB