Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skötatransitivt verbskötte, sköttvårda:t.ex. barn nurse; t.ex. sjuka äv. tend; om läkare attend; vara aktsam om be careful with, look after…wellsköta sin hälsa look after (take care of) one's healthsköta om take care of, look after; t.ex. patient äv. attend toförestå el. leda manage; t.ex. hushållet el. en affär run; handha conduct; hantera handle äv. t.ex. folk; maskin o.d. work, operate; ha hand om (t.ex. trädgård, ngns affärer) look after; utföra el. stå för (t.ex. matlagningen) dokunna sköta ett arbete …carry on a jobsköta sitt arbete go about (attend to) one's workdet skötte du bra you did a good job theresköt du ditt! mind your own business!sköta [om] ombesörja attend (see) to; ta hand om take care of, look after; ha hand om be in charge of, be responsible fordet (den saken) sköter jag [om] I'll see (attend) to that
reflexivt verbskötte, skött~ sig a) sköta om sig look after (take care of) oneself; om mage function b) uppföra sig conduct oneselfsköta sig bra (illa) do well (badly)hur sköter klarar han sig i skolan? how is he doing (getting on) at school?sköta sig själv take care of oneself
ruljangssubstantiv~envard.sköta ruljangsen run the business (show)
värdskapsubstantiv~et, sköta (utöva) värdskapet act as host (om dam hostess, om värdfolk host and hostess), do the honours
dubbelarbetaintransitivt verb~de, ~thave two jobs; om kvinna: förvärvsarbeta och sköta hushållet be a working mother
handhatransitivt verb-hade, -hafthantera:t.ex. vapen handle; [förstå att] sköta manage; ha hand om be in charge of, be responsible for; förvalta administer
hushållaintransitivt verb~de, ~tvara sparsam economize <med on>; be economical <med with>sköta hushållet keep house, do the housekeeping, housekeep
hanteratransitivt verb~de, ~tallm. el. t.ex. verktyg el. vapen handle; [förstå att] sköta manage; t.ex. maskin work; använda use, make use of; tygla el. hålla tillbaka restrain, checklätt att hantera handy; easy to handle äv. om person
kommerssubstantiv~en, ~er, det var livlig kommerspå torget there was a brisk trade…kommersen var i full gång trade was in full swingsköta kommersen run the business
hushållsubstantiv~et, =household; större el. 'finare' [domestic] establishment; hushållning housekeepingha eget hushåll do one's own housekeepingsköta hushållet åt ngn keep house for sb, do sb's housekeeping for him (resp. her)
manövreratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tmanoeuvre; amer. maneuver (båda äv. bildl.); fartyg o.d. äv. steer; friare:sköta handle, manage; tekn., styra el. reglera control; sätta (hålla) i funktion operate, workmanövrera bort (ut) ngn outmanoeuvre (amer. outmaneuver) sb, jockey sb out [of his post (job etc.)]
© NE Nationalencyklopedin AB