Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sköntadverbvackert beautifullyangenämt pleasantly; bekvämt comfortablyha det skönt a) bekvämt be comfortable b) angenämt have a nice timegöra det skönt för ngn sexuellt give sb pleasure, make sb feel good
gemytlighetsubstantiv~enpleasantness; i fråga om t.ex. miljö cosiness; i fråga om person geniality, jovialityi all gemytlighet bekvämt och skönt cosily and comfortably
överståndenadjektiv-ståndet, -ståndnaen överstånden operation a completed operationett överståndet stadium a thing of the pastdet värsta är överståndet the worst is overskönt att det är överståndet! I'm glad that's over [and done with]!
skönadjektiv~tvacker beautiful; poet. beauteousde sköna konsterna the [fine] artsangenäm:allm. nice; om t.ex. känsla äv. pleasant; bekväm comfortable; vard. comfyvarm och skön nice and…det är skönt att han har rest it is a good thing he…det vore skönt med ett bad it would be nice to have…iron. nice, fine, prettysubstantivden sköna the fair ladymin sköna my pretty one, my beauty
kvittadjektivoböjl.inte längre skyldignu är vi kvitt that makes us quits (square)vara kvitt [med ngn] be quits [with…]kvitt eller dubbelt i spel double or quits (nothing)bli kvitt ngn (ngt) bli fri från get rid (quit, shot) of sb (sth)skönt att bli kvitt honom (det m.m.)! äv. good riddance!göra sig kvitt… rid oneself of…
bensubstantiv~et, =skelett~ el. fisk~el.som ämne bonelem el. el. ben på strumpa el. stol o.d. legbryta benet break one's legdra benen efter sig gå långsamt go shuffling along; söla hang about, dawdlelägga benen på ryggen take to one's heels; vard., skynda sig step on it, get moving (cracking)stå på benen stand on one's legs, stand [up]rör på benen! vard. shake a leg!, get a move on!, get going!det ska bli skönt att få sträcka på benen lite …stretch one's legs a littlestå på egna ben stand on one's own feet (legs)inte veta på vilket ben man ska stå be at one's wit's end, not know which leg to stand onsätta (ta) det långa benet före put one's best foot forwardvara på benen be up and about; tillfrisknad äv. be on one's feet
kännasintransitivt deponensverbkändes, käntsfeelhanden känns varm …feels warmtyget känns mjukt äv. …is soft to the touchdet känns kallt (underligt) it feels…det känns skönt it feels pleasant, it's a pleasant feelingdet känns inte I (you osv.) don't feel itdet känns lugnande för mig att veta det it is a relief to me to know [that]hur känns det [nu]? how do you feel (are you feeling) [now]?hur känns det att börja arbetet igen? how does it feel to begin (beginning)…?det känns på lukten att you can tell by the smell…kännas vid erkänna el. t.ex. misstag acknowledgeinte vilja kännas vid refuse to acknowledge, disown; t.ex. sin egen far äv. be ashamed ofvem känns vid äger…? who is the owner of…?
slippatransitivt verb och intransitivt verbslapp, sluppit a)slippa [ifrån, (undan)] befrias från be excused from, be let off; undgå escape; undvika avoid; förskonas från be spared <ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth; att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>; bli kvitt get rid of
b) inte behöva not have to, not need [to]du slipper [göra det] you needn't [do it], you don't need (have) to [do it]jag hoppas jag slipper se honom igen …I have seen the last of himhon slapp betala she didn't have to payför att slippabesvär to save (avoid)…låt mig slippa höra eländet I don't want to have to listen to…slipp låt bli då! don't then!vad skönt att slippa honom (den etc.)! good riddance!
släppasslippa över bron be allowed to pass…ingen slipper härifrån nobody is allowed to leave [here]
partikelverbslippa framkomma igenom get through; släppas igenom be let through; släppas förbi be allowed to passslippa förbi [ngn]get past [sb]; slinka slip past [sb]slippa igenomget through; släppas be let through; slinka, äv. om sak slip throughslippa inget in; släppas in be let in, be admittedslippa lösget (break) loose; bli släppt el. ur fängelse o.d. be set free; om eld break outslippa undantr. escapeitr. get (be let) off, escape <med en varning with…>slippa lindrigt undan get (be let) off lightlyslippa urdet slapp ur mig it slipped out of me <att… that…>
bra (jfr bättre, bäst)adjektivkomparativ bättre, superlativ bästallm. good; hygglig decent; som det ska vara [all] right; tillfredsställande satisfactory; jfr godbra! good!; vard. fine!, OK!det är (var) bra! äv. that's just right!, that's it (the way)!det var bra att du kom it is (was) a good thing you camedet är bra så! tillräckligt that's enough (plenty), thank youvara braanvändbar att ha be (come in) useful (handy), be of usevad ska det vara bra för? what is the good (use) of that?han är bra på engelska he is good at Englishbranyttig mot förkylning good for a coldett bra tag länge quite a while (time)frisk well, all rightbli bra från sjukdom recover, get wellganska lång good, long[ish]; vard. goodish; ganska stor large, largish
adverballm. well; jfr väl, gott; decently, excellently, satisfactorily; vard. first-rate, finetack, [mycket] bra fine (very well), thankshon dansar bra she is a good dancerha det bra skönt el. bekvämt be comfortableha det bra ställt ekonomiskt be well off, be doing wellha det [så] bra! have a good time!se bra ut a) om person be good-looking b) om sak look all rightmycket el. riktigt quite, very, [quite] too; vard. jolly, awfully; ganska el. alltför rather [too]; jfr ganskabra mycket bättre far betterbra mycket hellre so much ratherjag skulle bra gärna vilja veta… I should very much (dearly) like to know…ljuga bra be a downright liarta bra betalt charge a lot (the earth)
god (jfr gottse äv. ex. under resp. subst.)adjektivgott (jfr bra, bättre, bäst)allm. good; vänlig äv. kind <mot to>; angenäm äv. pleasant, agreeable, nice; välsmakande äv. nice; gynnsam favourable; amer. favorable; jfr äv. godgod dag! good morning (resp. afternoon, evening)!; vid presentation how do you do?gode Gud! good heavens (gracious)!god jul! Merry Christmas!god natt! good night!gott nytt år! Happy New Year!i godan ro in peace and quietha gott samvete have a clear consciencegod sömn sound sleepen god vän [till mig] a good friend [of mine]för gott för alltid for goodså långt är allting gott och väl so far so goodvara god (gott) nog åt ngn be good enough for sb
var så god! a) här har ni here you are, [Sir resp. Madam, Mr Jones, Miss osv.]!; ta för er help yourself (resp. yourselves), please! (ofta utan motsv. i eng.) b) javisst, för all del m.m. you're welcome!; naturligtvis [do,] by all means!, certainly!var så god och sitt! please take a seat!
tillräcklig good; ansenlig considerableen god stund a good whilemed god marginal by a comfortable (wide) margon
lätthan är inte god att tas med he's not easy (an easy customer) to deal withdet är inte gott att säga it is hard to say
jur.god man konkursförvaltare trustee; i sterbhus executor; förordnad av domstol administrator
substantivför mycket av det goda too much of a good thinglivets goda the good things (pl.) of life
gå i god för guarantee; jfr gå i borgen förunder borgen
gott: allt gott everything good, all good things (pl.)det är på gott och ont it has its good points and bad pointsdet gjorde gott! kändes skönt that was good!inte ha något gott att säga om ngn not have a good thing…kom ska du få något gott att äta …something nice to eat
gott om: ha gott om tid (äpplen) have plenty of time (apples)det är (finns) gott om… a) tillräckligt med there is (resp. are) plenty of… b) mycket:med subst. i plur. there are a great many (vard. are lots of)…; med subst. i sg. there is a great deal of…
© NE Nationalencyklopedin AB