Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skålsubstantiv~en, ~arbunke bowl; flatare basin, dish; bot. cup, cupuleen skål [med]… a bowl osv. of…välgångs~ toastdricka ngns skål (en skål för ngn) drink [to] sb's health, drink to (toast) sbföreslå (utbringa) en skål för ngn propose a toast to (for) sb, propose sb's healthmellan skål och vägg vänner emellan between (resp. among) friends; i enrum privately, in privateinterjektioncheers!
2 bålsubstantiv~en, ~arskål bowl; dryck punch
utbringatransitivt verb~de el. -bragte, ~t el. -bragtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse ex. under leve, skål
bunkesubstantiv~n, bunkarskål av metall pan; av porslin o.d. bowl
1 vågsubstantiv~en, ~arredskap el. person~ o.d. scale[s (pl.)]; större weighing-machine; med skål[ar] balanceen våg a scale, a pair of scalesastrol.Vågen Librahan är våg he is [a] Libra
drickatransitivt verb och intransitivt verbdrack, druckitallm. drink äv. supadricka en kopp kaffe have a cup of coffeedricka te med mjölk have (take) milk in one's teajag dricker aldrig sprit I never touch spiritsdricka ngns skål (en skål för ngn) drink sb's health, drink to (toast) sbhan har druckit är berusad he has been drinkingdricka…i djupa drag take deep (long) draughts of…dricka upp finish, drink updricka ˈur flaskan (sitt glas) empty the bottle (one's glass)dricka ˈur teet drink up (finish [drinking]) one's teadricka sig otörstig quench one's thirst [completely]substantivvard.~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasdryckesvaror drinks (pl.)~n, drickor, en (två) dricka läskedryck a lemonade (two lemonades)
© NE Nationalencyklopedin AB