Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

4 skäradjektiv~tdet är ren och skär lögn …a downright lie
1 skärsubstantiv~et, =holme rocky islet, skerry
3 skäradjektiv~tljusröd pink, light red
2 skärsubstantiv~et, =med skridsko el. i sammansättn. el. inner~ el. ytter~ …edgeta långa skär skate in long stridesegg på verktyg [cutting] edge; på plog share; på borr bit; på fräs knifeskåra cut; inskärning på nyckelax notch
kobbesubstantiv~n, kobbarskär islet [rock], rock
sårsubstantiv~et, =allm. framför allt hugg~, stick~ wound äv. bildl.; hugg~ el. skär~ äv. cut; inflammerat el. varigt sore; röt~ äv. ulcer; bränn~ burnett gapande sår a gash, a gaping woundtiden läker alla sår time heals all wounds, Time [is] the great Healerriva upp gamla sår bildl. reopen old woundsslicka sina sår bildl. lick one's wounds
skärasubstantiv~n, skärorredskap sicklemån~ crescenttransitivt verb och intransitivt verbskar, skuritcut; snida carve; skära för, t.ex. stek carvekniven skär bra …cuts wellskära halsen av ngn cut (slit) sb's throatskära en kurva cut a curveskära tänder grind (gnash, grit) one's teethskärakorsa varandra cut one another; speciellt geom. intersect; om gator crossskärangt i bitar cut…into pieces, cut up…skärangt i skivor cut…into slicesdet skär i hjärtat it cuts me to the heart (quick)det skär i öronen [på mig] it jars on my ears
reflexivt verbskar, skurit~ sig a) med t.ex. en kniv cut oneself <ngt on…>skära sig i fingret cut one's finger b) kok. curdle c) inte gå ihop (om t.ex. åsikter, färger) clash <mot varandra with…>det skar sig mellan dem they fell out
partikelverbskära avbort cut off (away); itu cut…in twoskära bortcut off (away, out); putsa bort trim offskära igenomeg. cut through; om ljud pierceskära ihopom motor seize [up], jamskära intr.:rista in inciseskära in ngt i ngt cut sth in sth, carve sth on sthitr.skäratränga in i cut intoskära itucut…in (into) halvesskära lossde skadade ur fordonet cut…looseskära nedallm. cut down (back); minska äv.:t.ex. utgifter reduce, cut, pare down; plötsligt slash; t.ex. produktion cut [back]skära sönderi bitar cut…to pieces, cut up…, cut…into piecesskära uppi bitar cut up; i skivor cut up…into slices, slice; t.ex. stek äv. carve [up]öppna cut…open
3 enräkneordettallm. one; fören. ibland a; framför vokalljud anen och en i gåsmarsch one by one, in single fileen för alla och alla för en one for all and all for one; hand. jointly and severallyen och annan, o. liknande ex.se under enen och samma one and the samei ett för allt all includeddet kommer på ett ut it is all the same (all one), it all comes to the same thing [in the end]en [enda] dag in one [single] dayRom byggdes inte på en dag Rome was not built in a dayen gång once; se vidare gångdet tog en och en halv timme …an (one) hour and a half, …one and a half hoursett hundra femtio a (one) hundred and fiftyett tusen fem hundra one (a) thousand five hundred; jfr fem, två, tremed sammansättn.en till el. ytterligare en el. ännu en another [one]; en men inte fler one moreen gång till once moreen kopp kaffe till another (resp. one more) cup of coffee
obestämda artikelnetta; framför vokalljud anett backkrön the top of a hillspringa som en galning …like mad, …like a madmanen herr Ek a certain Mr Ek, one Mr Eken kaffe[, tack]! vid beställning a coffee, please!en annan, se under annanen del, se under delframför vissa subst. där man inte kan bilda pl. i eng., t.ex. a piece of, an item ofett gott råd a piece of (some) good adviceen smörgås a piece (slice) of bread and butteri vissa tidsadverbial spec. avseende förfluten tid oneen söndag (sommar) blev jag sjuk one Sunday (summer)…framför subst. som består av två delar som sitter ihop a pair ofen sax (tång) a pair of scissors (tongs)
pronomenett'en och annan' o.d.en och (eller) annan somebody [or other], a few (one or two) [persons], one here or thereett och annat a thing or two, a few (one or two) things, something; t.ex. i ett yttrande a point or two etc.av ett eller annat skäl for some reason or other, for one reason or anotherpå ett eller annat sätt somehow [or other]en eller annan av… one or other of…
han är en tråkig en he is a boring personni är mig ena konstiga ena! what a funny lot you are!
vanl. objektsform av 'man' one, a fellow osv.; jfr mandet skär en i hjärtat it cuts one to the heartens [egen] one's [own]vad ska en göra? vard.el.dial. what is one (a fellow etc.) to do?
någondet är en som vill tala med dig somebody…han (det) är en som vet vad han vill he is a fellow who…det måste stå i en(någon) av de här böckerna …one [or other] of these booksen sån som du (dig) a person like you
© NE Nationalencyklopedin AB