Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sjukadjektiv (vanligen före subst. i brittisk engelska) sick; (som predikatsfyllnad) illbli sjuk fall ill, be taken ill <i influensa with flu>amer. (före subst. el. som predikatsfyllnad) sicksjuk humor sick humor
simuleraverbsham; spela sjuk sham illnessefterbilda simulate
angripenadjektivskadad, sjuk affectedangripen av rost rusty
risksubstrisk <för of>på egen risk at one's own risklöpa risken att bli sjuk run the risk of becoming ill
måttehjälpverbmåtte du aldrig ångra det! may you never regret it!han måtte vara sjuk he must be illhan måtte inte ha hört det he cannot have heard it
friskadjektivej sjuk well (vanligen ej före subst.)vid god hälsa healthy; återställd recoveredhon är frisk efter sjukdomen she is wellen frisk person a healthy personfrisk och kry hale and heartyfriska tänder sound teethfrisk aptit a keen appetitefrisk luft fresh air
sängsubstbed; utan sängkläder bedstead; barnsäng cotgå i säng med ngn go to bed with sbkomma i säng get to bedfå kaffe på sängen have coffee in bedta ngn på sängen take sb by surprisegå till sängs a) go to bed b) om sjuk take to one's bedligga till sängs be in bed, lie in bedsitta vid ngns säng sit by sb's bedside
sedanadverbdärpå then; senare later; efteråt afterwardssedan har jag inte sett henne I haven't seen her sincedet är ett år sedan nu it is a year ago nowvard.än sen då? iron. so what?
prepositionalltsedan: vid uttryck för tidpunkt since; vid uttryck för tidslängd forsedan dess since thenhon har varit sjuk sedan i går she has been ill since yesterday
konjunktionalltsedan since; efter det att after; när whensedan jag kom hit since I came hereända sedan ever sincedet var först sedan jag hade sett den som… it was not until I had seen it that…
spelaverbplay; visa t.ex. film show; spela hasard gamble; låtsas vara pretendspela fiol play the violinspela kort play cardsspela piano play the piano; vard. play pianospela sjuk pretend to be illspela teater actspela för ngn a) inför ngn play to sb b) ta lektioner take piano (violin etc.) lessons from sbspela på en häst bet on a horsespela på lotteri take part in a lottery (lotteries pl.)
verb och partikelverbspela bortgamble awayspela inspela in en film make a film, produce a filmspela in ngt på band record sthinverka come into playspela uppspelläxa play <för to>; t.ex. en vals strike up; ljudband play back
tidsubsttime; period period; intervall interval; ögonblick moment; kontorstid etc. hours (pl.)beställa tid hos… make an appointment with…ge sig god tid allow oneself plenty of timehar du tid ett slag? have you a moment to spare?passa tiden be on timeta god tid på sig take one's time <med ngt over sth>jag var sjuk första tiden I was ill (amer. sick) during the first few days (weeks etc.)den gamla goda tiden the good old times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe good old days (pl.)den gustavianska tiden the Gustavian periodför en tid sedan some time agonu för tiden nowadaysvara före sin tid be ahead of one's timei tid och otid ideligen at all timesinom den närmaste tiden in the immediate futuremed tiden in time, in course of timedet är på tiden att jag (vi) går it is about time to leavepå min tid in my time…, in my day…på senare tid el. på senaste (sista) tiden recently, latelyunder tiden meantime, meanwhileunder tiden 1—15 maj between 1 May and 15 Maygå ur tiden depart this lifevid tiden för t.ex. sammanbrottet at the time ofvid samma tid i morgon at this time tomorrowhon har gått över tiden om blivande mor she is overdue
© NE Nationalencyklopedin AB