Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

själsligadjektiv~tmental; andlig spiritual; psykisk psychic, psychical
gemenskapsubstantiv~en, ~ersjälslig ~ intellectual fellowship, community spirit; samhörighet [feeling of] solidarity; relig. communionsamfälld besittning community
intellektuelladjektiv~tintellectual; själslig (i motsats till 'fysisk') mentalen intellektuell an intellectual; vard. a highbrow
andligadjektiv~ti motsats till kroppslig: a) själslig spiritualhans andlige fader his spiritual father b) intellektuell mental, intellectualandlig hälsa mental healthi motsats till världslig: a) spiritualandlig ledare (makt) spiritual leader (power) b) from, religiös religiousandliga sånger religious (sacred) songs, spirituals c) kyrklig ecclesiastical; prästerlig clerical
kunnatransitivt verbkunde, kunnat(med subst. obj.) 'känna till' el. 'behärska' el. 'ha lärt sig' knowhan kan allt vet allt he knows everything; kan göra allt he can do everythingnu kan vi det här! nu är vi färdiga med (och trötta på) det här we've had quite enough of this now!han kan sina saker he knows his businesshan kan flera språk he knows (kan tala can speak) several languages
hjälpverbkunde, kunnatkan (resp. kunde) som uttrycker förmåga, möjlighet m.m. can (resp. could)jag kan (kan inte) simma, dansa etc. I can (can't)…jag ska göra allt jag kan äv. …everything in my powerjag ska göra så gott jag kan I will do my best, I will do as well as (as best) I canjag kan inte komma i morgon I can't come (make it) tomorrowboken kan köpas i vilken affär som helst the book can (is to) be had…han kan köra bil förstår sig på att he knows how to drive a cardet kan du är lätt för dig att säga som är… it's easy for you to say, you are…jag kan själv I can do it myself
kunna (+ inf.) (resp. kunnat) 'vara i stånd att' m.m. be (resp. been) able to; 'ha förmåga att' äv. have (resp. had) the power (om själslig förmåga ability) to; 'ha tillfälle att' äv. be (resp. been) in a position to; 'förstå sig på att' äv. know (resp. known) how to; jfr äv. ex.inte kunna äv. be unable toskulle kunna 'kunde' ofta could (resp. might)hade hon (om hon hade) kunnatgöra det, så… had she (if she had) been able (in a position) to…
som uttrycker oviss möjlighet el. tillåtelse m.m. may (resp. might), can (resp. could); jfr ex.det är så man kan bli galen el. det kan göra en galen it's enough to drive you mad (crazy)kan (kunde) jag få lite mera te? may el. can (might, could) I have some more tea, please?kan (kunde) jag få fråga dig om en sak? may el. can (might, could) I ask you a question?kan jag få komma in? may (can) I come in?jag kan ha misstagit mig I may have been mistakenhan kan komma vilket ögonblick som helst he may come…det kan [tänkas] vara sant it may be true
spec. fall:det kan du ha rätt i you may be right theredet kan man kalla otur! that's what I call bad luck!du kan väl komma vädjande do come, please!hon låste dörren så att ingen kunde (skulle kunna) komma in she locked the door so that no one might (could, should) come inhur kan det komma sig att…? how is (comes) it that…?du kan räkna med mig you may (can) count on mehon kan (kunde) sitta så där i timmar i sträck she will (would) sit (she sits resp. sat) like that for hours on endvad kan klockan vara? I wonder what the time is?vem kan det vara? who can (might) it be?du kan vara glad att du inte följde med you may be glad you didn't come
partikelverbjag kan inte med honom (det) I can't stand him (it)jag kan inte med att se… I can't stand seeing…
© NE Nationalencyklopedin AB