Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sittaintransitivt verbsatt, suttitom levande varelser: sit; på sittplats äv. be seated; inte stå äv. be sitting; sitta ned el. sätta sig sit down; vara el. befinna sig be; vara tjänstgörande (om t.ex. regering) be in officevar så god och sitt! sit down, please!, please take a seat!sitta bra bekvämt be comfortable (comfortably seated); ha bra plats (t.ex. på teatern) have a good seat (resp. good seats)sitta hemma be (stanna stay, hålla sig stick) at homesitta uppflugen be perchedsitta få sittplats get (ha sittplats have) a seatsitta och läsa sit (be sitting) reading; hålla på att be reading
med obeton. prep.:
sitta för en konstnär sit to…sitta i fängelse be in prisonhon sitter i sammanträde (telefon) just nu she is in a meeting (is engaged on the phone)…
om sak:vara el. befinna sig be; ha sin plats be placed; om t.ex. sjukdom be located; hänga hang; inte lossna:om t.ex. spik el. knapp holdklänningen sitter bra …fits well, …is a good fitden sitter perfekt [på henne] it fits [her] to perfectionden sitter bra över axlarna it sits well across the shouldersdet skulle sitta bra med en kopp kaffe a cup of coffee would be nice (lovely)den sitter för hårt i midjan it is too tight round the waist
partikelverbsitta avavtjäna t.ex. straff servesitta av [hästen] dismount from [the horse]sitta emellan[få] sitta emellan bildl.:om person be the sufferer; om sak suffersitta fastha fastnat stick, be stuck; bildl. have got stuck; vara fastklämd sit (om sak be) jammed (wedged)vara fastsatt be fixed; vara fastklibbad adhere; inte lossna (om t.ex. spik, knapp) holdsitta ibestå:om t.ex. skräck remain; om t.ex. kärlek last; om kunskaper stick in one's memoryrummet är vädrat men lukten sitter i …the smell clings to itvanor som sitter i deep-rooted…sitta ihopinte gå sönder hold together; ha klibbat ihop have stuck [together]; vara hopsatt be held (fastened) together <med with>sitta inneinomhus be (hålla sig keep, stay) indoorsi fängelse, vard. be inside, do timesitta långt inne dröja (om t.ex. svar) be a long time coming; vara svår att få ur ngn el. t.ex. löfte be hard to get out of sbsitta inne med t.ex. kunskaper el. upplysningar possesssitta kvarinte resa sig remain sitting (seated); inte lämna sin plats keep one's seatsitt kvar! don't get up!vara kvar:allm. remain; om person äv. stay [on]; om t.ex. regering remain in officesitta kvar tills ngt är slut sit…outsitta medsitta med i styrelsen be a member (resp. members) of…, be on…sitta med vid bordet sit with the others at tablesitta ned (ner)itr. sit downsitt ned så länge [och vänta] så kommer han take a seat while you wait and he will cometr.sitta ned en soffa wear down…by sitting on it a lot; jfr nedsuttensitta påvara på be on; inte ramla av keep in place, stay putsitta tillsitta så till att… om person be seated so that…sitta illa till bildl. be in a fixsitta uppsitta upp [på hästen] mount [one's horse]sitta uppeinte lägga sig sit upsitta uppe och vänta på ngn sit (wait) up for…om sak:vara uppsatt be up; inte glida ner stay (keep) up; hållas uppe be kept up <med by>sitta åtallm. be tight; starkare be too tight; om kläder äv. fit tight, be a tight fitden sitter åt i midjan it fits close to (stramar is too tight round) the waistdet satt hårt åt innan jag fick pengarna it was (I had) a tough job getting…
rorsubstantiv~et, =sjö.sitta (stå) till rors be at the helm; se vidare roder
bakbensubstantiv~et, =djurs hind legsitta på bakbenen sit on one's haunches
nedhukadadjektiv-hukat, ~esitta nedhukad över en bok (en blomma) sit crouched (crouching) [down] over…
utskottsubstantiv~et, =arbetsgrupp committeesitta i ett utskott be (sit) on a committeese utväxt
skolbänksubstantiv~en, ~ardesksitta på skolbänken bildl. be at school
husarrestsubstantiv~en, ~er, sitta i husarrest be under house arrest
barnvaktsubstantiv~en, ~erbabysitter, sitter-insitta barnvakt babysit, sit in
kommittésubstantiv~n, ~ercommitteesitta i (tillsätta) en kommitté be on (appoint) a committee
suraintransitivt verb~de, ~tgå (sitta etc.) och sura sulk
© NE Nationalencyklopedin AB