Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

simmaintransitivt verb~de, ~tswimsimma bra be a good swimmersimma ryggsim (på rygg) do the backstroke (swim on one's back)maten simmar i flott …is swimming in fat
ryggsimsubstantiv~metbackstrokesimma ryggsim do the backstroke
bröstsimsubstantiv~metbreast strokesimma bröstsim do the breast stroke
fjärilsimsubstantiv~metbutterfly [stroke]simma fjärilsim do the butterfly stroke
föredratransitivt verb-drog, -dragitge företräde åt prefer <framför to>jag föredrar att simma framför att jogga I prefer swimming to jogging…är att föredra …is preferableredogöra för present; jfr vara föredragandeunder föredragande
vattensubstantivvattnet, =allm. water; vichy~, soda~ soda [water]hårt (mjukt) vatten hard (soft) watervatten och avlopp drainage and water supplyvatten och bröd bread and waterhan fick vatten på sin kvarn this (that) strengthened his argument (case), he got support for his argument (case)ta in vatten läcka take in waterta sig vatten över huvudet take on more than one can manage, bite off more than one can chewvara ute (ge sig ut) på djupt vatten bildl. be in (get into) deep water[s]simma under vattnet …below the surfacestå under vatten be under water; vara översvämmad äv. be flooded (submerged)sätta…under vatten flood…, submerge…vätskavatten i knät water on the kneevatten i lungsäcken wet pleurisyurinkasta vatten pass (make) water, urinate
lärasubstantiv~n, lärorvetenskapsgren science; teori[er] theory, theories (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastro faith; förkunnelse el. undervisning teaching[s (pl.)]den rätta läran the true faithgå (komma, vara) i lära hos ngn be apprenticed to sb
transitivt verblärde, lärtlära andra el. undervisa teach; undervisa äv. instructlära ngn [att] simma teach sb to swim, instruct sb in swimminghan lärde mig hur jag skulle lösa problemen he taught me how to…lära sig learnman lär så länge man lever we live and learn; jfr vidare lära samt lära kännaunder känna
reflexivt verblärde, lärtlära sig learn; tillägna sig äv. acquire; snabbtel.speciellt i fråga om dålig vana o.d. pick up <ngt av ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth from sb>lära sig learn <av ngn from sb>; undervisas be taught <av ngn by sb>lära sig [att] köra bil learn [how] to drivevi har lärt oss [att] uppskatta… äv. we have grown (come) to appreciate…läraundervisa sig själv teach oneself
partikelverblära ngn av med ngtvard. teach sb to stop doing sthlära inlearnlära omrelearnlära upp ngnteach (öva upp train, instruera instruct) sblära ut ngt till ngnteach sb sth
2 under
under delas in i ordklasserna
I preposition
IIadverb
preposition
Prepositionenundermotsvaras vanligen avunderi uttryck somunderbordet = underthe table.
En annan motsvarighet är below, t.ex. skriv inteunderden här raden = do not writebelowthis line.
I tidsuttryck används vanligen during eller in t.ex. undersommaren = inthe summer, under dagen = duringthe day.
under används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket under förutsättning under uppslagsordet förutsättning, uttrycket bjuda under under uppslagsordet bjuda osv.
Rumsbetydelse
anger att något är täckt av något eller är placerat lägre, vanligen under; i betydelsen 'nedanför' när relativt stor nivåskillnad föreligger below; fomellare än de båda föregående övers. beneathgömma sig (ligga) under ngt hide (lie) under sthsimma under vattnet swim under the waterköket är rakt under mitt rum the kitchen is directly below my roomhunden kom fram under bordet the dog came out from under the table
Tidsbetydelse
anger tidsperiod during; med mindre betoning på tidslängden in; för att särskilt framhäva hela förloppet 'under hela' throughoutunder dagen during the dayunder kriget during (in) the warunder hela kriget throughout the warunder deras samtal during their conversationunder sommaren during [the] summerunder de senaste åren in recent years
anger hur länge något pågår, ofta med räkneord fordet regnade under fem dagar it rained for five days
Mått
anger att något är mindre eller understiger någonting under, less, than, belowunder 50 kronor (kilo, år) under fifty kronor (kilos, years)under hälften [av] under half [of], less than half [of]barn under 12 år children under twelve, children under the age of twelve, children under twelve years of age
i temperaturangivelser och vissa måttsangivelser below5 grader under noll 5 degrees below zero1000 m under havsytan 1000 m below sea level
Andra betydelser
anger underlydande ställning o.d under; i fråga om rang belowEngland lydande under drottning Viktoria England under Queen Victoriaunder ngns befäl (beskydd) under sb's command (protection)stå under ngn i rang be (rank) below sb
anger samtidighetvi förlorade den under flytten we lost it when we moved, we lost it while we were movingunder snyftningar berättade hon… sobbing (amid sobs) she told me…under tystnad såg de hur… silently they saw how…middagens åts under tystnad dinner was eaten in silence
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. liggaunderunder ligga); underneath; nedanför below; litt. samt i vissa fall beneathen platta med filt under …under it, …underneath [it]lägga underen platta [under ngt] put…underneath [sth], put…under sthde som bor [i våningen] under the people in the flat (amer. apartment) below, the people belowskriv under här! sign (put your name) here!
kunnatransitivt verbkunde, kunnat(med subst. obj.) 'känna till' el. 'behärska' el. 'ha lärt sig' knowhan kan allt vet allt he knows everything; kan göra allt he can do everythingnu kan vi det här! nu är vi färdiga med (och trötta på) det här we've had quite enough of this now!han kan sina saker he knows his businesshan kan flera språk he knows (kan tala can speak) several languages
hjälpverbkunde, kunnatkan (resp. kunde) som uttrycker förmåga, möjlighet m.m. can (resp. could)jag kan (kan inte) simma, dansa etc. I can (can't)…jag ska göra allt jag kan äv. …everything in my powerjag ska göra så gott jag kan I will do my best, I will do as well as (as best) I canjag kan inte komma i morgon I can't come (make it) tomorrowboken kan köpas i vilken affär som helst the book can (is to) be had…han kan köra bil förstår sig på att he knows how to drive a cardet kan du är lätt för dig att säga som är… it's easy for you to say, you are…jag kan själv I can do it myself
kunna (+ inf.) (resp. kunnat) 'vara i stånd att' m.m. be (resp. been) able to; 'ha förmåga att' äv. have (resp. had) the power (om själslig förmåga ability) to; 'ha tillfälle att' äv. be (resp. been) in a position to; 'förstå sig på att' äv. know (resp. known) how to; jfr äv. ex.inte kunna äv. be unable toskulle kunna 'kunde' ofta could (resp. might)hade hon (om hon hade) kunnatgöra det, så… had she (if she had) been able (in a position) to…
som uttrycker oviss möjlighet el. tillåtelse m.m. may (resp. might), can (resp. could); jfr ex.det är så man kan bli galen el. det kan göra en galen it's enough to drive you mad (crazy)kan (kunde) jag få lite mera te? may el. can (might, could) I have some more tea, please?kan (kunde) jag få fråga dig om en sak? may el. can (might, could) I ask you a question?kan jag få komma in? may (can) I come in?jag kan ha misstagit mig I may have been mistakenhan kan komma vilket ögonblick som helst he may come…det kan [tänkas] vara sant it may be true
spec. fall:det kan du ha rätt i you may be right theredet kan man kalla otur! that's what I call bad luck!du kan väl komma vädjande do come, please!hon låste dörren så att ingen kunde (skulle kunna) komma in she locked the door so that no one might (could, should) come inhur kan det komma sig att…? how is (comes) it that…?du kan räkna med mig you may (can) count on mehon kan (kunde) sitta så där i timmar i sträck she will (would) sit (she sits resp. sat) like that for hours on endvad kan klockan vara? I wonder what the time is?vem kan det vara? who can (might) it be?du kan vara glad att du inte följde med you may be glad you didn't come
partikelverbjag kan inte med honom (det) I can't stand him (it)jag kan inte med att se… I can't stand seeing…
© NE Nationalencyklopedin AB