Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sentadverblategå och lägga sig sent som vana keep late hourskomma för sent till… a) inte passa tiden be late for… b) gå miste om be too late for…ursäkta att jag kommer för sent sorry I'm late
blommogramsubstflowers (pl.) sent by Interflora®
omsideradverbat lastsent omsider at long last
äntligenadverbtill slut at last, finally; sent omsider at length
ansökningstidsubstansökningstiden utgår den 15 applications must be sent in before the 15th
inlagdadjektivkok. pickledinlagd sill pickled herringinlagd på sjukhus admitted to hospital, sent to hospital
2 senadjektivmotsats: tidig lateför sen ankomst late arrivaldet börjar bli sent it is getting lateinte vara sen att göra ngt not be slow to do sth
dagsadverbhur dags? at what time?, what time?, when?det är dags att gå nu it is time to go nowdet är så dagsför sent nu! it is a bit late now!
ännuadverbom tid:spec. om ngt ej inträffat yet; fortfarande still; hittills as yet, yet, so far; så sent som only, as late asär hon här ännu? a) har hon kommit is she here yet? b) är hon kvar is she still here?det har ännu aldrig hänt it has never happened so far, it has never happened as yetännu i denna dag to this very dayännuså sent som i går only yesterdayännu så länge hittills so far, up to nowytterligare moreännu en one more, yet anotherännu en gång once more (framför komparativ) still, evenännu bättre still better, even better
nogadverbtillräckligt enough, sufficientlyhan var fräck nog att… he had the cheek to…stor nog large enough, sufficiently largehon har fått nog she has had enoughkonstigt nog kom hon sent funnily enough she came lateförmodligen probably; helt säkert certainlyhan är nog snart här I expect he will soon be herede kommer nog! helt säkert they'll come all right!
© NE Nationalencyklopedin AB