Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sedsubstantiv~en, ~erbruk custom; praxis practice; sedvana usageseder moral morals; uppförande mannersseder och bruk manners and customsman får ta seden dit man kommer when in Rome [you must] do as the Romans do
utdödadjektiv-döttom t.ex. djur 4l. ätt extinct; om t.ex. sed el. ord äv. obsolete
stendödadjektiv-döttstone-dead, …[as] dead as a doornail (as mutton vanl. om person); om sed äv. dead as a dodo
vedertagenadjektiv-taget, -tagnaerkänd accepted, recognized; fastställd:om t.ex. sed established; om t.ex. uppfattning conventionalvedertaget bruk äv. conventionvedertaget språkbruk accepted usage
instegsubstantiv~et, vinna insteg get (obtain, gain) a footing <hos ngn with sb>; få spridning el. t.ex. om åsikt el. sed äv. be introduced, begin to be adopted; få fotfäste el. t.ex. om rörelse i ett land el. nytt ord äv. establish itself
skicksubstantiv~et, =tillstånd:allm. condition; mer beständigt ofta statei dåligt (gott) skick in bad (good) condition (illa resp. väl underhållen order, om t.ex. hus repair); vard. in bad (good) nicki befintligt skick in its (resp. their) present stateuppförande behaviour; sätt manners (pl.)sedskick och bruk custom, usage, practice
bruksubstantiv~et, =användning use; jfr användning; av ord usagegöra bruk av make use ofha bruk för have (find) a use forför eget bruk for one's own use, for personal usei bruk allm. in usekomma ur bruk go out of use, fall into disuse; om ord o. uttryck äv. gain (lose) currency[endast] för utvärtes bruk for external use [only]vid sina sinnens fulla bruk in full possession of all one's senses (faculties)
sed:medvetet vald practice; vana, kutym usage, customgamla svenska seder och bruk old Swedish manners and customs
av jorden cultivation, tillage; av hel gård management, running
fabrik:järn~ workspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaspappers~ millett bruk vanl. a factory
vanligadjektiv~t a) bruklig usual <hos with; bland among>; 'gammal' el. invand (hos person) äv. accustomed, habitual; sed~ customary <hos with; bland among> b) vanligen förekommande el. vardaglig (mots. märkvärdig, speciell o.d.) ordinary; gemensam för många (mots. sällsynt) common; allmän general; ofta förekommande frequent; förhärskande prevalenten helt vanlig (vanlig enkel) rörmokare, händelse, växt a common [or garden]…mindre vanlig less (not very) commoni ordets vanliga bemärkelse in the common (usual, ordinary) sense of the wordi vanliga fall vanligen in ordinary cases, as a ruleden gamla vanliga historien the [same] old storyvanliga människor ordinary people, the common (general) run of peoplepå sin vanliga plats in its (their etc.) usual placevanligt sätt in the ordinary (usual) manner (way)det blir mer och mer vanligt it is becoming more and more common (frequent)som vanligt as usualsom vanligt [är] bland pojkar as is usual…vara bättre än vanligt …than usual
vanasubstantiv~n, vanorframför allt omedveten habit; framför allt medveten practice; sed el. sedvänja custom; vedertaget bruk usage; erfarenhet experience; färdighet practicevanans makt the force of habit (resp. custom el. long usage)dålig (god) vana bad (good) habitdyra vanor expensive habitsinrotad vana inveterate habitsin vana trogen true to one's [usual] habitbli en vana grow into (become) a habit, grow (become) habitual <hos with>få (skaffa sig) en vana acquire (contract, get into) a habitjag har vanan inne I'm used to itha stor vana [vid] att (+ inf.) be quite used to + ing-formhan har stor vana att undervisa he has great experience of (in) teachingav gammal vana by [force of] habit, from long-accustomed habitha för vana att (+ inf.) have a habit (be in the habit resp. make a practice) of + ing-formfrångå sina vanor give up one's habitsmed någon vana från livsmedelsbranschen with some experience of (in)…det är mot min vana it is not what I am used (accustomed) tolåt det inte bli en vana! don't make a habit of it!göra det till en (ta för) vana att (+ inf.) make a practice of + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB