Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sanningsubstantiv~en, ~artruth; sannfärdighet veracity; verklighet reality, factsanningens ögonblick the moment of truthom sanningen ska fram to tell the truth, to be quite honestförr eller senare kommer sanningen fram the truth will outse sanningen i vitögat face the truthsanningen att säga var jag inte där to tell the truth…säga ngn ett sanningens ord tell sb a few home truthstala sanning tell (speak) the truthsanningen är den att… the truth is that…i sanning in truth, truly
unssubstantiv~et, =vikt ounceinte ett uns [sanning] not a scrap [of truth]
dagsenssubstantivoböjl.det är dagsens sanning it is gospel (the plain) truth
modifikationsubstantiv~en, ~ermodification; inskränkning äv. qualificationdet är en sanning med modifikation it is not the whole truth, the statement needs qualifying
tillstymmelsesubstantiv~n, ~ransats suggestion; suspicion (endast sg.) <tilli båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>inte en tillstymmelse till sanning, bevis not a shred (vestige) of…
gnistasubstantiv~n, gnistorspark; smula el. spår:av t.ex. sanning vestige, tracedet slog gnistor när hon drog ur kontakten sparks flew…en gnista av hopp a ray (spark) of hopejag har tappat gnistan the spark has gone out of me
kornsubstantiv~et, =sädeskorn el. frö grain; liten partikel äv. granulebildl.ett korn av sanning a grain of truthsädesslag barleypå skjutvapen bead; mil. äv. front sightbildl.korn på ngt få syn på get sight (få nys om get wind) of sth
verklighetsubstantiv~en, ~erallm. reality(äv.verkligheten); faktum fact[s (pl.)], actuality; filos. substantiality, substance; sanning truthett stycke verklighet a slice of lifebli verklighet become a reality, be realized, materialize, come (prove) truei verkligheten a) i verkliga livet in real life b) i själva verket in reality; faktiskt as a matter of factjag har aldrig sett en diktare i verkligheten ofta …a real live poet, …a poet in the fleshhålla sig till verkligheten vanl. stick to factsåtervända till verkligheten return to reality
talatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. speak; prata el. konversera talk; jfr hålla talunder taltala är silver, tiga är guld speech is silver, silence is goldentala affärer (politik) talk business (politics)tala allvar have a serious talktala engelska speak Englishtala sanning speak (tell) the truthallvarligt (bildligt) talat seriously (figuratively) speaking
med prep.:
tala emot ett förslag speak against…allting talar emot hans teori …tells against his theorytala för a) tyda på point towards, indicate b) tala till förmån för speak for, speak (tell, argue) in favour ofdet är mycket som talar för till förmån för det äv. there is a lot to be said for (in favour of) itdet är mycket som talar för tyder på att han har… there is a lot that points towards his having (that indicates that he has)…tala för sig självom person a) utan åhörare talk to oneself b) å egna vägnar speak for oneselftala med ngn speak (talk) to (i fråga om längre o. viktigare samtal with) sb; ofta äv. have a talk with sbkan jag få tala med… äv. can I see (have a word with)…jag har talat med honom om det äv. I have seen him about itvem talar jag med? i telefon vanl. who's speaking?det är någon som vill tala med dig i telefon you are wanted on the [tele]phonetala mot, se tala emotovantala om a) samtala om speak (talk) of (mera ingående about) b) överlägga discuss, talk…over c) hålla föredrag o.d. om (över) speak on (about)tala om kläder el. musik osv. talk about…han talade om att resa bort he spoke of + ing-formdet är ingen snö att tala om …worth mentioning, …to speak ofdet är ingenting att tala om! avböjande don't mention it!, not at all!för att inte tala om… to say nothing of…, not to mention…höra talas om, se höra, ctala till speak (talk) to; högtidl. addresstala över ett ämne speak on (about)…
reflexivt verb~de, ~ttala sig hes talk oneself hoarsetala sig varm [för saken] warm up to one's subject
partikelverbtala emotse under talaovantala igenom problemetthrash…outtala in…[på band]record…tala omtell <ngt för ngn sb sth el. sth to sb>; omnämna mention <ngt för ngn sth to sb>tala inte om det för någon! don't tell anybody!, don't breathe a word about it!det ska jag tala om [för dig] varnande I [can] tell youtala utså att det hörs speak up; rent ut speak one's mindtala ut [med ngn] om ngt have (thrash) sth out [with sb]
© NE Nationalencyklopedin AB