Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sannadjektivsanttrue <mot to>; sannfärdig truthful, veracious; verklig real; äkta genuineen sann berättelse a true storyett sant nöje (en sann njutning) a [great] treat, a real treat (pleasure)inte sant? don't you think?det var [så] sant, jag skulle ju… [oh,] I am forgetting,…; apropå by the way (that reminds me),…så sant som jag heter… as sure as my name is…[det är] så sant som det är sagt! [it is] quite true!, how true [that is]!
tvättäktaadjektivoböjl.om tyg washproof; om färg äv. fast; bildl.:sann true; genuin genuine, authentic; inbiten out-and-out…, dyed-in-the-wool…
njutningsubstantiv~en, ~arenjoyment, pleasure; starkare delighten [sann (verklig)] njutning för ngn a [real] pleasure for…; ögat (örat) a [real] feast for…bordets njutningar the delights (luxuries)…sinnliga njutningar sensual pleasures
verkligadjektiv~tallm. real; filos. äv. substantial; sann el. äkta true, genuine; förstärkande veritable; egentlig essential, proper; faktisk el. om t.ex. antal el. förhållande el. inkomst actualhon är en verklig dam …quite a ladydet verkliga förhållandet the real (actual) state of the case, the [real] facts (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasofta the truthverklig händelse [actual] factden verkligemots. nominelle ledaren the virtual leaderi verkliga livet in real lifeverkliga tillgångar hand. real assetsen verklig vän äv. a true friend
riktigadjektiv~t (jfr äv. rätt)rätt right, proper; felfri correct; passande right, fitting, proper; berättigad just, justified; sann true; verklig el. äkta äv. real, genuine, regularhan har inget riktigt arbete …no real (regular) workdär gjorde du en riktig tabbe you made a real blunder therehan är en riktig dumskalle he is a proper (a real) foolen riktig skandal a downright (positive) scandalär det riktigtsant att…? is it true that…?det är på riktigt it's realdet enda riktiga vore att säga sanningen the only proper (sensible, correct) thing would be to…
äktaadjektivoböjl.mots. falsk: genuine; autentisk authentic; om konstverk äv. original…; om t.ex. porslin el. silver el. stenar real; ren el. om t.ex. guld pure, solid; sann el. verklig el. om t.ex. poet el. vänskap true; sannskyldig el. om t.ex. skojare veritabledet här är äkta vara this is the real thing (vard. kosher, the real McCoy)om börd el. äktenskapäkta börd åld. legitimate birthäkta hälft vard. better halfäkta maka (make) [högtidl. wedded (lawful)] wife (husband)äkta makar husband (man) and wife, married peopleäkta par [married] couple, husband and wifedet äkta ståndet the married stateadverbgenuinelyäkta svenskt! how very Swedish!det låter äkta it sounds genuine, it rings truetransitivt verb~de, ~thögtidl. wed, espouse
3 rättadjektiv=riktig right, correct; tillbörlig proper; rättmätig rightful; sann el. verklig true, real; rättvis fair, justrätt ska vara rätt fair is fairom rätt ska vara rätt by rights, if we are fair, in all justicedet är rätt that's rightdet var rätt av henne att (+ inf.) it was right of her to + inf., she was right to + inf. (in + ing-form)det är inte mer än rätt [att…] it's only fair [that…][det är] rätt åt honom! serves him right!det enda rätta the only right thingden rätte the right man; vard. Mr Rightden rätta the right woman; vard. ibl. Miss Righti ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the wordhär är inte rätta platsen att (+ inf.) this is not the [right] place to + inf.i rätt tid in [due] time, on timeett ord i rättan tid …in seasonöverlämna ngt till den rätte ägaren …the right (rightful) owneri rätt[a] ögonblick[et] at the right moment
adverbkorrekt rightly, correctly; efter vb ofta äv. righträtt avskrivet intygas True Copy, true (correct) copy certified byeller rättare [sagt] or rather (more correctly)går din klocka rätt? is your watch right?det kan aldrig ha gått rätt till there must be (have been) something wrong here (there)handla rätt do the right thinghöra rätt hear righträkna rätt antal count right; räknetal do it (work it out) right; bildl. be right [in one's calculations]saken är inte rätt skött …not properly handledstava rätt spell correctlyträffa rätt hit the mark; bildl. hit upon the right thingförstärkande:riktigt quite; något försvagande:tämligen fairly; ganska (vanl. gillande) pretty; (vanl. ogillande) ratherjag trivs rätt [så] bra med arbetet I get on quite (pretty) well with…jag tycker rätt bra om henne I quite like herfilmen är rätt [så] bra äv. …not [too (so)] badrätt och slätt simplyhan är rätt och slätt en bedragare he is a swindler pure and simplerätt som det var plötsligt all at once, all of a sudden, suddenlyrätt som jag satt där just as I was sitting thererakt straight, direct, right; se ex. under raktduken ligger snett, lägg den rätt! …put it straight!tavlan hänger upp och ned, vänd den rätt! …turn it right side up!rätt så! sjö. steady [as she goes]!rätt i (åt) norr due northbo (gå) rätt över gatan …straight across the streetfå (leta, ta) rätt, se ex. under reda
© NE Nationalencyklopedin AB