Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sambandsubstantiv~et, =connection; mil. liaisoni samband med in connection withminskningen kan sättas i samband med …can be related to (connected with)
osammanhängandeadjektivoböjl.om tal el. tankar o.d. incoherent, disconnected, rambling; utan samband unconnected
referensgruppsubstantiv~en, ~ersociol. reference group; i samband med utredning consultative group, expert panel
relateratransitivt verb~de, ~tredogöra för relate, give an account ofrelatera till sätta i samband med put…in relation to
sammanhangsubstantiv~et, =samband connection; text~ context; logiskt ~ consistency, coherence; obrutet ~ el. följd continuityhan fattade hela sammanhanget …the whole situation (thing), …how it had all happened (come about)ordets betydelse framgår av sammanhanget …from the (its) contexti detta sammanhang i samband härmed in this connection; i detta avseende in this [matter]framträda i offentliga sammanhang appear in publicse saken i ett större sammanhang …as part of a greater wholebrist på sammanhang äv. incoherenceett citat utbrutet ur sitt sammanhang …taken out of context
intimadjektiv~tintimate; nära close; privat privateintima detaljer intimate detailsen liten intim lokal äv. a cosy little placeett intimt samband a close connectionintimt umgänge intimate relations (pl.), jur. intimacyen av hans intimare vänner äv. one of his close friends
raktadverbrätt straight, right, direct; i samband med väderstreck due; alldeles quite; starkare absolutelyrakt fram …straight ontitta rakt fram! …straight before (in front of) you!rakt i ansiktet full (right) in the (one's) facerakt på sak komma till saken come (go) straight to the point
innankonjunktionbefore; i samband med nekande uttryck ibland (i betydelsen 'förrän') untilinnan dess, se dessförinnaninnan du berättade det, visste jag ingenting om saken until (before) you told me…; se äv. ex. under dröjaadverbtidsbetydelsese förutrumsbetydelseutan och innan, se utan
anslutningsubstantiv~en, ~arförbindelse connection; associering association <till with>färjorna har anslutning till tågen the ferry-boats run in connection with…i anslutning till dettaskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknasi samband med dettain connection with thisunderstöd el. samtycke adherence <till to>, support <till of>dålig anslutning till ett förslag poor support (lack of enthusiasm) for a proposalmötet inställdes på grund av dålig anslutning …on account of poor attendance
därmedadverbwith (el. annan prep., jfr 2 med) that (it, those, them m.fl.); med detta (dessa) medel äv. by that (those) meansdärmedmed dessa ordlämnade han rummet with that…därmed var saken avgjord that settled the matterdärmed [är] inte sagt att… that is not to say that…därmed är vi inne på… that brings us to…därmed är mycket vunnet that helps a great deali enlighet därmed accordinglyi samband därmed in that connectionnu gör du som jag säger och därmed punkt …and that's that
© NE Nationalencyklopedin AB