Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

saknatransitivt verb~de, ~tinte ha el. vara utan lack, be without, have no; sakna och behöva want, be in want of; lida brist på be wanting (lacking, deficient) in; vara helt utan, t.ex. mening be devoid ofsakna anlag (medel, pengar) lack aptitude (means, money)beskyllningen saknar grund …is without foundation, …is unfounded (baseless)han saknar humor he has no (is devoid of a) sense of humourjag saknar ord words fail mejag saknar ord för att uttrycka… I am at a loss for words with which to express…inte [kunna] hittajag saknar mina nycklar I've lost (I can't find) my keysmärka frånvaron av missjag saknade inte nycklarna förrän… I didn't miss my keys until…jag saknar det inte I don't miss it; jag behöver det inte I can do without itsakna ngn [mycket] miss sb [badly (very much)]
självförtroendesubstantiv~tself-confidence, self-relianceha självförtroende be self-confidentsakna självförtroende lack self-confidence
saknadsubstantiv~en, känna [stor] saknad efter ngn miss sb [badly (very much)]saknaden efter honom är stor his loss is deeply felt~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbrist want, lacken ~, pl. ~e, saknade saknade personer missing persons, persons missingadjektivsaknat, ~e (jfr sakna)missed; borta missinganmäld som saknad reported missing
gehörsubstantiv~eteg. earha absolut gehör have absolute pitchsakna gehör have a poor ear [for music]gehör by earvinna gehör om idé meet with sympathy, gain a hearinghan vann (fick) gehör för sina synpunkter his views met with sympathy (gained a hearing)
2 sörjatransitivt verbsörjde, sörjtsörja ngn en avliden mourn [for] (starkare lament [for]) sb; sakna regret (grieve for, mourn) the loss of sb; bära sorgdräkt efter wear (be in) mourning of sbsörja ngt t.ex. sin förlorade ungdom regret the loss of sthsörja ngns bortgång mourn [over] (grieve over) sb's deathintransitivt verbsörjde, sörjtmourn, grievesörja över grieve for (over); sakna, beklaga regret; vara ledsen över be sorry about, grieve (be grieved) atsörja för se till see to; sköta om take care of, look after; ta hand om care for; dra försorg om, ordna för provide for, make provision for; ordna med providesörja för ngns behov supply sb's wantssörja för framtiden make provision for…det (den saken) ska jag sörja för I'll see (attend) to thatsörja för att ngt görs see [to it] that…det är väl sörjt för honom he is well provided for
förutsättningsubstantiv~en, ~arvillkor condition, prerequisite <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; vad som krävs requirement; grundval bas|ispl. -eskvalifikation qualificationha alla förutsättningar att lyckas have every chance of succeedingsakna förutsättningar för ngt lack the [necessary] qualifications (prerequisites) for sthskapa förutsättningar för create opportunities forunder förutsättning att… på villkor att on condition (the understanding) that…; förutsatt att on the assumption that…
blicksubstantiv~en, ~arögonkast look; hastig glance, glimpse; dröjande gaze; öga eyeallas blickarvändes mot all eyes…fästa blicken fix one's eyes upon, rivet (fasten) one's gaze uponha (sakna) blick för have an (have no) eye forkasta en blick have (take) a look (glance) atsänka blicken lower one's eyes, look downutbyta menande blickar exchange meaning (significant) glances
förmågasubstantiv~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfysisk el. andlig kraft power <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; prestations~ capacity <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>; fallenhet o.d. faculty <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor (of) + ing-form>; duglighet ability <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; capability <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof + ing-form>; läggning gift, talent, aptitude <att+ inf.>, <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>ha (sakna) förmåga att koncentrera sig vanl. be able (be unable) to…jag gjorde det efter bästa förmåga …to the best of my ability~n, förmågorpersonhan är en verklig förmåga he is a man of great abilityunga förmågor young talents
längtaintransitivt verb~de, ~tlong; starkare yearn, ache <efter ([efter] att + inf.)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor (to + inf.)>längta efter sakna misslängta efter att ngn ska komma be longing for sb to comelängta till Italien long to go to (få vara i be in)…längta till sommaren long for summer to comelängta bort long to get (go) awaylängta hem ha hemlängtan long for home, be homesicklängta tillbaka [till] long to return [to]; önska sig tillbaka wish one was (were) back [in]
utanpreposition (se också under andra uppslagsord som konstrueras med utan, t.ex. förbehållför uttrycket utan förbehåll); without; helt berövad destitute (deprived) ofutan hjälp without (with no) helpvi åt utan honom …without himutan honom skulle jag aldrig klarat det but (were it not) for him I should…utan humor without any (devoid of) humourutan något på sig without anything (with nothing) onutan värde without any value, of no valuebli utan go (be) without <ngt sth>, get nothinghan blev heller inte utan he got something too; he, too, had his sharevara utanngt be (go) without…; sakna have no…, lack…det kan man [gott] vara utan one (you) can [just as well] do without (dispense with) thatdet hade jag inte velat vara utan för allt i världen I wouldn't have missed it for all the world (for anything)det är inte utan att jag tycker det är kallt I must say I find it rather chillyutan att (+ inf.) without + ing-formutan att han märker (märkte) det without him (his) noticing itutan att låta sig nedslås vanl. nothing daunted
adverboutsidekänna ngn utan och innan know sb inside out, know the ins and outs of sb, know sb thoroughly
konjunktionbuthan blev inte stött, utan smickrad he was not offended, [on the contrary] he was flattered; he was flattered, not offendedinte bara…utan även not only…but [also]det gick inte utan han fick ge upp …so he had to give it up
© NE Nationalencyklopedin AB