Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

saknaverbinte ha el. vara utan lack, be without; behöva want, be in want of; lida brist på be lacking inryktet saknar grund the rumour is without foundationhuset saknar hiss there is no lift in the househan saknar humor he has no sense of humourverbet saknar infinitiv the verb has no infinitiveinte kunna hittajag saknar mina nycklar I have lost my keysmärka frånvaron avjag saknar den inte I don't miss it; behöver den inte I can do without it, I don't need it
praktiksubstpracticesakna praktik i (på) ngt lack experience of sthi praktiken in practice
sysselsättningsubstoccupation, employment, workfull sysselsättning ekon. full employmentha full sysselsättning med ngt have one's hands full with sthsakna sysselsättning a) have nothing to do b) vara arbetslös be unemployed
förmågasubstability, capabilityha förmåga att göra ngt koncentrera sig be able to do sthsakna förmåga att göra ngt be unable to do sthöver min förmåga beyond my powers
längtaverblong <efter ngt for sth; efter att göra ngt to do sth>; stark. yearn <efter ngt for sth; efter att göra ngt to do sth>längta efter sakna misslängta hem long for home, be homesickjag längtar efter att få träffa dig I'm longing to see youjag längtar efter att du ska komma I'm longing for you to come
blicksubstögonkast look < at>; hastig glance < at>, glimpse < at>fästa blicken fix one's eyes onha blick för have an eye forkasta en blick have a look at, take a look atsakna blick för have no eye for
1 grundsubsthusgrund foundation, foundationshuset brann ner till grunden the house burnt down to the groundunderlag el. grundval foundation, basispl. basesligga till grunden för form the basis oflägga grunden till lay the foundation ofsakna all grund be completely unfounded, be without foundationorsak el. skäl cause <till of>, reason <till for>ha sin grund i ngt be founded on sthpå goda grunder for very good reasonsgrund av on account ofstängd på grund av (p.g.a.) reparation closed for repairsutan grund without reasoni vissa uttrycki grund och botten basically; i själ o. hjärta at hearti grund och botten har du rätt basically you're righti grund och botten är hon snäll she is kind at heartgå till grunden med ngt go to the bottom of sth
© NE Nationalencyklopedin AB