Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sackaintransitivt verb~de, ~tsacka efter lag (drop) behind, straggle
fallaintransitivt verbföll, fallitmer eg.:allm. fall; om frukt, löv, regn o.d. äv. come down; dö äv. die, be killed; om tyg äv. hang; om temperatur el. tryck el. vatten o.d. äv. go downdet föll mycket snö there was a heavy fall of snow, a lot of snow fellljuset föll på tavlan äv. the picture caught the light
bildl.:allm. fall; om kurs, pris o.d. äv. drop, go down; om regering o.d. äv. be overthrown; om fråga, förslag o.d. äv. faillåta masken falla bildl. show oneself in one's true coloursavgörandet faller i dag the matter will be decided todaydom faller om en vecka judgement will be pronounced …jag vet inte hur orden föll [sig] …what the exact words werefalla för frestelsen yield (give way) to…alla föll för honom everybody fell for himfalla i glömskao.d. fraser se resp. subst.allting faller på plats bildl. everything falls into place
reflexivt verbföll, fallitfalla sig hända sig happen, chance; med adj. predf.:te sig bedet faller sig naturligt [för mig] att… it comes natural [to me] to…det föll sig så att han… it so happened that he…, he happened to + inf.
partikelverbfalla avallm. fall offfalla bortdrop (fall) [off]; t.ex. ur minnet äv. drop out; försvinna be dropped, be discontinued, disappear, lapse'e' faller bort i vissa ord e is dropped…falla framåtfall forwardsfalla ifall in; genom is fall throughfalla ifrån pass awayfalla igenomfall through; i examen fail; om lagförslag o.d. be defeatedfalla ihopfall in (down), collapse; bryta samman break down, collapsefalla infall in; stämma upp strike up; stämma in join in (äv. i samtal)det skulle aldrig falla mig in! I wouldn't dream of it (of such a thing)!när det faller honom in when it occurs to him, whenever he likesfalla nedfall (drop) downfalla död ned drop deadfalla ned från en stege äv. fall off…falla nedför trappanfall downstairsfalla omkullfall [over], fall (tumble, come) down, dropfalla sönderfall (drop, crumble) to pieces; speciellt bildl. break up; jfr sönderfallafalla tillbakafall (slip) back; sacka efter fall behind, lagfalla tillbaka i gamla vanor relapse into…ha något att falla tillbaka på ekonomiskt have something [put by] to fall back on; vard. have a nest eggfalla utfall outhan föll ut genom fönstret he fell out of the window
© NE Nationalencyklopedin AB