Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 sörjasubstantiv~nmodd, slask slush; smuts mud; smörja sludge; oreda mess
2 sörjatransitivt verbsörjde, sörjtsörja ngn en avliden mourn [for] (starkare lament [for]) sb; sakna regret (grieve for, mourn) the loss of sb; bära sorgdräkt efter wear (be in) mourning of sbsörja ngt t.ex. sin förlorade ungdom regret the loss of sthsörja ngns bortgång mourn [over] (grieve over) sb's deathintransitivt verbsörjde, sörjtmourn, grievesörja över grieve for (over); sakna, beklaga regret; vara ledsen över be sorry about, grieve (be grieved) atsörja för se till see to; sköta om take care of, look after; ta hand om care for; dra försorg om, ordna för provide for, make provision for; ordna med providesörja för ngns behov supply sb's wantssörja för framtiden make provision for…det (den saken) ska jag sörja för I'll see (attend) to thatsörja för att ngt görs see [to it] that…det är väl sörjt för honom he is well provided for
blötsnösubstantiv~nwet snow; sörja slush
geggamojasubstantiv~nvard. goo, gunge; amer. gunk; sörja muck
smetsubstantiv~en, ~erblandning el. äv. kak~ mixture; pannkaks~ o.d. batter; grötlik massa sticky mass (stuff), goo; sörja sludge
återväxtsubstantiv~eneg. regrowth, fresh (new) growthbildl. coming (young) generationsörja för återväxten inom teatern provide…with young (fresh) talent
försörjatransitivt verb-sörjde, -sörjtsörja för provide for; underhålla support, keep, maintainreflexivt verb-sörjde, -sörjtförsörja sig earn one's living <med, genom by>han försörjer sig på att skriva romaner he writes novels for a living
beklagatransitivt verb~de, ~tngn:tycka synd om be (feel) sorry for; ömka pityngt:vara ledsen över regret, be sorry about; sörja feel sorry about; ogilla deprecatejag beklagar att… I regret (am sorry) that…jag beklagar att jag inte kan… I regret being unable to (that I cannot)…vi beklagar ljudkvalitén i denna sändning we wish to apologize for the sound quality…jag beklagar sorgen may I express (please accept) my condolences (sympathy)reflexivt verb~de, ~tbeklaga sig complain <över about; för, hos to>
dödadjektivdöttdead äv. bildl.; livlös inanimate, lifelessbollen är död sport. …out of playdött kapital idle (dead) capital, idle moneydött lopp dead heatdöd mans grepp säkerhetsgrepp dead man's handledöda punkter bildl. dull momentsdöd vinkel blind spotdöd den 5 maj died on 5th Maydöd för världen dead to the worldDöda rubrik för dödsannonser Deathsvara död och begraven be dead and buriedsubst. adj.den döde the dead man; den avlidne the deceasedde döda the deaduppstå från de döda rise from the deaddöda och sårade dead (killed) and wounded, casualties
substantiv~en, ~ardeath; frånfälle (speciellt jur.) decease, demisedöden vanl. death; personifierad Deathdöd åt förtryckaren! death to the oppressor!döden blev ögonblicklig death was instantaneousdöden inträdde klockan sex he (resp. she) died at six o'clockdet blir hans död it will be the death of himfå en [ond] bråd död come to a sudden [violent] deathta (få) död kill [off]; slå ihjäl put…to death, kill; utrota exterminateligga för döden be nearing one's end, be on one's deathbedgå i döden för die for, go to one's death fortrogen in i (intill) döden faithful unto deathvara nära döden be at death's doordöma ngn till döden sentence sb to deathmisshandla ngn till döds …to deathsörja sig till döds die of grief; av olycklig kärlek die of a broken heart
över
över delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen över motsvaras vanligen av over i uttryck som lampan hängeröverbordet = the lamp hangsoverthe table.
En annan motsvarighet är above, t.ex. vångingsplanetöveross = the flooraboveus.
över används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket överförväntan under uppslagsordet förväntan, uttrycket sörjaöver under uppslagsordet sörja osv.
Rumsbetydelse
anger att något täcker någonting eller är placerat högre, vanligen over; i betydelsen 'ovanför' 'när relativt stor nivåskillnad föreligger abovehon hade på en stor jacka över tröjan she wore a big jacket over her sweaterlampan hänger över bordet the lamp hangs over (above) the tablehögt över våra huvuden high above our headsrummet rakt över butiken the room directly above the shopvåningsplanet över oss the floor above ushoppa över ett dike jump over a ditchhans röst hördes över sorlet his voice was heard above the murmur
anger spridning overöver hela världen all over the world, throughout the worldutspridda över hela golvet spread out all over the floor
betydelsen tvärsöver, spec. över en plan yta across, overbo över gården live across the courtyardbron över floden the bridge over (across) the riveröver gatan walk across the street; vanl. cross the streetsträcka sig över bordet stretch across (over) the table
Tidsbetydelse
anger tidsperiod overresa bort över julen (sommaren) go away over Christmas (the summer)
anger klockslag past; amer. vanl. afterklockan är fem över fem it is five past (amer. after) five
Mått
anger att något är större eller överstiger någonting over, more than, aboveöver 50 kronor (kilo, år) over fifty kronor (kilos, years)över hälften [av] over half [of], more than half [of]barn över 12 år children over twelve, children over the age of twelve, children over twelve years of age
i temperaturangivelser och vissa måttsangivelser above5 grader över noll 5 degrees above zero1000 m över havsytan 1000 m above sea level
Andra betydelser
i uttryck av typen 'en karta över Sverige' ofta of; för att ange ett ämne, tema ofta onen biografi över Strindberg a biography of Strindbergen karta över Sverige a map of Swedenen satir över a satire on; a satire uponen översikt över ngt a survey of sthföreläsa över ett ämne lecture on a subject
i betydelsen 'med anledning av', 'angående' o.d. vid vissa adjektiv och verb, spec. sådana som uttrycker en känsla about, at; ibland offörtjust över delighted atförvånad över surprised atorolig över worried aboutvara otålig över be impatient atstolt över proud ofundra över wonder at
i betydelsen 'medan man dricker'en pratstund över en kopp te a chat over a cup of tea
i betydeksen 'via' viatåg till London över Ostende trains to London via Ostend
för att beteckna makt o.d. vanl. over; i fråga om rang abovemakt över power overseger över victory overstå över ngn i rang be above sb, rank above sb
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. sova överunder sova)over; above; across (för betydelseskillnaderna se överovan)en säng med en filt över …with a blanket over itde som bor [i våningen] över the people in the flat (amer. apartment) abovehåll paraplyet över [den (dem)] hold…over it (them)lägga [någonting] övermaten put something over…resa över till England go over to Englandjag har varit över hos dem I've been round to their place
slut over; förbi äv. pastdet värsta (värken) är över nu …is over nowfaran är över the danger is over (past)kriget var över the war was over (at an end)jag är glad att det är över I'm glad it's over [and done with]
kvar left, [left] over (jfr kvar); till förfogande to sparejag har 50 kronor över I have…left [over]det som blev över what was left [over], the remaindernär jag har tid över when I have time to sparehar du några minuter över? äv. can you spare me a few minutes?
© NE Nationalencyklopedin AB