Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

såvidakonjunktionif, in case; förutsatt att provided [that], inasmuch assåvida…inte vanl. unless
ifallkonjunktionsåvida if; förutsatt att provided [that]huruvida if, whether
såvittadverbså långt as (so) far assåvitt jag vet as far as I know, to the best of my knowledgekonjunktionse såvida
överenskommaintransitivt verb-kom, -kommitde överenskomna villkoren (den överenskomna tiden) the conditions (the time) agreed [up]on (fixed)som överenskommet as agreedsåvida inte annat överenskommits unless otherwise agreed upon; se äv. komma överensunder överens
vidaadverbi vida kretsar widelyvida omkring far and wide, wide aroundi hög grad a) vid komp. far, much; …by farvida bättre far (much, a good deal) better, better by far b)vid verb det överträffar vida… it surpasses by far…vida, se såvidaså till vida, se såtillvida
annanpronomenannat, andraallm. other; jfr enen annan a) another; självst. another [one]; någon annan äv. somebody (osv., jfr annan 2) else b) vard., jag a guy (resp.girl)annat självst. other things (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasnågot annat something (resp.anything) else; jfr annanandra självst. others; utan syftning vanl. other peopleandras others' resp. other people'sen (någon) annan gång another time; avseende framtid some other timei annat fall otherwise osv.; jfr annarskomma på andra tankar change one's mind, have second thoughtsjag kunde inte göra annat handla annorlunda I could not have done otherwisesåvida inte annat överenskommits unless otherwise agreed uponnu ska du få se på annat! I'll soon put you straight!
spec. efter vissa indef. o. interr. självst. pron. else; gen. else's; jfr dock annannågon annan om person somebody (someone) else resp. anybody (anyone) elseallt annat everything elsealla andra all the others; om person vanl. everybody (everyone) elsepå alla andra ställen everywhere else
annan än but, other but, other thannågon annan än fören. some other…than (besides) resp. any other…but; självst. somebody (someone) other than resp. anybody (anyone) butingen annan än fören. no other…than (but); självst. nobody (no one) [else] butannat än utom exceptallt annat än frisk anything but…
'helt annan', 'inte lik' differentdet är en [helt] annan sak that's [quite] another matter
vard., 'riktig' regular, proper; 'vanlig' commonsom en annan dåre like a proper idiotsom en annan tjuv just like a common thief
baraadverbonly; merely; justhan är bara barnet …a mere (just a) childhan sprang som bara den vard. …like anythingdet är bara dumheter it's just [stuff and] nonsensebara förtal nothing but slanderhan stod där i bara skjortan …with nothing but his shirt onbara på skoj just for fundet var bara det jag ville säga that's all…han är trevlig, det är bara det att han är så blyg! he's nice, only he's so shy!hur mår du? – Tack, [det är] bara bra …pretty well, …I'm all rightklockan är bara sju it is only (not more than) seven o'clockom han bara ville göra det! if he would only do it!du skulle bara våga! do it, if you dare!, you just try!han skulle bara våga! I'd just like to see him try!, he wouldn't dare!vänta bara! just you wait!konjunktionom blott if only; såvida provided, as long asbara jag tänker på det blir jag glad just thinking (the mere thought) of it makes me happyjag blir hungrig bara jag ser mat the mere sight of food makes me hungry
© NE Nationalencyklopedin AB