Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

såratransitivt verb~de, ~tfysiskt wound, injurekränka hurt, wound; förorätta injure; stöta offend; starkare outragesåra ngn djupt äv. cut (sting) sb to the quick, touch sb on the rawför att inte såra någon not to hurt (wound) anybody's feelingssårad fåfänga wounded vanity, piquesårad stolthet wounded (injured) pridekänna sig sårad feel hurt (offended)
sargatransitivt verb~de, ~tskada lacerate äv. bildl.; skära cut […badly]; såra wound; illa tilltyga mangle
stångatransitivt verb~de, ~tbuffa butt; såra med hornen gorestånga ihjäl ngn gore…to death
kränkatransitivt verbkränkte, kränktbryta mot violate; överträda el. inkräkta på infringe; förorätta wrong, injure äv. såra; förolämpa offend, insultkränka svenskt luftrum violate Swedish air territorykränkt förolämpad offended etc., hurt [in one's feelings]känna sig kränkt över ngt äv. take offence at (resent) sth
världsubstantiv~en, ~arworld; jorden earthvärlden, universumse världsalltetleva i en annan värld …a world apartden fina (förnäma) världen high society, the fashionable worldGamla (Nya) världen geogr. the Old (New) WorldTredje världen polit. the Third Worldhela världen the whole world; alla all the world, everybodydet är väl inte hela världen vard. it's not the end of the world, it is not all that importantdrömmens värld the world of dreamsfantasins värld the realm of the imagination, the realms of fancydet här är världens chans vard. it's the chance of a lifetimedenna världens goda worldly goodsall världens rikedom[ar] all the riches of the worldvärlden är liten! it's a small world!en dam (man) av värld a woman (man) of the worldmaten är inte av denna världen vard. …is out of this worldfolk från hela världen people from all over the worldhon (den) ser inte mycket ut för världen …isn't much to look atdet är den enklaste sak i världen it's the easiest thing in the worldhär i världen in this world (life)för allt i världen gör inte det! for goodness' sake don't do that!, whatever you do don't do that!jag vill inte såra henne för allt i världen …for the world, …for anything [in the world]vad i all världenhar hänt? what on earth (in the world)…?, what ever…?vem i all världen…? who on earth…?, who ever…?i hela världen all over the worldkomma sig upp i världen come up in the worldkomma till världen come into the worldnu är det ur världen! now that is over and done with!, that's the end of the matter!vi skriver ett brev så vi får saken ur världen …and have done with ithöga politiker världen över …all over the world
stötatransitivt verbstötte, stötteg.:med ngt spetsigt thrust, prod; med vapen äv. stab, plunge; med t.ex. armbågen jab, poke; slå knock, bang, hit, strike; knuffa push, shove; frukt bruisestöta foten (huvudet) mot en sten knock (bang) one's foot (head) against…stöta huvudet i taket bang one's head against…stöta käppen i golvet bang (mindre hårt tap) one's stick on…krossa pound; i mortel äv. pestle, braybildl.:väcka anstöt offend, give offence to; starkare shock; såra hurtstöta och blöta ett problem thrash (mull) over…i biljard play, strike; i kulstötning put; i tyngdlyftning jerk
intransitivt verbstötte, stöttknock, bump, hit, strike <mot ngn (ngt) against…, into…>huvudet stötte i taket …knocked etc. against the ceilingstöta motstånd el. svårigheter meet with…, encounter…, come (run) up against…stöta på grund run agroundstöta på ngn vard., göra närmanden make a pass at sbfäktn. thrust, lungeom fordon jolt, bump; om skjutvapen kick, recoiltyget stöter i rött …has a shade of red in it, …is reddish
reflexivt verbstötte, stött~ sig a) göra sig illa hurt (bruise) oneselfstöta sig mot bordskanten bump against… b)bildl.stöta sig med ngn get on the wrong side of sbstöta sig på ngt take offence at (exception to) sth
partikelverbstöta borteg. push away, thrust aside; bildl. repel; vänner alienate, estrange; ur gemenskap expelmed., om kroppsorgan rejectstöta emot [ngt]knock (bump) against (into) sth, strike (hit) against sth, collide with sth; för konstr. se under emotstöta framtr.:ljud emit; ord utter, jerk outitr.:mil. advance, push forwardstöta ifrån sigeg. push (thrust)…back (away); bildl.:t.ex. förslag reject; människor repelstöta ihopitr. knock (bump, starkare dash, crash) against (into) each other; om fordon äv. collide; om fartyg äv. run foul of each other; råkas run across each other, run (bump) into each otherstöta nedstöta ned ngt knock sth downstöta ned ngt från bordet knock sth off the tablestöta omkullknock…down (over); sak äv. upset, overturnstöta påtr.:sjö (t.ex. sandbank, mina) strike; händelsevis träffa come across, run across (into); finna (sak) come across, chance upon; t.ex. fiende el. svårighet meet with, encounter; problem stumble (come up) against; påminna remind sb <om of>stöt på om jag skulle glömma det remind me…om du behöver något så stöt bara på [mig] …just let me knowitr.:sjö. strike [the ground], run agroundstöta sönderkrossa poundstöta tilltr.:knuffa till knock (bump) against; ansluta sig till joinstöta till dörren stänga push the door to (shut)itr.stöta till med svärdet lunge with…; tillkomma, händase tillstötastöta uppdörr o.d. thrust (push)…open; jakt. start, rouse; fasan flushstöta uteg. expel, eject, thrust…out, drive out (away); bildl. el. utesluta expel <ur from>
© NE Nationalencyklopedin AB