Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sågsubstverktyg saw
vattnasverbnär jag såg maten vattnades det i munnen på mig it made my mouth water when I saw the food
mer och meraadjektiv och adverbmore; ytterligare furthernågon mer gång another time; mera any morejag träffade honom aldrig mer I never saw him againingen mer än han såg det no one besides (except) him saw itvar det någon mer som såg det? did anybody else see it?han vet mer än väl he knows perfectly wellmed mera etc.
händelsesubstoccurrence; viktigare event; obetydligare incidentav en ren händelse by mere accident, by mere chancejag såg det av en händelse I happened to see itför den händelse att hon kommer in case she comesi händelse av eldsvåda in the event of a fire
tandsubsttoothpl. teethskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IFB saknasäv. på kam, såg etc.borsta tänderna brush one's teeth, clean one's teethfå tänder be teething, be cutting one's teethjag har fått blodad tand my appetite has been whetted; bli ivrig taste bloodhon har tappat en tand she has lost a toothvisa tänderna om person el. djur bare one's teeth, show one's teeth
senastadjektivlatest; sist i ordning lastde senaste veckorna the last few weeks
adverblatest; motsats: först lastjag såg honom senast i går I saw him only yesterdaysenast i morgon tomorrow at the latestallra senast i morgon tomorrow at the very latestdu ska vara hemma senast klockan fyra you must be home by four o'clock at the latest
egenadjektivownför egen del for my partjag såg det med egna ögon I saw it with my own eyeshar han egna barn? has he any children of his own?med egen ingång with a private entrance, with a separate entrance
efterprepositionafter; bakom behind; i riktning mot atlängs efter alongnärmast (näst) efter next toför att få tag i forefter läkare etc. go and fetchspringa efter bussen run for the busenligt according to, aftersegla efter kompass sail by the compassefter vad han säger according to himefter vad jag vet as far as I knowfrån fromögonen har han efter sin far he has got his father's eyesspåret efter en räv the track of a foxom tid after; alltsedan since; inom inefter hand småningom gradually, bit by bitefter en stund after a little whileefter att ha slutat skolan after leaving schoolefter det att han hade gått after he had goneefter vad som hänt after what has happened
adverbom tid afterkort efter shortly after, shortly afterwardsbakom, kvar behindjag såg att hon kom efter I saw that she came after (behind) mevara efterpå efterkälken med arbetet be behind with the (one's) work
© NE Nationalencyklopedin AB