Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sådanpronomensådant, sådanafören. such; i utrop vanl. whaten sådan bok such a booken sådan [där (här)] bok a book like that (this)sådana böcker such bookssådana [där (här)] böcker books like that el. those (this el. these)en sådan bok (sådana böcker) av det slaget a book (books) of the (that) sorten sådanvacker bok! what (ibland such) a…book!ett sådant väder! what weather!
självst.:i vissa ställningar (bl.a. ofta i förb. 'sådan att') such; se vidare ex.sådan är han that's how he issådant är livet such is lifevädret var sådant att vi… the weather was such that we…arbetet som sådant the work as suchsådana som vi people like ourselves (us)en sådan som han a man like himjag vill ha en sådan [där (här)] a) liknande …one like that (this); av det slaget …one of that sort b) av de där (här) …one of those (these)jag vill inte ha något att göra medsådana där neds. …people like thatsådant händer these (such) things will happen, it's just one of those thingsdet är sådant som händer varje dag that sort of thing happens…något sådant har jag aldrig upplevt I've never experienced anything like it
sånpronomensånt, sånaskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasvard.se sådan
drängsubstantiv~en, ~arfarmhand; hantlangare tool, henchmanhans drängar äv. his mensådan herre, sådan dräng like master like mansjälv är bästa dräng ung. if you want a thing done well, do it yourself
dylikadjektiv~t…of that (the) sort (kind), …like that, such; liknande similareller dylikt (förk.e.d.) or the like, or suchlike [things]och dylikt (förk.o.d.) and the like, and suchlike [things]; osv. et ceteraförk.etc.; jfr sådan
behandlingsubstantiv~en, ~ar (jfr behandla)treatment; handling, discussion, consideration; jur. hearing, trial; parl. readinghans behandling av ämnet his handling of (way of dealing with) the subjectmaskinen tål inte sådan behandling …treatment (usage)ta upp ngt till behandling bring sth up for discussionfrågan är under behandling …is under discussion (consideration), …is being dealt with
2 häradverbhere; där there; härvidlag äv. in this caseden (så, sådan) här, se under den B, , sådanhär bak here at the backhär borta over herehär nere down herehär uppe up herehär bakom mig here behind mehär i huset (landet) in this house (country)här uppifrån taket up here from…damen här this ladyhär bor jag el. det är här jag bor this is where I livehär har du! var så god! here you are!här har du boken! here's the book!här är jag! here I am!det var här [som]… this is [the place] where…här och där (var) here and there
verkligenadverbreally; faktiskt actually, indeed; förvisso certainly; jfr i själva verketunder verk; återges i jakande påståendesats ofta genom omskrivn. av huvudverbet med do; jfr ex. nedanverkligen? äv. you don't say [so]?, is that a fact?, really?jag hoppas verkligenatt äv. I do (amer. really) beton. hope…verkligen försöka really try, try hardhan skulle verkligen inte göra en sådan sak why, he wouldn't do such a thingjag är verkligen glad I am beton. glad (delighted)jag vet verkligen inte äv. as a matter of fact (I am sure) I don't know
däradverbdemonstr. thereden (så, sådan) där, se under den B, , sådanhär och där, se under härdär borta (nere m.fl.), som adv.se därborta, därnerem.fl.där bakom mig there behind medär i huset (trakten) in that house (neighbourhood)där på platsen thereförhållandena där på platsen äv. local conditionsdär under bordet under…theredär uppifrån taket up there from…han där that man (boy etc.)där finns ingenting there is nothing theredär gick jag och hoppades (väntade) there I was, hoping (waiting)där gick jag och trodde att du skulle komma there I was believing that…där har du! var så god! there you are!där har (fick) du! till den man slår take that!där har vi det! el. där ser du! there you are!där tar du fel that's where you're wrong, you are wrong thererel. where; varhelst whereverlandet, där… äv. the country in which…hon är så söt där hon sitter …sitting theredet var där [som] de fann honom that was where…, it was there [that]…
herresubstantiv~n, herrarmansperson a) allm. gentle|manpl. -menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasmanpl. menhöga herrar important people; pampar bigwigs, VIPs b)i tilltal utan följande personnamnvill herrn (artigare min herre) vänta? would you mind waiting, sir (Sir)?mina [damer och] herrar! [ladies and] gentlemen!100 meter bröstsim för herrar the men's…
herrsom titel framför personnamn (ibland framför annan titel) a) allm. Mrherr Ek Mr Ekherr talman (ordförande, president)! Mr Speaker (Chairman, President)! b)i brevutanskrift o.d.:Herr Bo Ek Mr Bo Ek; ibland mera formellt Bo Ek Esq.
i speciella betydelser:härskare master; i vissa fall lord; husbonde master; ägare master, ownerherrn i huset the master of the housesådan herre sådan hund like master like dogvara sin egen herre be one's own master (om kvinna vanl. mistress), be a free agent, be independentvara herre i sitt eget hus be master in one's own housevara herre på täppan rule the roostvara herre över situationen be master of the situation, have the situation well in hand (under control)
Herren the LordHerre! O Lord!herre gud! vard. Oh my God!, Good Heavens (God)!i (på) många herrans år for ages [and ages], for donkey's yearsvad (varför) i herrans namn…? what (why) on earth…?
stödsubstantiv~et, =support; person äv. supporter, standby; tekn. äv.:stötta prop; stag stay (båda äv. bildl.); fot~ el. arm~ o.d. rest; understöd backing, endorsementmoraliskt stöd moral supportstatligt [ekonomiskt] stöd a Government grant (subsidy)det finns inget stöd i lagen för en sådan åtgärd there is no legal authority for…få (ha) stöd av… i dispyt o.d. be backed up by…, have the backing of; ekonomiskt be subsidized by…ge ngn sitt stöd äv. back sb upha stöd för sitt påstående have support (good grounds, authority) for…ta stöd mot väggen support oneself against…med stöd av baserad på on the basis oftill (som) stöd för påstående o.d. in support (confirmation) of; minnet as an aid togå (stå) utan stöd walk (stand) without support
© NE Nationalencyklopedin AB