Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 verbsow
2 adverbför att uttrycka sätt so; sålunda thus; på så sätt like this, like thathur så? varför why? där like that här like this här går det när man… that is what happens when you…den är placerad att man kan komma åt den it is placed in such a way that one can get at ithan bara säger he only says that är det a) that is how it is b) det är rätt that's it är (var) det med det! el. är (var) det med den saken! well that's that!är det bra så? a) is it all right? b) tillräckligt is that enough? kallad, se s.k. (för att uttrycka grad) so; (framför adj. som står före subst.) such; vid jämförelse as här varmt är det sällan i mars it is seldom as warm as this in Marchjag sjunger inte bra I don't sing very well dum är han inte he is not as stupid as that, he is not that stupidjag har aldrig sett snälla människor I have never seen such kind peoplejag har aldrig sett något vackert I have never seen anything so beautifulhan är inte dum att han flyttar he's not silly enough to movei utrop roligt! how nice! synd! what a pity! du ser ut! what a state you are in! där ja, nu kan vi gå! well, now we can go! det så! so that's that!, so there!sedan el. thengå till höger, ser du… turn to the right and you will see…om du inte vill, slipper du if you don't want to do it, you needn't
konjunktionför att uttrycka avsikt el. att so that, in order that, so as to (inf.)för att uttrycka följd att a) so that b) och därför and sodet är att man kan bli tokig it is enough to make one go mad
pronomeni fall in that case, if so
osv.förk. för och så vidareetc.
småningomadverbsmåningom gradually, little by little
nåvälinterjektion well!; då så all right!
snartadverbsoon; inom kort shortlysnart är vi framme we will soon be theresnart el. snart som så fort as soon as; så ofta wheneversnart som möjligt as soon as possibleså har det varit i snart tio år it's been like that for nearly ten years
2 näradverbhan är inte på långt när så lång som jag he is nowhere near as tall as mealla var närvarande så när som på två everybody was there but twonär nästan almost
förhållaverbförhålla sig förbli keep, remainså förhåller det sig med den saken that is how matters standdet förhåller sig så att… the fact is that…
dittillsadverbtill then, up to then; så här långt so far
såtillvidaadverbi så måtto so far, thus farsåtillvida som in so far as
© NE Nationalencyklopedin AB