Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sängliggandeadjektivoböjl.vara sängliggande be confined to [one's] bed, be ill in bed; sedan länge be bedriddenbli sängliggande tvingas inta sängen have to take to one's bed
liggaintransitivt verblåg, legatlie; inte stå el. sitta el. vila be lying down; vara sängliggande be in bed; vara, befinna sig be; vara belägen be, be situated (located), stand
ligga sjuk be laid up, be ill in bedsnön kommer inte att ligga kvar the snow won't stayligger du bra så där? are you comfortable…?ligga djupt bildl. lie deepligga först (sist) i tävling lead (be last)ligga lågt bildl. lie low, keep out of the way, keep a low profileligga länge på morgnarna stay in bed late…huset ligger nära stationen …is close to the stationhuset, staden ligger vackert (högt) …is beautifully situated (stands on high ground)ligga vaken lie (be lying) awakevar ligger Eslöv ? where is Eslöv ?var liggerknivarna? where do you keep…?var ska (brukar) knivarna ligga? where do…go?ligga och läsa lie reading; i sängen read in bedligga och skräpa lie aboutligga och sova be sleeping (asleep)ligga och vila [lie down and] have a restlåta ngt ligga där det -er leave sth [lying] where it is
med obeton. prep.:
avgörandet ligger hos honom …lies (rests) with himförslaget ligger hos styrelsen …is in the hands of the boardligga sjuk i influensa be down (laid up, in bed) with…ligga i samma rum sleep in (share) the same roomknivarna -er (ska ligga) i lådan the knives are in (go into)…de ligger i skilsmässa they are seeking a divorcedet ligger i släkten it runs in the familydet ligger något i det bildl. there is something in thatligga med ha samlag med sleep with, go to bed withligga med varandra sleep togetherligga på sjukhus be in hospitalrummet ligger åt (mot) gatan (norr) …overlooks the street (faces north)stationen ligger åt det här hållet …lies (is [situated]) in this direction
om fågelhonaligga på ägg sit [on her eggs]ligga och ruva be brooding
partikelverbligga av sigom person get (be) out of practice (training) <i in>ligga bakomse ex. under bakomligga eftervara efter be (lag) behindligga efter med be behind (betr. betalning äv. in arrears) withansättaligga efter ngn keep on at sb <med tiggarbrev with…>; hålla efter keep a close check on sbligga frammetill bruk o.d. be out (ready); till påseende be displayed; skräpa lie aboutlåt inte pengarna ligga framme don't leave…[lying] aboutligga förligga förebe ahead <ngn (ngt) of sb (of sth)>; i tid o. ordning be (come) before <ngn (ngt) sb (sth)>ligga iknoga work hard, be at itligga i och arbeta keep on workingligga kvarinte resa sig remain lyingligga kvar [i sängen] remain in bedligga kvar [över natten] stay the nightlåta ngt ligga kvar leave…ligga nereom t.ex. arbete be at a standstill; om t.ex. fabrik stand idleligga påvara ihärdig be persistent, insistduken ligger …is onhär ligger solen på there is a lot of sunshine herehär ligger vinden på the wind blows hard hereligga bra (illa) tillligga bra till för… passa suit…wellligga bra (illa) till hos ngn be in sb's good (bad) books, be liked (disliked) by sbsom det nu ligger till as (the way) things are nowligga till sig om t.ex. vara improve by keeping (being kept)låta en fråga ligga till sig leave…to matureligga undervara lagd under be [put] underneathvara underlägsen be inferior <ngn to sb>sport.:ligga under be losingligga under med 1–0 (ett mål) be losing by 1–0, be 1–0 downligga utekan du ligga ute med pengarna tills i morgon? can you wait for the money till tomorrow?jag ligger ute med pengar I have money owing to meligga övervara lagd över:ngt ligger över [det] …is laid (put, utbrett spread) over itpappret ligger över så den syns inte it is hidden by the paperövernatta stay overnight (the night)du kan ligga över här [i natt] …sleep here tonight
hållatransitivt verb och intransitivt verbhöll, hållitt.ex. med handenel.i viss ställning holdhålla huvudet stilla hold (längre tid keep) one's head stillhålla händerna för öronen hold (sätta put) one's hands over one's earshålla [i] ngt [åt ngn] hold sth [for sb]hålla hårt om (i) ngt hold sth tightbibehålla el. hålla i visst skick keephålla balansen keep one's balancehålla farten keep up the speedhålla [till] höger keep [to the] righthålla kursen sjö.el.bildl. keep on coursehålla vikten keep one's weight downhålla sitt löfte keep one's promisehålla en plats [åt ngn] keep (save) a seat [for…]hålla tiden inte överskrida tiden manage in timeaffärerna håller stängt (öppet) …are closed (open)hålla ordning [omkring sig] keep things tidyhålla rent hemma keep the house cleanhålla ngt för sig själv tiga med keep sth to oneself
transitivt verbhöll, hållitförsvara holdhålla ställningarna a) mil. hold one's position b) bildl. hold the fortkosta på [sig] keephålla ngn med mat kosta på keep sb in food; tillhandahålla furnish (supply) sb with foodgenomföra, anordna hold; framföra:t.ex. föredrag give, deliver; t.ex. tal äv. makehålla ett möte hold a meetinghålla gudstjänst hold (leda conduct) [divine] servicevid vadhållning bet < on>jag håller en hundring på att han vinner I bet you a…[that] he will winanse considerjag håller [det] för troligt att I think (consider) it likely…hållangt kärt (heligt) hold…dear (holy)
intransitivt verbhöll, hållitvara stark nog:bibehållas el. vara slitstark el. äv. bildl. last; om kläder äv. wear; om t.ex. rep el. spik holdglaset håller (höll) …won't (didn't) breakteorin håller inte …doesn't hold [water], …is not valid; vard. …won't washoch det håller gäller än and this still applieshålla för påfrestningen bear…, stand…färdas i viss riktning:fortsätta keep; ta av turn; sjö. stand <på (mot) for>hålla a) hävda:t.ex. sin mening stick (adhere) to; t.ex. rättigheter stand on b) vara noga med make a point ofhålla på formerna (sin värdighet) stand on ceremony (one's dignity) c)satsahållaen häst bet (put one's money) on…, back…hålla på ett lag support a team
reflexivt verbhöll, hållit~ sig a)med handen el. händernahålla sig i handtaget hold on to… b) i viss ställning hold oneself; förbli el. vara keep [oneself]; förhålla sig keep; förbli remain, stayhålla sig frisk keep fit (in good health)hålla sig hemma stay at homehålla sig lugn keep (stay) calmhålla sig ren keep [oneself] cleanhålla sig stilla inte röra sig keep (hold oneself) stillhålla sig vaken stay awakehålla sig väl med ngn keep in with…hålla sig för sig själv keep [oneself] to oneself c) behärska sig restrain (betr. naturbehov äv. contain) oneselfhålla sig för skratt keep oneself from laughinghan kunde inte hålla sig för skratt he could not help laughing d) stå sig:om t.ex. matvaror keep; om väderlek last e)ha, kosta på sighålla sig med bil keep a carhålla sig med kläder själv keep oneself in… f)hålla sig till ngt:inte lämna keep (stick) to; rätta sig efter followhålla sig till ämnet stay on the subject
partikelverbhålla avtycka om be fond of, be attached tohålla bortakeep…offhålla sig borta keep (stay) away <från from>hålla efterhålla efter ngn övervaka keep a close check on (a tight hand over) sbhålla efter ogräs o.d. keep downhålla emothålla fast ngn (ngt)hold […fast]hålla [stadigt] fast i keep [firm] hold ofhålla fast vid bildl. stick (hold) to; t.ex. åsikt äv. adhere to; t.ex. krav insist onhålla sig fast i hold on (cling) tohålla framhold outhålla sig frammese ex. under frammehålla förhålla för näsan hold one's nosehålla för öronen hold (sätta put) one's hands over (stop) one's earshålla ihålla i ngt [åt ngn] hold sth [for…]hålla i fast ngt hold (keep hold of) sth; för att stödja sig hold on to sthhålla i sig [i handtaget] hold on [to…]hålla ifrånhålla…ifrån sig keep…off (away; på avstånd at a distance)hålla sig ifrån ngn keep away from…, avoid…hålla i gångtr.hålla ngt i gång keep sth runningitr. el. festa partyhålla ihoptr.:samman (eg. o. bildl.) keep…togetheritr.:samman (eg. o. bildl.) keep together; vara lojal, vard. äv. stick together; inte gå sönder hold togetherhålla indra in pull inhäst pull uphålla inneinomhus keep…in[doors]hålla sig inne keep indoorst.ex. lön withhold, keep…backhålla inne tiga med keep…to oneselfhålla isärkeep…aparthålla isär begreppen keep the ideas aparthålla kvarfå att stanna kvar keep; fördröja äv. detain; fasthålla holdhålla sig kvar [manage to] remain (stay)hålla med ngninstämma agree with sb; vard. go along with sbhålla nerebildl. el. om t.ex kostnader keep…downhålla om ngnhold (ta put) one's arms round sbhålla om ngn hårt hold…tighthålla påvara i färd medjag håller på och lagar mat I'm [busy] cookinghålla på med ngt be busy with…; arbeta äv. be at work upon (engaged on)…vad håller du på med? what are you doing [just now]?; irriterat what do you think you're doing?fortsätta go (keep) on; vara last; vara i gång be going onjag höll på ett år för att få den färdig it took me a year to…vara nära atthålla på att (+ inf.) be on the point of + ing-formjag höll på att ramla vanl. I almost (very nearly) fellhålla tillvara el. vistas be; vard. hang out; påträffas el. om djur be met with; bo livevar håller han till? äv. where is he to be found?hålla tillbakahejda keep…back; återhålla el. hämma restrainhålla undanväja keep out of the way <för of>behålla försprånget keep the lead~ god fart keep a good speedhålla sig undan gömd keep in hiding <för from>; friare lie lowhålla uppupplyft hold uphålla upp dörren för ngn vanl. open the door to sbhålla uppeuppbära hold…up; hålla på plats äv. keep…up; stötta äv. supporthålla ngn uppe vaken keep sb uphålla sig uppe inte sängliggande keep on one's legs, stay uphållamodet o.d. uppe keep up…hållapriserna o.d. uppe keep…uphoppet höll mig uppe hope kept me goinghålla uträcka ut hold oututhärda hold out; inte ge tappt hold on, persevere; vard. stick (tough) it [out]hålla utanförhålla ngn (hålla sig) utanför bildl. keep sb (keep) out of sth
© NE Nationalencyklopedin AB