Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

säkertadverbmed visshet certainly; högst sannolikt very likely, probably; tryggt securelyja säkert! certainly!, sure!det vet jag alldeles säkert I know that for certainjag vet inte säkert om… I am not quite sure whether…
absolutadjektivabsolute
adverbabsolutely; helt utterly; säkert certainly, definitely
förvarsubsti gott förvar el. i säkert förvar in safe keeping
sadelsubstsaddlesitta säkert i sadeln be firmly in the saddle
vederbörligadjektivdue, propervederbörligtsäkert avstånd at a safe distancemed vederbörligt tillstånd with due permission
nogadverbtillräckligt enough, sufficientlyhan var fräck nog att… he had the cheek to…stor nog large enough, sufficiently largehon har fått nog she has had enoughkonstigt nog kom hon sent funnily enough she came lateförmodligen probably; helt säkert certainlyhan är nog snart här I expect he will soon be herede kommer nog! helt säkert they'll come all right!
säkeradjektivförvissad sure < of, about>, certain < of, about>; riskfri safe; trygg secureett säkert gömställe a safe hiding-placesäker sex safe sexvara på den säkra sidan be on the safe sideett säkert tecken a sure signdet är alldeles säkert otvivelaktigt it is quite certainkänna sig säker feel secure, feel safekan jag vara säker på det? can I be sure of that?; räkna på may I count on that?är du säker på det? are you sure about that?, are you certain about that?; helt säker are you positive about that?det kan du vara säker el. var så säker you may be certain (sure), you bethan tog det säkra för det osäkra och… to be on the safe side he…, to be quite sure he…
gångsubstsätt att gå walkfärd (om fartyg) run, passage; om maskin etc. runningmotorn har en jämn gång the engine runs smoothlyfå i gång ngt get sth started, startsätt i gång! get going!i el. mellan hus passage; i kyrka el. teater aisle; i buss, tåg etc. gangway; amer. aisletillfälle, omgång m.m. timeen gång once; om framtid one day, some dayen gång i tiden (världen) förr at one timeen gång om året once a yearen gång till once moredet var en gång… i saga once upon a time there was…en annan gång another time; om framtid some other timeen och annan gång every now and thennågon enstaka gång once in a whilenågon gång i maj some time in Mayför en gångs skull for oncemed en gång all at oncepå en gång a) samtidigt at a time, at the same time b) plötsligt all at oncealla gånger! säkert you bet!, every time!två gånger twicetre gånger three timestvå gånger två är fyra twice two is four, two times two is four
© NE Nationalencyklopedin AB