Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ryggsubstantiv~en, ~arallm. back; bok~ spine; geogr., bergskam o.d. ridgerygg mot rygg back to backbryta ryggen [av sig] break one's backha (hålla) ryggen fri keep a line of retreat openskjuta rygg om katt arch its backså fort jag vänder ryggen till as soon as I turn my backgå bakom ryggen på ngn bildl. go (do things) behind sb's backha ont i ryggen have [a] backachevi hade vinden i ryggen the wind was behind usdet rör mig inte i ryggen! I couldn't care less!sitta rak i ryggen sit up straightsitta (stå) med ryggen mot ngn (ngt) …with one's back to sb (sth)hålla ngn om ryggen bildl. support sb, back sb upligga på rygg lie [flat] on one's back
slejfsubstantiv~en, ~arsko~ strap; ärm~ tab; rygg~ half-belt
fläsksubstantiv~etfärskt fläskkött pork; saltat el. rökt sid~ o. rygg~ bacon
kutigadjektiv~tom rygg bent; om person stooping, hunched up
harnesksubstantiv~et, =rustning armour äv. bildl.; bröst~ el. rygg~ cuirassett harnesk ofta a suit of armour, a pair of cuirasses
simmaintransitivt verb~de, ~tswimsimma bra be a good swimmersimma ryggsim (på rygg) do the backstroke (swim on one's back)maten simmar i flott …is swimming in fat
1 krökatransitivt verb och intransitivt verbkrökte, kröktbend; i båge äv. curvekröka [på] t.ex. armen el. fingret crook, hook; t.ex. ryggen bendkröka rygg bildl. el. om person cringe, kowtow <för to>intransitivt verb och reflexivt verbkrökte, krökt~ [sig] a) allm. bend; om väg o.d. äv. curve b) bågna el. slå sig bend, get bent; bli krokig get crooked
bredadjektivbrettavseende massael.utsträckning broad; i betydelsen 'vidöppen'el.vanl. vid måttuppgifter wide; om panna el. rygg el. uttal broad; om mun widetre meter lång och fyra meter bred three metres long by four metres broadbred basis on a broad scale, broad-based…med bred marginal bildl. by a wide marginbli (göra) bredare be (make) broader (wider), broaden, widen
skjutatransitivt verb och intransitivt verbsköt, skjutitmed skjutvapen shoot äv. friare; ge eld el. avfyra fireskjuta blixtar (gnistor) om ögon flash, snap <av harm with…>skjuta efter (mot, på) ngn shoot (fire) at sbskjutabollen i mål shoot…into the goalskjuta med lös (skarp) ammunition fire [with] blank (live) cartridgesskjuta vilt omkring sig shoot wildly all roundskjuta sig shoot oneselfflytta o.d.:allm. push; vårdslöst shove; knuffa elbow; kärra el. rullstol o.d. äv. wheel; köra t.ex. en kudde under ngns huvud thrustskjutaflytta [på] move; vard. shiftskjutauppskjuta ngt put off (postpone) sthskjutangt åt sidan push (vårdslöst shove)…aside; bildl. put…on one side, shelve…; något obehagligt brush aside (away)skjuta rygg om katt arch its backskjuta [nya] skott put forth [new] shoots, sprout
partikelverbskjuta avskjutvapen fire, discharge, let off; pil shoot; skott äv. fire offskjuta bortskjuta framtr.skjuta fram stolen till brasan push the chair up to…skjuta fram hakan m.m. protrude…itr.:sticka ut jut out, protrude, projectskjuta fört.ex. lucka push…toskjuta ifrån:skjuta ifrån sig sak el. person push (vårdslöst shove)…awayskjuta igendörr o.d. push…to; stänga close, shutskjuta ihjälshoot…dead (amer. äv. to death)skjuta ihoppush (två dörrar slide)…together; in i varandra telescopeskjuta intr.:t.ex. byrålåda push (vårdslöst shove)…in; inflika interpose; interject; införa:i skrift insert; ett gevär targetskjuta in…i varandra telescope…into each otherskjuta nedtr.:med skjutvapen shoot…down (levande varelse äv. dead); murar batter down; flygplan el. fågel shoot (bring)…down; vard. down; t.ex. fönster lowerskjuta på ngtpush…[from behind], give…a pushskjuta tillskjuta upptr. eg.:flytta upp push (vårdslöst shove)…up; knuffa upp el. öppna el. t.ex. dörr push…open; rymdraket launchtr. bildl.:uppskjuta put (något obehagligt stave) off, postpone, defer; fördröja delay; på en tid äv. suspend; spec. jur. o. amer. stayskjuta upp ngt en vecka put off osv., se ovan sth for…itr.:om växter shoot [up], spring up, sprout [up]; om t.ex. periskop stick up (out)skjuta uttr.:flytta ut o.d. push (vårdslöst shove)…outitr.:om t.ex. udde jut outskjuta överskjuta över ansvaret på ngn shift…on to sb

 delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen motsvaras vanligen av on i uttryck som bordet = onthe table och måndag = onMonday.
används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket lukta under uppslagsordet lukta, uttrycket bli arg under uppslagsordet arg osv.

Läge
anger läge på el. mot en yta on bordet on the table huvudet on one's head väggen on the wallligga rygg lie on one's back
anger befintlighet på större öar in; när det gäller mindre öar on Irland in Ireland Öland on Ölandjag är född här Öland I was born here in Öland en öde ö on a desert island
anger rum o.d. i byggnader in vinden in the attichon är toaletten …in the bathroomhan är sitt rum he is in his room
anger avgränsat, ofta plant, utrymme in den här bilden in this picture torget in the square
anger gata in; speciellt amer. on; vid exakt gatuadress at gatan in (speciellt amer. on) the street Hamngatan in (speciellt amer. on) Hamngatan Hamngatan 25 at 25 Hamngatan
anger lokal el. byggnad avsedd för en viss verksamhet at banken at the bank flygplatsen at the airport teatern at the theatre
anger sysselsättning, evenemang o.d atvara fest (konsert) be at a party (concert) en konferens at a conference
anger sida i bok on; i vissa fall at sidan 100 on page 100slå upp böckerna sidan 30 open your books at page 30
Riktning
anger riktning till sådana platser där prepositionen on används vid befintlighet on; i betydelsen ned på, upp på ofta on to, ontolägga ngt ett bord put sth on a tablehoppa upp bordet jump on to (up on) the tablekliva upp en stol get on a chair
anger riktning till sådana platser där prepositionen in används vid befintlighet to, intogå upp vinden go up [in]to the atticrusa ut gatan rush out into the street
anger riktning till sådana platser el. evenemang där prepositionen at används vid befintlighet to banken go to the bank fest go to a party konsert go to a concerthar du varit besökt museet? have you been to the museum?
anger vem/vad man t.ex. kastar, slår och tittar mot atkasta en sten ngn throw a stone at sbknacka dörren knock at the doorpeka ngn point at sbtitta ngn look at sb
Tidsbetydelse

skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasanger en viss dag, veckodag el. visst datum on
de är födda samma dag they were born [on] the same day fredag on Friday hans födelsedag on his birthday fredag morgon on Friday morning morgonen den femte april on the morning of the fifth of April
anger del av dagen, årstid, årtionde, århundrade in 2000-talet in the 21st century morgonen in the morning eftermiddagen in the afternoon vintern in [the] winter 30-talet (trettiotalet) in the 30's (thirties)
anger tidpunkt at utsatt tid at the appointed time samma gång at the same time
anger tidslängd on; med betoning på hela tidsavsnittet duringhan arbetar loven he works on his holidays, he works during his holidaysjag läste boken resan hit I read the book on (during) the journey here
anger tidsperiod vid ord för timme, dag, vecka, månad, år for; amer. ofta inhan har inte varit här månader he has not been here for (amer. ofta in) months
anger tidsperiod i framtiden forhyra ett hus en månad rent a house for a monthåka bort några dagar go away for a few days
anger den tid som något tar indet är klart en minut it'll be ready in a minutejag kommer minuten I will come in a minute; genast I will come directly
anger tid någon har till förfogandevi har en vecka oss we've got a week
Mått, antal
i måttsbestämningar med höjd o.d. at; i betydelsen på en sträcka av for 300 meters avstånd (djup) at a distance (depth) of 300 metres (amer. meters)inte ett träd många kilometer not a tree for many kilometres (amer. kilometers)
i betydelsen per ininte en hundra not one in a hundred;det går 100 pence ett pund there are 100 pence in a pound
anger exakthet tomäta millimetern measure to a millimetresumman stämmer öret the sum tallies to an öre, the sum tallies down to the last öre
anger följd och upprepning aftergöra fel fel make one mistake after the other, make mistake after mistakekaffe maten middagen coffee after dinner
anger antal of, el. annan konstruktionen bok 500 sidor a 500-page book, a book of 500 pagesen gädda fem kilo a pike weighing five kilosen flicka femton år a girl of fifteen
Andra fall
skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasi uttryck av typen substantiv + på + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. namnet på gatan = gatans namn, vanligen of
färgen blomman the colour of the flowerman såg bara huvudet honom only his head could be seennamnet gatan the name of the street
anger språk språk in engelska in English ett främmande språk in a foreign language
anger ngt man vill få tag i forhoppas ngt hope for sthvänta ngt wait for sth
i betydelsen med hjälp av byman hör rösten att hon är trött one hears by her voice that she is tiredjag märkte hennes ögon att hon ljög I could tell by her eyes that she was lying
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. sätta på under sätta)en burk (burkar) med lock a pot with a lid on it (pots with lids on them)en burk med locket …with the lid on med skorna! on with your shoes!klä sig vanl. dresslägga ett lock [på en burk] put a lid on [a pot]han rodde he rowed on, he went on rowingär gasen (tv:n) på? is the gas (TV) on?
© NE Nationalencyklopedin AB