Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ruineradadjektivruinerat, ~eruined, bankrupt; vard. [stony-]broke
bankruttsubstantiv~en, ~erbankruptcy, [bank] failuregöra bankrutt become (go) bankrupt, failadjektiv=vanl. bankrupt; ruinerad ruined
vägsubstantiv~en, ~areg. (anlagd) road; framför allt mera abstr. o. bildl. el. vanl. way; rutt äv. route; färd~,resa journey; gång~ walk; åk~ drive, ridedygdens väg the path of virtueen timmes väg [att gå (köra)] härifrån one hour's walk (drive) from herevägen till lycka och framgång the way (road) to…allmän väg public roadhär skils våra vägar this is where our ways partdet är lång vägtill it is a long way…det märks lång väg (långa vägar) it stands out a mile; bildl. äv. you can see it a mile awayär det här rätta vägen till…? is this the right way to…?, is this right for…?bana väg för clear (bildl. pave) the way <för for>bryta nya vägar bildl. break new ground, strike out new pathsgå (resa) sin väg go away, leavegå din väg! go away!gå sin egen väg (sina egna vägar) go one's own waygår (ska) du samma väg som jag? are you going my way?vilken väg gick de? which way did they go?, which road did they take?vägen fram walk along the roadvägen rakt fram go (walk) right on, follow the road (resp. path)det gick vägen! vard., det lyckades it worked (clicked)!om ni har vägarna förbi if you happen to be coming this way (in this direction)jag hade vägarna förbi I was [just] passing byspärra vägen för ngn bar (block) sb's wayvart ska du ta vägen? where are you going (off to)?; iron. o.d. where do you think you're going?vart har hon (boken) tagit vägen? where has she (the book) gone (got to)?, what's become of her (the book)?jag vet inte vart jag ska ta vägen I don't know where to go; bildl. I don't know what to dovisa ngn vägen show sb the wayvisa vägen show (lead) the way äv. bildl.
med föreg. prep.:i väg adv. offbära i väg, se bära avunder bärage sig i väg, se ge sig avunder gekomma i väg, se komma ivägunder kommastå i vägen för ngn stand in sb's way äv. bildl.; skymma stand in sb's lightnågot i den vägen something like that (it), something of the sort, something in that linevara på väg till… be on one's way to…; om fartyg äv. (vara destinerad till) be bound for…följa ngn en bit på väg[en] accompany sb part (a bit) of the wayundervägen såg vi… on the (our) way (under färden as we went along) we saw…på den vägen är det vard., så förhåller det sig that's how (the way) it isstanna (mötas äv. bildl.)på halva vägen stop (meet) halfwayfortsätta på den inslagna vägen continue on the career (course) that one has entered uponhan är på god väg att bli ruinerad vanl. he is well on the road to (is heading straight for) ruinjag var [just] på väg att säga det I was about (was just going) to say it; var nära att I was on the point of saying itpriserna är på väg uppåt prices are on the increasepå elektronisk väg electronicallypå mekanisk väg mechanically, by mechanical meansfå veta ngt på privat väg …from a private source, …privatelyvara [inne] på rätt väg be on the right track äv. eg.inte på långa vägar not by a long way (vard. chalk)hur ska man gå till väga? …set (go) about it?gå ur vägen för ngn go (get) out of sb's way, keep clear of sbur vägen! get out of the way!, stand aside!det skulle inte vara ur vägen om… it would not be a bad thing if…vid vägen vägkanten on (by) the roadside
skullehjälpverbimperf. av 1 skolaofta would, should; i ledigare stil sammandragna till 'd (t.ex. he'd); 'would', 'should' + 'not' wouldn't, shouldn't
utan beton. part.uttryckande framtid (framtiden räknas från en tidpunkt i förfluten tid):i första pers. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. would; ofta äv. konstruktion med be going to + inf.om ett par dagar skulle jag fylla 50 år …I would (was going to) be fiftydet skulle ta honom en kvart att gå dit beräknade han it would take him…doktorn sa att jag snart skulle bli frisk …that I would soon recoverhan hoppades att det skulle sluta regna he hoped that it would stop raining (that the rain would stop)han var rädd att de skulle väcka henne he was afraid that they would wake herhan undrade om han någonsin skulle få betalt …whether he would ever be paidhan såg fram mot den morgon när han skulle få sova ut …when he would be able to sleep long enough
om något omedelbart förestående el. avsett = 'skulle just', 'ämnade', 'tänkte':han skulle precis svara, när he was just going to answer,…[han var rädd för att] det skulle bli regn […that] it was going to rainhon sa att hon skulle bo hos sin pappa …she was going (avsåg…she meant el. intended) to stay with her fathervet du vad han skulle göra med det? …what he was going to do with it?
om något som avtalats el. bestämts på förhand (el. av ödet): konstruktion med be to + inf.kriget skulle vara mer än fyra år the war was to last…naturligtvis skulle det regna den dag som vi hade valt för utflykten of course it would (it just had to) rain on the day…
uttryckande den talandes egen vilja, avsikt, beslut o.d. wouldlovade jag inte att jag skulle göra det? didn't I promise [that] I would do it?
uttryckande någon annans vilja el. allm. shouldpå den tiden skulleförväntades man avlägga visiter …you were supposed (expected) to pay visitsde kom överens om att vi skulle åka …that we should (were to) gohan lovade att det inte skulle upprepas …that it would not be repeatedhan gav order om att fångarna skulle friges he gave orders for the prisoners to be released, he ordered that the prisoners [should] be releasedhon undrade om hon skulle svara äv. she wondered whether to replyhan visste inte vad han skulle säga he didn't know what to say
att-satser efter vissa viljeverb återges vanl. med infinitivkonstruktion (alltid efter 'wanted', 'liked' o. 'told' i eng.):
hon ville att jag skulle komma she wanted me to comehon sa att jag skulle komma genast she told me to come immediately
i betydelsen 'borde', 'skulle allt' el. uttryckande råd el. lämplighet should; uttryckande plikt el. moralisk skyldighet ought toenligt min mening, skulle hon aldrig ha gift sig med honom in my opinion she should really never have married himhon visste inte om hon skulle skratta eller gråta vanl. …whether to laugh or cry
villkor som anges i villkorsbisats el. är underförstått:i första pers. i allm. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. wouldjag skulle inte bli förvånad om… I wouldn't be surprised (shouldn't wonder) if…det skulle jag inte tro I shouldn't think soskulle jag tro …I should think, …I dare sayjag skulle gärna stanna I would love to stayskulle du resa dit om du hade tid? would you go there…?utan hennes hjälp skulle du ha varit ruinerad without (but for) her help, you would…det finns ingenstans, det skulle möjligen vara i Kina …except perhaps (…unless it be) in Chinadet skulle kunna tänkas that's quite possible, that's not impossibleen åtgärd som skulle [ha] lönat sig om… a measure which would have paid off, if…
ifrågasättande, med innebörden 'skulle ngt verkligen (enligt uppgift)…'skulle hon vara…? [do] you mean (are you trying) to say that she is…?ingenting tyder (tydde) på att han som det nu uppges el. antasskulle ha gjort en sådan upptäckt …that he has (had) ever made such a discovery
i retoriska frågor el. vanligen inledda med frågeord som 'varför', 'hur' shouldvarför [i all världen] skulle jag (han) åka dit? why [on earth] should I (he)…?Varför är hon här? - Hur skulle jag kunna veta det? …- How should (would, do) I know?skulle jag inte bry mig om mina barn? do you mean (are you trying) to say that I don't care about my children?
i att-satser efter uttryck för känsla o.d. och efter subjektiva omdömen shouldatt det skulle gå så långt! that it should have come to this!
i avsiktsbisatser: med starkare framhållande av avsikten should, would; mer formellt mighthan lade bort kniven så att han inte skulle skära sig …so that he should (would, might) not cut himself, …so as not to cut himself
i vissa villkorsbisatser a) allm.:'händelsevis skulle' should; vid mycket osannolikt fall were to + inf. i alla pers.om du skulle träffa honom, så säg [till honom]… if you should (should you el. in case you should) [happen to] see him, tell him…skulle jag se honom ska jag underrätta dig if I should (should I) see him… b)i fristående villkorsbisats innebärande ett förslagom vi skullepå bio? suppose we (let's) go…!, how (what) about going…?
i vissa andra (t.ex. medgivande, tids- o. jämförande) bisatser för att uttrycka något tänkt, en avsikt o.d.jag gör det, även om jag skulle förlora pengarna I'll do it even if (though) I should lose the money
a)vissa att-satser, vanl. föregångna av preposition, motsvaras av konstruktion med infinitiv el. ing-form av huvudverbetde var angelägna om att jag skulle gå in i föreningen they were anxious for me to join…jag krävde att han skulle visa mig… I insisted on his (him) showing me… b)efter '[allt]för' (eng. 'too') o. 'nog' el. 'tillräcklig[t]' m.m. (eng. 'enough', 'sufficient[ly]')vägen var inte bred nog för att två bilar skulle kunna mötas …wide enough for two cars to meet
speciella falldu skulle bara våga! just you dare (try)!
© NE Nationalencyklopedin AB