Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

riskabeladjektiv~t, riskablarisky, hazardous; vard. dicey; farlig äv. dangerous, perilous
äventyrligadjektiv~tadventurous; riskabel venturesome, risky, hazardous; lättsinnig loose
riskfylldadjektiv-fyllt…full of risks; jfr riskabel
vanskligadjektiv~tsvår difficult, hard; riskabel hazardous, risky; kinkig awkward; känslig el. delikat delicate, ticklish
chansartadadjektiv-artat, ~ehazardous, chancy; riskabel äv. risky; slumpartad random…
betänkligadjektiv~tallvarlig serious, grave; oroväckade disquieting; prekär precarious; riskabel hazardous; tvivelaktig dubious; kritisk critical
osäkeradjektiv~t, -säkraallm. uncertain, unsure <på (om) of>; otrygg insecure; riskabel risky; ostadig unsteady, unstable, shaky; otillförlitlig unreliable; tvivelaktig doubtful; tvekande hesitant, hesitatingmed osäker röst in an unsteady (shaky) voiceosäkert uppträdande unassured mannerdet är osäkert om han kommer it is uncertain (doubtful) whether he'll come
ängsligadjektiv~trädd el. orolig anxious, uneasy <för (över) ngt about…>; nervös nervous, upset; oroande worrying, upsettingvara ängslig av sig be timid (shy, timorous) [by nature]var inte ängslig! don't worry!, don't be afraid!jag är ängslig för att något kan ha hänt honom I am afraid something may have happened to himvara ängslig för följderna fear (starkare dread)…vard., riskabel risky
© NE Nationalencyklopedin AB