Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rimligadjektiv~tskälig reasonable; rättvis äv. fair, just; måttlig äv. moderate; sannolik probable, likelyinom rimliga gränser äv. within reason, within limitstill rimligt pris at a reasonable pricedet är inte mer än rimligt it is only reasonable (fair)
bestickandeadjektivoböjl.förledande insidious, seductive; rimlig plausible
skäligadjektiv~trimlig reasonable; rättvis fairfinna skäligt äv. think fit (proper)
rimlighetsubstantiv~enreasonableness, fairness, justness; probability, likelihood; jfr rimliginom rimlighetens gränser within the limits of reason
skapligadjektiv~ttolerable, passable; vard. pretty good, …not [too] bad; rimlig, om t.ex. pris o. lön reasonable
grundadadjektivgrundat, ~eväl~ el. om t.ex. farhåga well-founded; om misstanke äv. well-grounded; befogad el. om t.ex. anledning äv. good; rimlig reasonable
hyggligadjektiv~tvänlig, hjälpsam o.d. decent, nice; snäll kind, good <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>är du hygglig och hjälper mig! would you mind helping me?skaplig decent; rimlig el. t.ex. om pris fair, reasonable, moderate
troligadjektiv~tsannolik probable, likely; rimlig plausible; trovärdig credible, believabledet är troligt att han kommer he will probably (very likely, most likely) comedet var föga (knappast) troligt att han hörde dem (äv.) he was scarcely likely (he was unlikely) to have heard…hålla [det] för troligtatt think (consider) it likely…
proportionsubstantiv~en, ~erproportionproportioner dimensioner äv. dimensions, size (sg.)ha sinne för proportioner have a sense of proportioni proportionerna 3 till 1 in the proportion (ratio) of 3 to 1stå i [omvänd (rimlig, rätt)] proportion till insatsen be in [inverse (reasonable, due)] proportion (ratio) to…inte alls stå i proportion till kostnaden be out of all proportion (be disproportionate) to…
© NE Nationalencyklopedin AB